. Avaleht õigusaktide kogumik + teavitusteenus Koolitused Logi sisse Kontakt
                                                    ......

    . 


Haridus 2020                            

Õigusaktide TEAVITUSTEENUS aitab Teil aega ja raha säästes hoida teadmisi õigusaktide osas professionaalsel tasemel.
Hind:
Teavitusteenus aastaks 26.40 €. (püsiklientidele lisaks -5%)
CD+teavitusteenus aastaks 34.80 €. (püsiklientidele lisaks -5%)

Sisukord teemade järgi: (kokku 290 õigusakti)
 1. ALUSHARIDUS (5 tk)
 2. ARENGUKAVAD (12 tk)
 3. ERAHARIDUS (2 tk)
 4. HUVIHARIDUS (3 tk)
 5. JÄRELVALVE (1 tk)
 6. KEELESEADUS (11 tk)
 7. KUTSEÕPE (54 tk)
 8. KVALIFIKATSIOON (22 tk)
 9. KÕRGHARIDUS (11 tk)
 10. MEDITSIIN (1 tk)
 11. NAKUSHAIGUSED (2 tk)
 12. NOORSOOTÖÖ (6 tk)
 13. OHUTUS (3 tk)
 14. PÕHIKOOL JA GÜMNAASIUM (10 tk)
 15.    RP - AKTSIIS (1 tk)
 16. SOTSIAAL (2 tk)
 17. TEADUS JA ARENDUS (6 tk)
 18. TERVISHOID (10 tk)
 19. TOETUSED (31 tk)
 20. TOIDUKAUP (1 tk)
 21. TSIVIILSEADUSTIKUD (1 tk)
 22. TUGISÜSTEEMID (11 tk)
 23. ÄRI JA MITTETULUNDUS (1 tk)
 24. Töö (11 tk)
 25.   Töö - PALK (7 tk)
 26.   Töö - OHUTUS (4 tk)
 27.   Töö - PERSONAL (4 tk)
 28. ÕPPEKAVAD (5 tk)
 29. Valik seaduseid (52 tk)
 • ALUSHARIDUS (muudetud 5 tk)
 • Üles
  Koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise kord23.02.18
  Koolieelse lasteasutuse seadus 01.02.18
  Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse, tervise edendamise ja päevakava koostamise nõuded01.10.10
  Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele01.09.15
  Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule14.10.11
 • ARENGUKAVAD (muudetud 12 tk)
 • Üles
  Alameetme «Teadus- ja arendusasutuste teadusaparatuuri ja seadmete kaasajastamine» tingimused02.06.13
  Alameetme «Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine Eesti teadus- ja arendusasutuste teadusteemade sihtfinantseerimise raames» tingimused22.06.13
  Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide infrastruktuuri kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord 22.06.13
  Eesti riikliku arengukava struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtse programmdokumendi 2003-2006 meetme 4.3 Kutse- ja kõrghariduse ning seda toetava infrastruktuuri kaasajastamine investeeringuteks ettenähtud toetuse kasutamise kava koostamise kord01.01.11
  Meetme «Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine» alameetme «Kaasav, mitmekesine ja turvaline üldharidus» avatud taotlusvoorude raames antava struktuuritoetuse tingimused ja kord 06.12.14
  Meetme «Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine» tingimused 16.01.15
  Meetme «Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine» tingimused ja kord18.01.14
  Meetme «Teaduse tippkeskuste arendamine» tingimused22.06.13
  Riikliku arengukava meetme 1.1 ja meetme 4.3 seire läbiviimise eeskiri20.07.06
  Riikliku arengukava meetme 1.1 «Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem» toetuse andmise tingimused08.05.09
  Riikliku arengukava meetme 4.3 «Kutse- ja kõrghariduse ning seda toetava infrastruktuuri kaasajastamine» toetuse andmise tingimused01.01.11
  Teadus- ja arendusasutuste ning kõrgkoolide õppe- ja töökeskkonna infrastruktuuri kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord22.06.13
 • ERAHARIDUS (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Erakooliseadus01.09.19
  Tallinna Linnavolikogu taotlus tunnistada erakooliseaduse § 22² kehtetuks või kujunenud olukord põhiseaduse vastaseks28.10.14
 • HUVIHARIDUS (muudetud 3 tk)
 • Üles
  Huviala valdkondade kvaliteedi arendamise toetust saavate huviala valdkondade loetelu ning toetuse taotlemise, eraldamise ja eraldamisest keeldumise tingimused ja kord22.11.19
  Huviharidusstandard06.04.07
  Huvikooli seadus 01.09.17
 • JÄRELVALVE (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes06.09.13
 • KEELESEADUS (muudetud 11 tk)
 • Üles
  Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded17.02.18
  Avaliku teenistuja, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded17.02.18
  Eesti keele eksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja «Kodakondsuse seaduse» tundmise eksami positiivselt sooritanud isikule eesti keele õppe eest tasutud õppemaksu hüvitamise piirmäär01.01.11
  Eesti keele tasemeeksameid korraldava asutuse määramine ja tasemeeksamite ülesehitus ning läbiviimise kord16.09.12
  Eesti keele tasemetunnistuse vorm ja väljastamise kord16.09.12
  Eesti kirjakeele normi rakendamise kord01.07.11
  Keele- ja kultuuriõppeks võimaluste loomise tingimused ja kord14.09.12
  Keeleõppes osalemise tingimused ja kord01.01.19
  Keeleseadus01.01.20
  Kodakondsuse taotleja eesti keele eksami ja eesti keele tasemeeksami ühitamise tingimused ning eksami läbiviimise kord01.05.15
  Kohanimede transkribeerimist ja translitereerimist reeglistava tähetabeli kehtestamine05.12.08
 • KUTSEÕPE (muudetud 54 tk)
 • Üles
  * Kutseõppeasutuse seadus 01.04.22
  Aianduserialade riiklik õppekava28.10.18
  Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded01.09.19
  Autoerialade riiklik õppekava28.10.18
  Ehituserialade riiklik õppekava28.10.18
  Energeetika ja automaatika erialade riiklik õppekava28.10.18
  Haridusliku erivajadusega õpilase kutseõppeasutuses õppimise tingimused ja kord01.09.19
  Iluteeninduse erialade riiklik õppekava28.10.18
  Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava22.07.19
  Kaubanduserialade riiklik õppekava05.08.19
  Kiirguseksperdi kiirgusohutuse koolituse õppekava, kutseoskusnõuded, tunnistuse taotlemise kord, taotluse vorm ja tunnistuse vorm01.11.16
  Kutseharidusstandard20.04.19
  Kutsekeskhariduse omandanud isiku üldharidusõpingute jätkamise tingimused ja kord28.03.14
  Kutsekeskhariduse õppekaval õppija õpingute kiitusega lõpetamise tingimused01.09.13
  Kutseõppe tasemeõppe õpilaste kutseeksami kulude ülemmäärad23.04.18
  Kutseõppeasutuse arendustegevust ja õppekasvatustööd käsitlevate kohustuslike dokumentide nõuded ja dokumentide pidamise kord30.08.19
  Kutseõppeasutuse lõpudokumentide vormid, statuut ja väljaandmise kord01.09.16
  Kutseõppeasutuse seadus 01.09.19
  Kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus01.01.19
  Kutseõppeasutuse tegevustoetuse põhimõtted ning nende rakendamise tingimused ja kord01.09.19
  Kutseõppeasutuses täiendusõppe korraldamise tingimused ja kord23.09.13
  Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord04.12.15
  Kutseõppes kasutatav ühtne hindamissüsteem01.09.13
  Kutseregistri põhimäärus01.08.16
  Kutseseadus15.03.19
  Kutsestandardite koostamise, muutmise ja vormistamise kord14.12.08
  Kutsetegevuse valdkondade loetelu, kutsenõukogude nimetused, kutsenõukogude moodustamise ja lõpetamise kord ning töökorraldus ja kutsenõukogusse institutsioonide esindajate nimetamise kord18.07.15
  Kutsetunnistuse statuut ja vorm01.09.16
  Käsitöö erialade riiklik õppekava01.07.19
  Logistika erialade riiklik õppekava28.10.18
  Majutuse ja toitlustuse erialade riiklik õppekava12.07.19
  Meediatehnoloogia erialade riiklik õppekava28.10.18
  Mehaanika ja metallitöö erialade riiklik õppekava28.10.18
  Metsakorraldaja katsetöödele ja eksamitele esitatavad nõuded, katsetööde ja eksamite korraldamise, tulemuste hindamise ning metsakorraldaja tunnistuse andmise, pikendamise ja kehtetuks tunnistamise kord01.09.17
  Metsanduserialade riiklik õppekava19.07.19
  Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele01.04.20
  Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele01.04.20
  Muusika erialade riiklik õppekava28.10.18
  Nõuded kutseõppeasutuse õpilaspiletile ja selle väljaandmise kord01.09.13
  Nõuded tasulise veoseveo ja sõitjateveo veokorraldusjuhi teadmistele ja oskustele ning koolitusele02.06.18
  Õpetajate koolituse raamnõuded01.09.19
  Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõtu kord01.09.18
  Õpilaste kutseõppeasutusse vastuvõtu kord01.09.18
  Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine» avatud taotlemisel struktuuritoetuse andmise ja kasutamise kord06.12.14
  Põllumajanduserialade riiklik õppekava04.08.19
  Praktika korraldamise ning läbiviimise tingimused ja kord16.09.13
  Puhastus- ja kodumajanduse eriala riiklik õppekava28.10.18
  Puidutehnoloogia erialade riiklik õppekava01.07.19
  Riigi kutseõppeasutuse ja riigi üldhariduskooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord11.11.13
  Sekretäri- ja kontoritöö erialade riiklik õppekava28.10.18
  Sotsiaaltöö erialade riiklik õppekava28.10.18
  Tekstiili-, rõiva- ja nahatöötluse erialade riiklik õppekava28.10.18
  Toiduainetöötluse erialade riiklik õppekava28.10.18
  Töökohapõhise õppe rakendamise kord22.06.19
 • KVALIFIKATSIOON (muudetud 22 tk)
 • Üles
  Ametnike haridusele, töökogemusele ja võõrkeelte oskusele esitatavad nõuded01.04.13
  Arvestusala eksperdi kutseeksami programm22.07.19
  Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded25.01.19
  Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus01.09.19
  Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded06.09.13
  Kutset andva organi valimiseks avaliku konkursi korraldamise kord ning konkursil osalemise tingimustele vastavust tõendavate dokumentide loetelu05.04.15
  Lastekaitsetöötajate täienduskoolituse tingimused ja kord08.02.16
  Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad01.02.20
  Mootorsõidukijuhi koolitamise loa väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord 09.01.03
  Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooni nõuded, õpetajakoolituse ja õpetaja täienduskoolituse korralduse nõuded ning mootorsõidukijuhi õpetamise õigust tõendava tunnistuse taotlemise, väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord01.02.20
  Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord 06.09.13
  Perekonnaseisuametniku koolituse ja eksami läbiviimise kord01.01.18
  Residentuuri lõpetamist tõendava tunnistuse statuut ja vorm01.09.19
  Riikliku täienduskoolituse tellimuse koostamise ja esitamise kord ning akadeemilise tunni maksumus õppekavarühmade kaupa Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas08.10.18
  Struktuuritoetuse andmise tingimused täiskasvanute võtmepädevuste arendamiseks01.04.20
  Tervishoiutöötaja teooria- ja praktikaeksami korraldus02.09.19
  Traktori-, liikurmasina- ja masinrongijuhi liiklusalased kvalifikatsiooninõuded, ettevalmistamise tingimused ja kord, eksamineerimise ning temale juhtimisõiguse andmise kord, nõuded eksamisõidukile ja õppekava01.02.20
  Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses kõrgharidusseaduse jõustumisega01.09.19
  Välisriigi haridust tõendavate dokumentide hindamise ja akadeemilise tunnustamise ning välisriigi haridussüsteemis antud kvalifikatsiooni nimetuse kasutamise tingimused ja kord08.06.18
  Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadus18.01.16
  Välisriigis kvalifikatsiooni omandanud tervishoiutöötajale vastavuseksami koostamise, korraldamise ja hindamise kord ning tasu suurus08.09.19
  Välisriigis omandatud kvalifikatsiooni Eestis nõutava kvalifikatsiooniga võrdlemise tingimused ja kord08.09.19
 • KÕRGHARIDUS (muudetud 11 tk)
 • Üles
  Haridusteaduslike tööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord11.10.19
  Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele01.04.20
  Kõrghariduse omandamisel süvendatult riigikeele õppimise tingimused ja kord01.09.19
  Kõrgharidusseadus01.09.19
  Kõrgharidusstandard01.09.19
  Kõrgharidustaseme õppe ainepunktide tasu ülemmäärad01.09.19
  Kõrgharidustaseme ühtne hindamissüsteem ning diplomi ja akadeemilise õiendi andmise tingimused ja kord01.09.19
  Tallinna Tehnikaülikooli seadus01.09.19
  Tartu Ülikooli seadus01.01.20
  Ühtne hindamissüsteem kõrgharidustasemel, koos diplomi kiitusega (cum laude) andmise tingimustega01.09.10
  Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord20.01.20
 • MEDITSIIN (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Anatoomilise õppematerjali hankimise, hoidmise, kasutamise tingimused ja kord23.01.06
 • NAKUSHAIGUSED (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale01.01.13
  Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus15.03.19
 • NOORSOOTÖÖ (muudetud 6 tk)
 • Üles
  Eesti Noorsootöö Keskuse põhimäärus29.10.07
  Euroopa Liidu liikmesriigis elavate ning kooliekskursioonil osalevate kolmandate riikide kodakondsusega õpilaste nimekirja vorm ning selle täitmise kord ja kasutamise juhend01.01.14
  Noorsootöö seadus01.01.18
  Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded ning neile vastavuse tõendamise kord09.03.18
  Noorteprogrammide, noorteprojektide, noorsootöö arendamise riiklike programmide, noorsoouuringute ja noorsootööasutuste toetamise tingimused ning kord20.09.10
  Noorteühingu aastatoetuse taotlemise, eraldamise ja eraldamisest keeldumise tingimused ja kord22.11.19
 • OHUTUS (muudetud 3 tk)
 • Üles
  Eriolukorra tööde juhtide määramine korralduste täitmise koordineerimiseks ja SMS ohuteavituse korraldamiseks20.03.20
  Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule13.02.16
  Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid01.01.14
 • PÕHIKOOL JA GÜMNAASIUM (muudetud 10 tk)
 • Üles
  Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014-202001.04.20
  Kooli õppe- ja kasvatusalastes kohustuslikes dokumentides esitatavad andmed ning dokumentide täitmise ja pidamise kord01.09.10
  Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord30.05.16
  Kooliraamatukogude töökorralduse alused06.09.13
  Lõpueksamite, eesti keele tasemeeksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami andmekogu asutamine ja põhimäärus01.01.18
  Õpilase tunnustamise tingimused ja kord16.09.12
  Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus01.09.19
  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõike 1 põhiseaduspärasuse kontroll09.11.17
  Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2018/2019. õppeaastal01.09.19
  Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise...20.01.20
  Raamatupidamine
  AKTSIIS (muudetud 1 tk)
  Üles
  Õppetöös kasutatava aktsiisist vabastatud piirituse kulunormid16.10.03
 • SOTSIAAL (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Riigi kutseõppeasutuse koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord01.09.19
  Sotsiaalhoolekande seadus01.04.19
 • TEADUS JA ARENDUS (muudetud 6 tk)
 • Üles
  Õpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord14.01.11
  Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord04.10.19
  Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus01.09.19
  Teadus- ja arendustegevuse valdkondade loetelu08.02.19
  Teaduskollektsioonidele esitatavad nõuded ning teaduskollektsioonide finantseerimise taotlemise, taotluste läbivaatamise ja finantseerimise otsustamise tingimused ja kord01.09.19
  Teadusraamatukogude ühtse komplekteerimiskava koostamise põhimõtted ja teadusraamatukogude teadusinformatsiooni finantseerimise taotlemise, taotluste läbivaatamise ning finantseerimise otsustamise kord01.09.19
 • TERVISHOID (muudetud 10 tk)
 • Üles
  Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded03.02.18
  Rahvatervise seadus01.10.19
  Tervisekaitsenõuded asenduskoduteenusele03.02.18
  Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele20.07.15
  Tervisekaitsenõuded koolidele01.09.13
  Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale01.10.10
  Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele13.02.16
  Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele 01.04.12
  Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis23.04.12
  Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele26.08.11
 • TOETUSED (muudetud 31 tk)
 • Üles
  Alameetme «Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri kaasajastamine» investeeringute kavade koostamise kord22.06.13
  Arhitektuuri ja disaini arendusprojektide toetamise tingimused ja kord17.01.20
  Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord01.04.20
  Koolitus- ja teavitustegevuse toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord14.03.14
  Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord16.08.19
  Meetme Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele toetuse andmise tingimused ja kord01.04.20
  Meetme „Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine” tingimused01.09.15
  Meetme „Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine” rakendamiseks toetuse andmise tingimused31.10.14
  Meetme „Kohandumine teadmistepõhise majandusega” teaduse populariseerimise alameetme „Teeme” raames antava struktuuritoetuse tingimused ja kord22.06.13
  Meetme „Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine” alameetme „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus” avatud taotlusvoorude raames antava struktuuritoetuse tingimused ja kord06.12.14
  Meetme «Kompetentsikeskuste arendamine» tingimused01.01.18
  Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord28.04.17
  Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus15.03.19
  Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks21.09.18
  Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord21.09.18
  Programmi alusel elluviidavate meetmete nimekiri27.02.14
  Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamise tingimused ja kord29.03.14
  Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades01.04.20
  Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel01.04.20
  Struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks elluviimiseks01.04.20
  Struktuuritoetuse andmise tingimused keskhariduseta täiskasvanute tagasitoomiseks tasemeõppesse01.04.20
  Struktuuritoetuse andmise tingimused tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel01.04.20
  Struktuuritoetuse andmise tingimused tööturul vajalike keelepädevuste arendamiseks01.04.20
  Struktuuritoetuse kasutamise aruannete esitamise kord 02.04.12
  Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise tingimused ja kord 16.01.15
  Teadus- ja arendustegevuse projektide toetamise tingimused ja kord16.01.15
  Teaduse populariseerimise alategevuse Teeme+ toetuse andmise tingimused ja kord19.08.19
  Teaduse populariseerimise alategevuse Teeme+ toetuse andmise tingimused ja kord01.04.20
  Tehnoloogia arenduskeskuste toetamise tingimused27.10.14
  Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord21.09.18
  Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord01.04.20
 • TOIDUKAUP (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Toiduseadus17.01.20
 • TSIVIILSEADUSTIKUD (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus26.10.16
 • TUGISÜSTEEMID (muudetud 11 tk)
 • Üles
  Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine” meetme „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekeskkonna kaasajastamine” 2008–2015 perioodi investeeringute kava kinnitamine18.12.15
  Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekeskkonna kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord06.12.14
  Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord09.03.18
  Koolivälisele nõustamismeeskonnale soovituse andmiseks esitatavate andmete loetelu, taotluse esitamise ning koolivälise nõustamismeeskonna soovituse andmise tingimused ja kord17.02.18
  Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord23.02.18
  Munitsipaal- ja erakoolid, mille juures olevas või mille juurde moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad õpilaskodu kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides07.02.20
  Nõustamiskomisjonile taotluse esitamise tingimused ja kord01.09.14
  Õpilaskodu tegutsemise tingimused ja kord06.09.13
  Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel17.02.20
  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus01.02.18
  Tugispetsialistide teenuse kirjeldus ja teenuse rakendamise kord02.03.18
 • ÄRI JA MITTETULUNDU (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Sihtasutuste seadus15.01.18
 • TÖÖ (muudetud 11 tk)
 • Üles
  Avaliku teenistuse seadus01.04.19
  Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus15.07.18
  Haridus- ja teadustöötajate ametikohtade loetelu, kus antakse kuni 56 kalendripäeva põhipuhkust, ja puhkuse kestus ametikohtade kaupa01.09.19
  Haridustöötajate tööaeg01.09.13
  Pedagoogikaspetsialistide üldtööaja kasutamise põhimõtted01.06.02
  Soolise võrdõiguslikkuse seadus20.01.19
  Töölepingu seadus01.09.19
  Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus01.04.13
  Töötajate usaldusisiku seadus08.05.17
  Töövaidluse lahendamise seadus01.03.18
  Võrdse kohtlemise seadus 06.05.17
 • TÖÖ - PALK (muudetud 7 tk)
 • Üles
  * Õpetaja ja tugispetsialisti lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord01.09.20
  Õpetaja ja tugispetsialisti lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord05.03.18
  Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär01.01.20
  Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord01.09.14
  Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord22.09.19
  Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord01.01.16
  Töötasu alammäära kehtestamine01.01.20
 • TÖÖ - OHUTUS (muudetud 4 tk)
 • Üles
  Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses01.01.19
  Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded01.01.19
  Töötervishoiu ja tööohutuse seadus01.03.20
  Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seadus01.01.19
 • TÖÖ - PERSONAL (muudetud 4 tk)
 • Üles
  Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalasse kuuluvate riigi teadus- ja arendusasutuste direktori valimise avaliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord06.07.12
  Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisu kinnitamine27.09.15
  Kutseõppeasutuse õppekasvatusala töötaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimused ja kord01.01.14
  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seotud teiste seaduste muutmise seadus01.09.13
 • ÕPPEKAVAD (muudetud 5 tk)
 • Üles
  Gümnaasiumi riiklik õppekava17.02.18
  Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava01.01.11
  Õppekirjandusele esitatavad nõuded, õppekirjanduseretsenseerimisele ja retsensentidele esitatavad miinimumnõuded ning riigi poolt tagatava minimaalse õppekirjanduse liigid klassiti ja õppeaineti01.04.16
  Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava17.02.18
  Põhikooli riiklik õppekava17.02.18
 • Valik seaduseid (muudetud 52 tk)
 • Üles
  Arhiivieeskiri03.06.17
  Arhiiviseadus15.03.19
  Arhivaalide kasutamisega seotud tasuliste teenuste loetelu ja tasu määrad01.01.20
  Arvutite ja kohtvõrkude kaitse nõuded01.07.17
  Avaliku teabe seadus01.04.19
  E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus01.01.19
  Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus01.09.19
  Eesti riigi rahastatavate ja rahvusvaheliselt tunnustatud stipendiumide, riikidevaheliste lepingute, õppeasutuste väliskoostöölepingute ning rahvusvaheliste koostööprogrammide loetelu ja neile esitatavad nõuded14.04.17
  Eesti Vabariigi haridusseadus01.09.19
  Erakooliseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus01.01.18
  Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist27.03.20
  Eriolukorra meetmete rakendamine01.03.20
  Haldusmenetluse seadus15.03.19
  Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sihtasutuse Innove vaheline 1. augusti 2012. a haldusleping nr 10.1-8.2/12/62406.08.12
  Haridus- ja Teadusministeeriumi planeerimisosakonna, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldosakonna ning Haridus- ja Teadusministeeriumi Koolivõrgu Büroo põhimääruse muutmine01.01.05
  Haridus- ja Teadusministeeriumi Raamatupidamisbüroo ning Riigivara Haldusbüroo ümberkorraldamine21.11.04
  Haridus- ja teadusministri määruste muutmine tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest06.09.13
  Hariduskuludeks määratud täiendavate vahendite jaotus kohaliku omavalitsuse üksuste lõikes06.08.09
  Hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide võrgu korrastamine perioodil 2014–202001.04.20
  Haridust tõendava dokumendi plankide ja medalite tellimise, väljastamise, tagastamise ja aruandluse kord01.09.19
  Haridustöötajate ametikohtade loetelu, kus antakse kuni 56 kalendripäeva põhipuhkust, ja puhkuse kestus ametikohtade kaupa01.09.09
  Hädaolukorra seadus01.01.20
  Isikuandmete kaitse seadus15.01.19
  Isikuandmete töötlejate ja isikuandmete kaitse eest vastutavate isikute registri pidamise põhimäärus15.01.19
  Isikut tõendavate dokumentide seadus01.02.20
  Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine üldhariduskoolides perioodil 2014–202001.04.20
  Koolidele puuvilja jagamise kava rakendamise riikliku strateegia 2010/2011. õppeaastaks ja 2011/2012. õppeaastaks heakskiitmine15.04.10
  Koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide, kutseõppeasutuste ja täienduskoolitusasutuste tegevusnäitajad23.02.18
  Koolikava toetus01.08.17
  Koolitusloa vorm01.01.15
  Laste liikluskasvatuse kord27.10.11
  Lastekaitseseadus01.01.19
  Maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tulenev Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus01.01.18
  Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord01.04.20
  Narkootilise või psühhotroopse aine või nende lähteaine säilitamise, õppeotstarbel kasutamiseks üleandmise ja hävitamise kord11.08.14
  Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord25.09.10
  Õpilasleiutajate riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord08.07.19
  Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm01.09.10
  Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamise ning hindamise tingimused ja kord06.09.13
  Õppelaenu tagasimaksmise ning kustutamise tingimused ja kord27.04.18
  Õppetoetuste ja õppelaenu seadus15.03.19
  Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid17.02.18
  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus01.09.19
  Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–202001.04.20
  Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord01.01.19
  Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord01.01.20
  Riigiharidusasutuste ühiselamute kasutusse andmise tingimused ja kord01.01.09
  Riigikoolide õpilaste sõidukuluhüvitamise kord ja ulatus01.10.15
  Riiklike haridusstipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja kord03.04.20
  Täienduskoolituse standard01.01.17
  Täiskasvanute koolituse seadus01.09.19
  Üldharidussüsteemi arengukava aastateks 2007–2013 / 2008. aasta rakendusplaani heakskiitmine11.07.08

  Jooksva aasta jooksul on muutunud 200 Hariduse õigusakti.

  2020-04-04 12:06:31
   
  Copyright © 2008 - 2019 Hansakirjastus OÜ. All rights reserved.
  Revised:   01/01/2019