. Avaleht õigusaktide kogumik + teavitusteenus Koolitused Logi sisse Kontakt
                                                    ......
Õigusaktide kogumikud

Hariduse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Ehituse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Kaubanduse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Maksud 2009 CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Meditsiini CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Ohutuse CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Transpordi CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus TööÕiguse CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Äriabi CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus

    . 


Ehitus 2018                            

Õigusaktide TEAVITUSTEENUS aitab Teil aega ja raha säästes hoida teadmisi õigusaktide osas professionaalsel tasemel.
Hind:
Teavitusteenus aastaks 26.40 €. (püsiklientidele lisaks -5%)
CD+teavitusteenus aastaks 34.80 €. (püsiklientidele lisaks -5%)

Sisukord teemade järgi: (kokku 270 õigusakti)
 1. ARENGUKAVAD (1 tk)
 2. ELEKTER / SIDE (9 tk)
 3. EURO (1 tk)
 4. HOONE / EHITIS (14 tk)
 5. JÄRELVALVE (7 tk)
 6. JÄÄTMEKÄITLUS (9 tk)
 7. KESKKOND (12 tk)
 8. KIIRGUS (1 tk)
 9. KUTSEÕPE (6 tk)
 10. KVALIFIKATSIOON (1 tk)
 11. LIIKLUS (3 tk)
 12. LÕHKEMATERJAL (3 tk)
 13. MAA (7 tk)
 14. MAAPARANDUS (12 tk)
 15. MAAVARAD (2 tk)
 16. MUINSUSKAITSE (6 tk)
 17. MÕÕTESEADUS (7 tk)
 18. NÕUDED (15 tk)
 19. OHUTUS (19 tk)
 20. PAKKUMISED (2 tk)
 21. PLANEERIMINE / PROJEKTEERIMINE (5 tk)
 22. RAAMATUPIDAMINE (2 tk)
 23.    RP - KÄIBEMAKS (2 tk)
 24.    RP - MAAMAKS (2 tk)
 25. TARBIJAKAITSE (3 tk)
 26. TEESEADUSTIK (13 tk)
 27. TERVISHOID (6 tk)
 28. TOETUSED (24 tk)
 29. TRANSPORT (3 tk)
 30. TSIVIILSEADUSTIKUD (10 tk)
 31. ÄRI JA MITTETULUNDUS (4 tk)
 32. Töö (7 tk)
 33.   Töö - PALK (1 tk)
 34.   Töö - OHUTUS (17 tk)
 35. TööTURG (1 tk)
 36. VESI (7 tk)
 37. Valik seaduseid (26 tk)
 • ARENGUKAVAD (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Üleriigilise planeeringu «Eesti 2010» heakskiitmine ja selle elluviimise tegevuskava kinnitamine15.10.02
 • ELEKTER / SIDE (muudetud 9 tk)
 • Üles
  Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele11.07.15
  Eesti numeratsiooniplaan26.05.18
  Eesti raadiosagedusplaan27.08.18
  Elektripaigaldise käidule ja elektritööle esitatavad nõuded01.07.15
  Nõuded raadioseadmele ja nõuetele vastavuse tõendamise kord09.07.16
  Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded06.07.12
  Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele20.08.16
  Raadioside piiramise kord29.11.08
  Tehnilised nõuded sagedusloa alusel kasutatavatele raadioseadmetele25.12.16
 • EURO (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Hoonestatud kinnisvara kasutuslepingute tingimused ja kasutustasu kujunemise alused30.01.17
 • HOONE / EHITIS (muudetud 14 tk)
 • Üles
  Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded12.09.15
  Ehitise auditi tegemise kord28.09.15
  Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise01.07.15
  Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise korra kinnitamine01.01.18
  Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused01.07.15
  Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus01.07.18
  Elamu energiaauditile esitatavad nõuded01.07.15
  Eluruumile esitatavad nõuded27.08.18
  Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamise tingimused ja kord 08.04.12
  Energiaauditi miinimumnõuded26.12.16
  Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika22.01.18
  Hoone energiatõhususe miinimumnõuded22.01.18
  Nõuded hoonejaotusplaani aluseks olevale plaanile ja selle ehitisregistrisse kandmise kord01.01.18
  Rahvahulkade kogunemisega seotud hooneliigid, mille puhul on nõutav energiamärgise olemasolu01.07.15
 • JÄRELVALVE (muudetud 7 tk)
 • Üles
  Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded13.03.17
  Maaparandussüsteemi ehitusprojekti ekspertiisile esitatavad nõuded ja ekspertiisi tegemise kord 01.01.10
  Maaparandussüsteemi ekspertiisile esitatavad nõuded ja ekspertiisi tegemise kord 01.01.10
  Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve tegemise kord01.07.03
  Maastikusõiduki tehnonõuded ja nõuded selle varustusele ning nendele nõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord01.07.11
  Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord01.06.18
  Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile01.07.15
 • JÄÄTMEKÄITLUS (muudetud 9 tk)
 • Üles
  Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded28.04.14
  Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm ning jäätmeloa vorm01.01.16
  Jäätmeseadus30.10.18
  Jäätmete tekitamiseks jäätmeluba vajavate tegevusvaldkondade tegevuste täpsustatud loetelu ning tootmismahud ja jäätmekogused, mille puhul jäätmeluba ei nõuta 04.09.10
  Metallijäätmete täpsustatud nimistu26.08.16
  Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja koostamise, edastamise ja registreerimise kord23.01.17
  Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused01.01.16
  Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded01.01.16
  Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded14.07.17
 • KESKKOND (muudetud 12 tk)
 • Üles
  Atmosfääriõhu kaitse seadus01.07.18
  Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri09.06.15
  Keskkonnajärelevalve seadus01.07.14
  Keskkonnakaitse valdkondade rahastamiseks esitatud projektitaotluste hindamise tingimused ja kord, taotluste hindamise kriteeriumid, otsuse tegemise kord, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise kord ning aruandluse kord02.02.18
  Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus01.01.18
  Keskkonnamõju hindamise litsentsi ja selle taotluse vormid01.07.15
  Keskkonnatasude seadus01.01.18
  Looduskaitseseadus05.02.18
  Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded01.01.12
  Säästva arengu seadus01.01.17
  Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu23.06.17
  Tööstusheite seadus01.01.18
 • KIIRGUS (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Kiirgusseadus06.07.18
 • KUTSEÕPE (muudetud 6 tk)
 • Üles
  Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded18.01.16
  Ehituserialade riiklik õppekava28.10.18
  Energeetika ja automaatika erialade riiklik õppekava28.10.18
  Kutseharidusstandard22.06.18
  Mehaanika ja metallitöö erialade riiklik õppekava28.10.18
  Puidutehnoloogia erialade riiklik õppekava28.10.18
 • KVALIFIKATSIOON (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Joogivee uuringut teostava proovivõtja atesteerimise tingimused ja kord01.01.10
 • LIIKLUS (muudetud 3 tk)
 • Üles
  Liikluskindlustuse seadus01.09.17
  Liiklusseadus02.07.18
  Suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimused ja kord01.03.18
 • LÕHKEMATERJAL (muudetud 3 tk)
 • Üles
  Lõhkematerjalilaole, lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hoidmisele esitatavad nõuded28.08.17
  Lõhkematerjaliseadus01.07.18
  Lõhkematerjalitehasele ja lõhkematerjalitehase projektile esitatavad nõuded28.08.17
 • MAA (muudetud 7 tk)
 • Üles
  Kinnistusraamatuseadus01.07.18
  Maa hindamise seadus01.07.18
  Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise kord25.01.08
  Maa korralisel hindamisel kasutatav metoodika17.07.18
  Maa munitsipaalomandisse andmise kord01.01.18
  Maareformi käigus riigimaale hoonestusõiguse seadmise ja selle käigus maa erastamise kord01.01.18
  Maareformi seadus01.07.18
 • MAAPARANDUS (muudetud 12 tk)
 • Üles
  * Maaparandusseadus01.01.19
  Maaparanduse uurimistööle esitatavad nõuded03.09.11
  Maaparandushoiukava sisu- ja vorminõuded ning kava koostamise kord01.05.15
  Maaparandushoiutöödele esitatavad nõuded17.12.10
  Maaparandusseadus01.02.18
  Maaparandussüsteemi ehitamise tehnilised nõuded17.12.10
  Maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste dokumentide koostamise kord ning sisu- ja vorminõuded01.07.10
  Maaparandussüsteemi ehitusloa taotluse ning ehitusloa sisu- ja vorminõuded01.01.10
  Maaparandussüsteemi ehitusprojekti sisu- ja vorminõuded01.09.11
  Maaparandussüsteemi kasutuselevõtu akti sisu- ja vorminõuded01.09.11
  Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid01.06.11
  Maaparandussüsteemi ühiseesvoolu uuendusprojekti sisu- ja vorminõuded01.09.13
 • MAAVARAD (muudetud 2 tk)
 • Üles
  * Maapõueseadus01.01.19
  Maapõueseadus01.02.18
 • MUINSUSKAITSE (muudetud 6 tk)
 • Üles
  Arheoloogiapärandi kaitse Euroopa konventsiooni ratifitseerimise seadus01.06.02
  Euroopa arhitektuuripärandi kaitse konventsiooni ratifitseerimise seadus Euroopa arhitektuuripärandi kaitse konventsioon01.06.02
  Kultuuriväärtusega asja ajutise kaitse alla võtmise ja kaitse lõpetamise kord16.10.05
  Muinsuskaitses osalevate usaldusmeeste õigused ja kohustused 05.07.03
  Muinsuskaitseseadus01.07.18
  Sõjahaudade kaitse seadus01.07.18
 • MÕÕTESEADUS (muudetud 7 tk)
 • Üles
  * Mõõteseadus01.01.19
  Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad04.09.17
  Mõõteseadus01.01.17
  Mõõtevahendite siseriikliku tüübikinnitustunnistuse taotlemise, väljastamise, muutmise ja pikendamise ning legaalmetroloogilise ekspertiisi kord17.11.14
  Rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) põhiühikud, nendest tuletatud ühikud, nende kord- ja osaühikud ning rahvusvaheliselt kehtestatud lisaühikud ja nende kasutamise viis03.12.12
  Taatlusmärgiste kirjeldus, nende valmistamise, kasutamise ja hoidmise kord ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslike kirjete loetelu 01.10.11
  Ultra- ja infraheli helirõhutasemete piirväärtused ning ultra- ja infraheli helirõhutasemete mõõtmine01.06.02
 • NÕUDED (muudetud 15 tk)
 • Üles
  Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord29.01.18
  Keskvalitsuse ostetavate toodete, teenuste ja hoonete energiatõhususe nõuded13.03.17
  Käitise tõhusaks soojus- ja elektrienergia koostootmisjaamaks muutmise kulude ja tulude analüüsi miinimumnõuded13.03.17
  Luminofoorlampide liiteseadiste energiatõhususele ja tehnilisele dokumentatsioonile esitatavad nõuded ning nende nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord19.05.08
  Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele10.10.16
  Nõuded masinale ja osaliselt komplekteeritud masinale, ohutusseadisele ja masinaga kaasnevale teabele ning masina ja osaliselt komplekteeritud masina vastavushindamise kord11.04.15
  Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile19.03.18
  Nõuded suplusveele ja supelrannale01.01.12
  Nõuded surveseadmele ning selle nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord01.06.15
  Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule01.01.12
  Olulise energiatarbega tehnosüsteemile esitatavad nõuded01.07.15
  Omanikujärelevalve tegemise kord06.07.15
  Ratassõidukile ning sellele paigaldatavale ja/või sellel kasutatavale varustusele ja osadele ühtsete tehnonõuete kehtestamise ning nende nõuete alusel väljastatud tunnistuste vastastikuse tunnustamise kokkuleppest tulenevate eeskirjade kohaldamine01.06.02
  Soojus- ja elektrienergia tõhusa koostootmise nõuded01.01.17
  Soojus- ja jahutusseadme täpne määratlus, ehitisregistrisse kantavate andmete loetelu ning edastamise kord01.07.15
 • OHUTUS (muudetud 19 tk)
 • Üles
  Asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuded01.01.16
  Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele07.04.17
  Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad06.07.18
  Kaevandamise ja kaeveõõne teisese kasutamise ohutusnõuded23.06.17
  Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded18.06.12
  Küttesüsteemi puhastamise nõuded04.09.10
  Liftile ja selle ohutusseadisele ning nende vastavushindamisele esitatavad nõuded21.03.16
  Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule13.02.16
  Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid01.01.14
  Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele04.09.10
  Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord01.01.16
  Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad, litsentsi taotlemiseks vajalike andmete loetelu ja litsentsi vorm01.01.16
  Ohtlikust lastist teavitamise kord23.09.13
  Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas01.06.15
  Päästeseadus01.01.18
  Seadme ohutuse seadus01.07.15
  Suletud keskkonna ohuklassidele kohaldatavad nõuded01.06.02
  Tuleohutuse seadus18.01.16
  Turvaseadus01.07.17
 • PAKKUMISED (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Kohalikele omavalitsusüksustele eluruumide ehitamiseks või ostmiseks rahaliste vahendite taotlemise ja eraldamise korra kinnitamine01.01.18
  Riigihangete seadus15.07.17
 • PLANEERIMINE / PROJEKTEERIMINE (muudetud 5 tk)
 • Üles
  Nõuded ehitusprojektile21.07.15
  Planeerimisseadus01.07.18
  Projekteerimistingimuste taotluste ja projekteerimistingimuste vorminõuded06.07.15
  Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded06.07.15
  Üldplaneeringu ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste kord11.07.15
 • RAAMATUPIDAMINE (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Maksukorralduse seadus01.10.18
  Masintöödeldava algdokumendi juhendi kehtestamine16.04.17
 • Raamatupidamine
  KÄIBEMAKS (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Käibedeklaratsiooni vorm 09.01.17
  Käibemaksuseadus01.10.18
 • Raamatupidamine
  MAAMAKS (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Maa maksustamishinna arvutamise kord01.01.11
  Maamaksu arvutamise ja tasumise ning maksusoodustuse taotlemise kord17.08.18
 • TARBIJAKAITSE (muudetud 3 tk)
 • Üles
  Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse01.07.17
  Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavate pädevate asutuste nimetamine01.03.16
  Tarbijakaitseseadus07.01.18
 • TEESEADUSTIK (muudetud 13 tk)
 • Üles
  * Nõuded ajutisele liikluskorraldusele01.01.19
  Ehitustegevuse kord veeteel või navigatsioonimärgi vahetus läheduses või mõjupiirkonnas01.01.03
  Liikluskorralduse nõuded teetöödel18.07.15
  Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded01.07.15
  Riigiteede liigid ja riigiteede nimekiri21.03.16
  Tee ehitamise ja korrashoiu terminid10.08.15
  Tee ehitamise kvaliteedi nõuded11.04.16
  Tee ohutuse kontrollimise tingimused ja nõuded tee ohutuse kontrollimisele13.02.17
  Tee ohutuse määramise tingimused ja nõuded tee ohutuse määramisele05.09.16
  Tee projekteerimise normid10.08.15
  Tee seisundinõuded05.11.18
  Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord11.04.16
  Tähistatavate teede liigid, juhatus- ja teeninduskohamärkide paigaldamise kord ning sihtpunktidele viitamise süsteem01.03.18
 • TERVISHOID (muudetud 6 tk)
 • Üles
  Kutsehaiguste loetelu20.05.05
  Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid11.02.17
  Rahvatervise seadus01.01.18
  Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded31.03.14
  Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ning uurimise kord01.09.14
  Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid01.06.02
 • TOETUSED (muudetud 24 tk)
 • Üles
  * Arhitektuuri ja disaini arendusprojektide toetamise tingimused ja kord16.11.18
  Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord11.08.14
  Kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonete energiatõhusaks muutmiseks ja hoolekandeasutuste energiatõhusate hoonete rajamiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord19.10.18
  Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused16.04.17
  Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord09.04.18
  Lokaalse küttelahenduse ehitamise toetamise tingimused09.06.17
  Meetme „Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine” tingimused01.09.15
  Meetme „Internetiühenduste kättesaadavuse parandamine uue põlvkonna elektroonilise side võrgu kasutuselevõtuga piirkondades” tingimused01.09.15
  Meetme «Kohalike avalike teenuste arendamine» tingimused ning perioodi 2007–2013 kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kava koostamise kord01.01.18
  Meetme «Linnaliste piirkondade arendamine» tingimused ja investeeringute kava koostamise kord01.09.15
  Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord28.04.17
  Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus01.09.18
  Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks21.09.18
  Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord21.09.18
  Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord29.09.17
  Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine03.03.18
  Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude sihtgrupid ja laenutagatiste ülempiirid19.02.16
  Starditoetus21.11.16
  Struktuuritoetustest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord01.01.11
  Tervisekeskuste kaasajastamine19.03.18
  Toetuse andmise tingimused meetmes „Veemajandustaristu arendamine” avatud taotlemise korral26.02.17
  Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord21.09.18
  Transpordi infrastruktuuri arendamine perioodil 2014–202024.08.15
  Väikeelamute taastuvenergia kasutuselevõtu ja küttesüsteemide uuendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord01.01.17
 • TRANSPORT (muudetud 3 tk)
 • Üles
  Autoveoseadus06.07.18
  Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord05.09.16
  Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele30.04.18
 • TSIVIILSEADUSTIKUD (muudetud 10 tk)
 • Üles
  Asjaõigusseadus01.07.18
  Asjaõigusseaduse rakendamise seadus01.07.18
  Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadus01.01.18
  Eluruumide erastamise korraldamine01.01.18
  Eluruumide erastamise seadus01.01.18
  Halduskohtumenetluse seadustik01.01.18
  Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus01.07.18
  Kohtule dokumentide esitamise kord01.03.18
  Korteriomandi- ja korteriühistuseadus15.01.18
  Võlaõigusseadus01.10.18
 • ÄRI JA MITTETULUNDU (muudetud 4 tk)
 • Üles
  Elamuseadus01.07.15
  Hooneühistuseadus23.03.14
  Äriseadustik15.01.18
  Äriseadustiku ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seadus12.11.11
 • TÖÖ (muudetud 7 tk)
 • Üles
  * Töölepingu seadus05.11.18
  Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus15.07.18
  Kollektiivse töötüli lahendamise seadus06.07.18
  Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus01.04.13
  Töötajate usaldusisiku seadus08.05.17
  Töötajate üleühenduselise kaasamise seadus10.10.17
  Töövaidluse lahendamise seadus01.03.18
 • TÖÖ - PALK (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Töötasu alammäära kehtestamine01.01.18
 • TÖÖ - OHUTUS (muudetud 17 tk)
 • Üles
  * Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seadus01.01.19
  Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded01.01.08
  Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded11.05.13
  Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord01.01.12
  Maavarade kaevandamisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded01.07.15
  Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded31.05.15
  Plii ja selle ioonsete ühendite kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded01.06.02
  Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded01.06.02
  Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded01.07.07
  Töötajate tervisekontrolli kord01.06.15
  Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses01.07.09
  Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded elektromagnetväljadest mõjutatud töökeskkonnale, elektromagnetväljadega kokkupuute piirnormid ja rakendusväärtused ning elektromagnetväljade mõõtmise kord01.07.16
  Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas01.07.15
  Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja vibratsiooni mõõtmise kord30.04.07
  Töötervishoiu ja tööohutuse seadus06.07.18
  Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord01.06.02
  Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded01.05.04
 • TÖÖTURG (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord14.08.18
 • VESI (muudetud 7 tk)
 • Üles
  Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid27.09.17
  Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded25.04.10
  Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete..17.07.15
  Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed01.01.17
  Veeseadus01.01.18
  Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus01.01.06
  Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus01.07.18
 • Valik seaduseid (muudetud 26 tk)
 • Üles
  * Riigilõivuseadus01.11.18
  * Väärteomenetluse seadustik01.01.19
  Avaliku teabe seadus01.01.18
  E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus26.10.16
  Ehitusseadustik01.01.19
  Elektroonilise side seadus23.05.18
  Energiamajanduse korralduse seadus09.07.18
  Energiasäästu arvutamise eeskiri31.10.16
  Haldusreformi seadus01.01.17
  Hoone keskmise ehitusmaksumuse hindamise kord01.07.15
  Isikuandmete kaitse seadus16.01.16
  Karistusseadustik15.07.18
  Kasutusest välja langenud hoone lammutamise toetuse tingimused ja kord05.11.18
  Kaugkütteseadus01.07.17
  Kemikaaliseadus01.07.18
  Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus01.07.18
  Konkurentsiseadus30.12.17
  Korruptsioonivastane seadus27.11.17
  Kriminaalmenetluse seadustik10.06.18
  Kunstiteoste tellimise seadus01.01.18
  Maagaasiseadus09.07.18
  Maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tulenev Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus01.01.18
  Nõuded majutusettevõttele01.07.15
  Raskeveokimaksu seadus01.01.12
  Toote nõuetele vastavuse seadus04.07.17
  Väärteomenetluse seadustik09.01.18

  Jooksva aasta jooksul on muutunud 265 Ehituse õigusakti.

  2018-11-15 10:32:23
   
  Copyright © 2008 - 2018 Hansakirjastus OÜ. All rights reserved.
  Revised:   01/01/2018