. Avaleht õigusaktide kogumik + teavitusteenus Koolitused Logi sisse Kontakt
                                                    ......
Õigusaktide kogumikud

Hariduse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Ehituse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Kaubanduse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Maksud 2009 CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Meditsiini CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Ohutuse CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Transpordi CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus TööÕiguse CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Äriabi CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus

    . 


Ehitus 2020                            

Õigusaktide TEAVITUSTEENUS aitab Teil aega ja raha säästes hoida teadmisi õigusaktide osas professionaalsel tasemel.
Hind:
Teavitusteenus aastaks 26.40 €. (püsiklientidele lisaks -5%)
CD+teavitusteenus aastaks 34.80 €. (püsiklientidele lisaks -5%)

Sisukord teemade järgi: (kokku 279 õigusakti)
 1. ARENGUKAVAD (1 tk)
 2. ELEKTER / SIDE (9 tk)
 3. EURO (1 tk)
 4. HOONE / EHITIS (17 tk)
 5. JÄRELVALVE (5 tk)
 6. JÄÄTMEKÄITLUS (9 tk)
 7. KESKKOND (11 tk)
 8. KIIRGUS (1 tk)
 9. KUTSEÕPE (6 tk)
 10. LIIKLUS (5 tk)
 11. LÕHKEMATERJAL (3 tk)
 12. MAA (7 tk)
 13. MAAPARANDUS (10 tk)
 14. MAAVARAD (1 tk)
 15. MUINSUSKAITSE (8 tk)
 16. MÕÕTESEADUS (5 tk)
 17. NÕUDED (13 tk)
 18. OHUTUS (18 tk)
 19. PAKKUMISED (2 tk)
 20. PLANEERIMINE / PROJEKTEERIMINE (6 tk)
 21. RAAMATUPIDAMINE (2 tk)
 22.    RP - KÄIBEMAKS (2 tk)
 23.    RP - MAAMAKS (2 tk)
 24. TARBIJAKAITSE (3 tk)
 25. TEESEADUSTIK (12 tk)
 26. TERVISHOID (6 tk)
 27. TOETUSED (38 tk)
 28. TRANSPORT (3 tk)
 29. TSIVIILSEADUSTIKUD (10 tk)
 30. ÄRI JA MITTETULUNDUS (5 tk)
 31. Töö (7 tk)
 32.   Töö - PALK (1 tk)
 33.   Töö - OHUTUS (16 tk)
 34. TööTURG (2 tk)
 35. VESI (4 tk)
 36. Valik seaduseid (28 tk)
 • ARENGUKAVAD (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Üleriigilise planeeringu «Eesti 2010» heakskiitmine ja selle elluviimise tegevuskava kinnitamine15.10.02
 • ELEKTER / SIDE (muudetud 9 tk)
 • Üles
  Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele11.07.15
  Eesti numeratsiooniplaan01.03.19
  Eesti raadiosagedusplaan28.01.19
  Elektripaigaldise käidule ja elektritööle esitatavad nõuded01.07.15
  Nõuded raadioseadmele ja nõuetele vastavuse tõendamise kord01.03.19
  Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded13.04.19
  Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele01.03.19
  Raadioside piiramise kord29.05.20
  Tehnilised nõuded sagedusloa alusel kasutatavatele raadioseadmetele25.12.16
 • EURO (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Hoonestatud kinnisvara kasutuslepingute tingimused ja kasutustasu kujunemise alused30.01.17
 • HOONE / EHITIS (muudetud 17 tk)
 • Üles
  Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja üleandmisele esitatavad nõuded21.02.20
  Ehitise auditi tegemise kord28.09.15
  Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise01.07.15
  Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise korra kinnitamine01.01.18
  Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused01.07.15
  Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus01.07.20
  Elamu energiaauditile esitatavad nõuded25.08.19
  Eluruumile esitatavad nõuded12.07.20
  Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamise tingimused ja kord 08.04.12
  Energiaauditi miinimumnõuded01.08.20
  Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika10.07.20
  Hoone energiatõhususe miinimumnõuded10.07.20
  Hoone energiatõhusust oluliselt mõjutava tehnosüsteemi energiatõhususe hindamise ja hinnangu kohta ehitisregistrisse kantavate andmete loetelu ja esitamise kord14.08.20
  Hoone energiatõhusust oluliselt mõjutavale tehnosüsteemile esitatavad nõuded12.07.20
  Hoone ruumiõhu radoonisisalduse ja hoone tarindi ehitusmaterjalidest siseruumidesse emiteeritavast gammakiirgusest saadava efektiivdoosi viitetase01.03.19
  Nõuded hoonejaotusplaani aluseks olevale plaanile ja selle ehitisregistrisse kandmise kord01.01.18
  Rahvahulkade kogunemisega seotud hooneliigid, mille puhul on nõutav energiamärgise olemasolu01.07.15
 • JÄRELVALVE (muudetud 5 tk)
 • Üles
  Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded01.11.19
  Maastikusõiduki tehnonõuded ja nõuded selle varustusele ning nendele nõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord01.07.11
  Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord01.02.20
  Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord01.02.20
  Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile01.07.15
 • JÄÄTMEKÄITLUS (muudetud 9 tk)
 • Üles
  Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded28.04.14
  Jäätmeseadus01.01.20
  Keskkonnaloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnaloa taotluse ja loa andmekoosseis28.10.19
  Metallijäätmete täpsustatud nimistu26.08.16
  Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja koostamise, edastamise ja registreerimise kord23.01.17
  Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused01.01.16
  Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu30.06.20
  Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded01.01.20
  Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded01.08.20
 • KESKKOND (muudetud 11 tk)
 • Üles
  Atmosfääriõhu kaitse seadus13.06.20
  Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri09.06.15
  Keskkonnajärelevalve seadus15.03.19
  Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus01.01.20
  Keskkonnamõju hindamise litsentsi ja selle taotluse vormid01.07.15
  Keskkonnatasude seadus20.07.20
  Keskkonnavastutuse seadus01.01.21
  Looduskaitseseadus07.05.20
  Säästva arengu seadus01.01.17
  Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu31.01.20
  Tööstusheite seadus01.01.20
 • KIIRGUS (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Kiirgusseadus01.06.20
 • KUTSEÕPE (muudetud 6 tk)
 • Üles
  Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded01.09.19
  Ehituserialade riiklik õppekava11.04.20
  Energeetika ja automaatika erialade riiklik õppekava03.05.20
  Kutseharidusstandard20.04.19
  Mehaanika ja metallitöö erialade riiklik õppekava03.05.20
  Puidutehnoloogia erialade riiklik õppekava03.05.20
 • LIIKLUS (muudetud 5 tk)
 • Üles
  Liikluskindlustuse seadus15.03.19
  Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele05.08.19
  Liiklusseadus01.07.20
  Ohtliku veose autoveo tingimused ja kord ning riikliku järelevalve korralduslikud nõuded27.04.20
  Suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimused ja kord01.03.18
 • LÕHKEMATERJAL (muudetud 3 tk)
 • Üles
  Lõhkematerjalilaole, lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hoidmisele esitatavad nõuded28.08.17
  Lõhkematerjaliseadus07.05.20
  Lõhkematerjalitehasele ja lõhkematerjalitehase projektile esitatavad nõuded28.08.17
 • MAA (muudetud 7 tk)
 • Üles
  Kinnistusraamatuseadus01.01.20
  Maa hindamise seadus01.01.19
  Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise kord25.01.08
  Maa korralisel hindamisel kasutatav metoodika17.07.18
  Maa munitsipaalomandisse andmise kord01.01.18
  Maareformi käigus riigimaale hoonestusõiguse seadmise ja selle käigus maa erastamise kord01.01.18
  Maareformi seadus29.05.20
 • MAAPARANDUS (muudetud 10 tk)
 • Üles
  Eesvoolu kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord01.01.19
  Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad nõuded ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded01.12.18
  Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri põhimäärus01.01.19
  Maaparanduse uurimistöö nõuded01.01.19
  Maaparandushoiutööde nõuded03.07.20
  Maaparandusseadus01.01.19
  Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded01.04.19
  Maaparandussüsteemi ehitamise üle omanikujärelevalve tegemise nõuded01.12.18
  Maaparandussüsteemi kasutusloa ja väikesüsteemi kasutusloa ning nende taotluste sisu nõuded01.12.18
  Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid11.05.19
 • MAAVARAD (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Maapõueseadus01.01.20
 • MUINSUSKAITSE (muudetud 8 tk)
 • Üles
  Arheoloogiapärandi kaitse Euroopa konventsiooni ratifitseerimise seadus01.06.02
  Euroopa arhitektuuripärandi kaitse konventsiooni ratifitseerimise seadus Euroopa arhitektuuripärandi kaitse konventsioon01.06.02
  Muinsuskaitse valdkonna tegevusalade täpsem jagunemine ning pädevustunnistuse taotluse esitamise kord, taotluse ja pädevustunnistuse vormid21.06.19
  Muinsuskaitselise järelevalve dokumenteerimise ja läbiviimisega seotud kulu hüvitamise ning kinnismälestisel ja vallasmälestisel tehtud tööde dokumenteerimise kord17.05.19
  Muinsuskaitseseadus01.05.19
  Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamise toetamise tingimused ja kord31.07.20
  Mälestise liikide ja muinsuskaitseala riikliku kaitse üldised kriteeriumid ning muinsuskaitsealal asuvate ehitiste väärtusklassid19.05.19
  Sõjahaudade kaitse seadus01.05.19
 • MÕÕTESEADUS (muudetud 5 tk)
 • Üles
  Metroloogiliselt kontrollitud mõõtevahendite kohustuslikud kasutusalad koos eranditega, metroloogilise kontrolli alla kuuluvate mõõtevahendite nimistu, täpsusnõuded, taatluskehtivusajad ning metroloogilise kontrolli ja statistilise taatluse täpsustatud nõuded05.06.20
  Mõõteseadus01.01.19
  Mõõtevahendite riigisisese tüübikinnitustunnistuse taotlemise, andmise, muutmise, kehtetuks tunnistamise ja selle kehtivusaja pikendamise ning legaalmetroloogilise ekspertiisi kord01.01.19
  Taatlusmärgisele esitatavad nõuded, taatlusmärgise tellimise, kasutamise ja hoidmise kord ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslikud andmed10.02.19
  Ultra- ja infraheli helirõhutasemete piirväärtused ning ultra- ja infraheli helirõhutasemete mõõtmine01.06.02
 • NÕUDED (muudetud 13 tk)
 • Üles
  Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning auditi tulemuste esitamisele01.11.19
  Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord22.02.19
  Keskvalitsuse ostetavate toodete, teenuste ja hoonete energiatõhususe nõuded06.12.19
  Käitise tõhusaks soojus- ja elektrienergia koostootmisjaamaks muutmise kulude ja tulude analüüsi miinimumnõuded13.03.17
  Luminofoorlampide liiteseadiste energiatõhususele ja tehnilisele dokumentatsioonile esitatavad nõuded ning nende nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord19.05.08
  Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele10.07.20
  Nõuded masinale ja osaliselt komplekteeritud masinale, ohutusseadisele ja masinaga kaasnevale teabele ning masina ja osaliselt komplekteeritud masina vastavushindamise kord11.04.15
  Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile19.03.18
  Nõuded surveseadmele ning selle nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord01.11.19
  Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule01.01.12
  Omanikujärelevalve tegemise kord06.07.15
  Ratassõidukile ning sellele paigaldatavale ja/või sellel kasutatavale varustusele ja osadele ühtsete tehnonõuete kehtestamise ning nende nõuete alusel väljastatud tunnistuste vastastikuse tunnustamise kokkuleppest tulenevate eeskirjade kohaldamine01.06.02
  Soojus- ja elektrienergia tõhusa koostootmise nõuded01.01.17
 • OHUTUS (muudetud 18 tk)
 • Üles
  Asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuded01.01.16
  Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele03.12.18
  Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad06.07.18
  Kaevandamise ja kaeveõõne teisese kasutamise ohutusnõuded23.06.17
  Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded18.06.12
  Küttesüsteemi puhastamise nõuded04.09.10
  Liftile ja selle ohutusseadisele ning nende vastavushindamisele esitatavad nõuded22.02.19
  Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule13.02.16
  Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid01.01.14
  Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele04.09.10
  Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord01.01.16
  Ohtlikust lastist teavitamise kord01.10.19
  Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas01.06.15
  Päästeseadus15.07.20
  Seadme ohutuse seadus15.03.19
  Suletud keskkonna ohuklassidele kohaldatavad nõuded01.06.02
  Tuleohutuse seadus01.01.19
  Turvaseadus14.03.19
 • PAKKUMISED (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Kohalikele omavalitsusüksustele eluruumide ehitamiseks või ostmiseks rahaliste vahendite taotlemise ja eraldamise korra kinnitamine01.01.18
  Riigihangete seadus15.07.20
 • PLANEERIMINE / PROJEKTEERIMINE (muudetud 6 tk)
 • Üles
  Nõuded ehitusprojektile21.07.15
  Planeerimisseadus01.05.19
  Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded01.11.19
  Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused13.04.19
  Projekteerimistingimuste taotluste ja projekteerimistingimuste vorminõuded06.07.15
  Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded01.02.20
 • RAAMATUPIDAMINE (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Maksukorralduse seadus01.07.20
  Masintöödeldava algdokumendi juhendi kehtestamine26.04.19
 • Raamatupidamine
  KÄIBEMAKS (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Käibedeklaratsiooni vorm 09.01.17
  Käibemaksuseadus01.05.20
 • Raamatupidamine
  MAAMAKS (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Maa maksustamishinna arvutamise kord01.01.11
  Maamaksu arvutamise ja tasumise ning maksusoodustuse taotlemise kord17.08.18
 • TARBIJAKAITSE (muudetud 3 tk)
 • Üles
  Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse01.07.17
  Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavate pädevate asutuste nimetamine17.01.20
  Tarbijakaitseseadus17.01.20
 • TEESEADUSTIK (muudetud 12 tk)
 • Üles
  Ehitustegevuse kord veeteel või navigatsioonimärgi vahetus läheduses või mõjupiirkonnas01.01.03
  Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded01.07.15
  Nõuded ajutisele liikluskorraldusele01.01.19
  Riigiteede liigid ja riigiteede nimekiri24.05.19
  Tee ehitamise ja korrashoiu terminid10.08.15
  Tee ehitamise kvaliteedi nõuded11.04.16
  Tee ohutuse kontrollimise tingimused ja nõuded tee ohutuse kontrollimisele13.02.17
  Tee ohutuse määramise tingimused ja nõuded tee ohutuse määramisele05.09.16
  Tee projekteerimise normid10.08.15
  Tee seisundinõuded05.11.18
  Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord22.02.19
  Tähistatavate teede liigid, juhatus- ja teeninduskohamärkide paigaldamise kord ning sihtpunktidele viitamise süsteem01.03.18
 • TERVISHOID (muudetud 6 tk)
 • Üles
  Kutsehaiguste loetelu20.05.05
  Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid11.02.17
  Rahvatervise seadus01.10.19
  Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded31.03.14
  Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ning uurimise kord17.01.20
  Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid01.06.02
 • TOETUSED (muudetud 38 tk)
 • Üles
  Arhitektuuri ja disaini arendusprojektide toetamise tingimused ja kord17.01.20
  COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord10.08.20
  COVID-19 eriolukorrast tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord02.10.20
  Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord11.08.14
  Elamumajanduslaenu andmise tingimused16.05.20
  Ettevõtjate võrkudega liitumise programm24.05.20
  Ettevõtluslaenude andmise tingimused27.04.20
  Kasutusest välja langenud ehitise lammutamise toetuse tingimused ja kord18.09.20
  Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimused08.06.20
  Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused19.06.20
  Kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonete energiatõhusaks muutmiseks ja hoolekandeasutuste energiatõhusate hoonete rajamiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord04.10.19
  Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord02.03.20
  Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise põhimõtted23.05.20
  Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord31.08.20
  Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord16.08.19
  Lokaalse küttelahenduse ehitamise toetamise tingimused22.02.19
  Meetme „Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine” tingimused01.09.15
  Meetme „Internetiühenduste kättesaadavuse parandamine uue põlvkonna elektroonilise side võrgu kasutuselevõtuga piirkondades” tingimused01.09.15
  Meetme «Kohalike avalike teenuste arendamine» tingimused ning perioodi 2007–2013 kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kava koostamise kord01.01.18
  Meetme «Linnaliste piirkondade arendamine» tingimused ja investeeringute kava koostamise kord01.09.15
  Perioodi 2014–2020 ettevõtja tootearenduse toetus24.05.20
  Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord28.04.17
  Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus18.07.20
  Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks21.09.18
  Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord21.09.18
  Perioodi 2014–2020 välismessitoetuse andmise tingimused ja kord24.05.20
  Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord08.08.20
  Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude sihtgrupid ja laenutagatiste ülempiirid19.02.16
  Starditoetus28.08.20
  Struktuuritoetustest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord01.01.11
  Taluarhitektuuri toetamise tingimused ja kord26.10.19
  Tervisekeskuste kaasajastamine04.09.20
  Toetuse andmise tingimused meetme „Üleujutusriski maandamine“ ehituslike tegevuste elluviimiseks27.09.20
  Toetuse andmise tingimused meetmes „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” jaoks väikeprojektidele avatud taotlemise korral01.05.20
  Toetuse andmise tingimused meetmes „Veemajandustaristu arendamine” avatud taotlemise korral21.02.20
  Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord21.09.18
  Transpordi infrastruktuuri arendamine perioodil 2014–202006.09.20
  Väikeelamute taastuvenergia kasutuselevõtu ja küttesüsteemide uuendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord01.01.17
 • TRANSPORT (muudetud 3 tk)
 • Üles
  Autoveoseadus01.07.20
  Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord22.06.20
  Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele23.05.20
 • TSIVIILSEADUSTIKUD (muudetud 10 tk)
 • Üles
  * Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus17.10.20
  Asjaõigusseadus01.10.19
  Asjaõigusseaduse rakendamise seadus01.01.19
  Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadus22.12.18
  Eluruumide erastamise korraldamine01.01.18
  Eluruumide erastamise seadus22.12.18
  Halduskohtumenetluse seadustik01.01.20
  Kohtule dokumentide esitamise kord01.08.20
  Korteriomandi- ja korteriühistuseadus24.05.20
  Võlaõigusseadus17.01.20
 • ÄRI JA MITTETULUNDU (muudetud 5 tk)
 • Üles
  Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus17.12.18
  Elamuseadus01.07.15
  Hooneühistuseadus23.03.14
  Äriseadustik01.08.20
  Äriseadustiku ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seadus12.11.11
 • TÖÖ (muudetud 7 tk)
 • Üles
  Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus30.07.20
  Kollektiivse töötüli lahendamise seadus06.07.18
  Töölepingu seadus30.07.20
  Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus01.04.13
  Töötajate usaldusisiku seadus30.07.20
  Töötajate üleühenduselise kaasamise seadus10.10.17
  Töövaidluse lahendamise seadus01.03.18
 • TÖÖ - PALK (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Töötasu alammäära kehtestamine01.01.20
 • TÖÖ - OHUTUS (muudetud 16 tk)
 • Üles
  Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded17.01.20
  Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded01.01.19
  Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord01.01.12
  Maavarade kaevandamisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded17.01.20
  Plii ja selle ioonsete ühendite kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded01.01.19
  Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded01.01.19
  Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses01.01.19
  Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded01.01.19
  Töötajate tervisekontrolli kord01.01.19
  Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses01.01.19
  Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded elektromagnetväljadest mõjutatud töökeskkonnale, elektromagnetväljadega kokkupuute piirnormid ja rakendusväärtused ning elektromagnetväljade mõõtmise kord01.01.19
  Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas01.01.19
  Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja vibratsiooni mõõtmise kord01.01.19
  Töötervishoiu ja tööohutuse seadus30.07.20
  Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seadus01.01.19
  Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded17.01.20
 • TÖÖTURG (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Tööturuteenuste ja -toetuste seadus01.09.20
  Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord01.08.20
 • VESI (muudetud 4 tk)
 • Üles
  Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete..17.07.15
  Veeseadus07.05.20
  Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus01.01.06
  Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus01.10.19
 • Valik seaduseid (muudetud 28 tk)
 • Üles
  Avaliku teabe seadus01.04.19
  E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus01.01.19
  Ehitisregistri põhimäärus01.07.19
  Ehitusseadustik15.07.20
  Elektroonilise side seadus30.05.20
  Energiamajanduse korralduse seadus01.07.20
  Energiasäästu arvutamise eeskiri31.10.16
  Erakorralise seisukorra seadus07.05.20
  Haldusreformi seadus01.01.17
  Hoone keskmise ehitusmaksumuse hindamise kord01.07.15
  Hädaolukorra seadus18.05.20
  Isikuandmete kaitse seadus15.01.19
  Karistusseadustik20.07.20
  Kasutusest välja langenud hoone lammutamise toetuse tingimused ja kord18.09.20
  Kaugkütteseadus01.07.17
  Kemikaaliseadus07.05.20
  Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus01.07.18
  Konkurentsiseadus15.03.19
  Korruptsioonivastane seadus20.07.20
  Kriminaalmenetluse seadustik07.05.20
  Kunstiteoste tellimise seadus15.07.20
  Maagaasiseadus15.03.19
  Maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tulenev Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus01.01.18
  Nõuded majutusettevõttele01.07.15
  Raskeveokimaksu seadus17.12.18
  Riigilõivuseadus01.07.20
  Toote nõuetele vastavuse seadus10.07.20
  Väärteomenetluse seadustik07.05.20

  Jooksva aasta jooksul on muutunud 282 Ehituse õigusakti.

  2020-10-28 21:04:33
   
  Copyright © 2008 - 2019 Hansakirjastus OÜ. All rights reserved.
  Revised:   01/01/2019