. Avaleht õigusaktide kogumik + teavitusteenus Koolitused Logi sisse Kontakt
                                                    ......
Õigusaktide kogumikud

Hariduse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Ehituse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Kaubanduse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Maksud 2009 CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Meditsiini CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Ohutuse CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Transpordi CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus TööÕiguse CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Äriabi CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus

    . 


Ehitus 2022                            

Õigusaktide TEAVITUSTEENUS aitab Teil aega ja raha säästes hoida teadmisi õigusaktide osas professionaalsel tasemel.
Hind:
Teavitusteenus aastaks 26.40 €. (püsiklientidele lisaks -5%)
CD+teavitusteenus aastaks 34.80 €. (püsiklientidele lisaks -5%)

Sisukord teemade järgi: (kokku 304 õigusakti)
 1. ARENGUKAVAD (1 tk)
 2. ELEKTER / SIDE (8 tk)
 3. EURO (1 tk)
 4. HOONE / EHITIS (19 tk)
 5. JÄRELVALVE (5 tk)
 6. JÄÄTMEKÄITLUS (11 tk)
 7. KESKKOND (12 tk)
 8. KIIRGUS (1 tk)
 9. KUTSEÕPE (6 tk)
 10. LIIKLUS (5 tk)
 11. LÕHKEMATERJAL (3 tk)
 12. MAA (6 tk)
 13. MAAPARANDUS (10 tk)
 14. MAAVARAD (1 tk)
 15. MUINSUSKAITSE (8 tk)
 16. MÕÕTESEADUS (5 tk)
 17. NÕUDED (12 tk)
 18. OHUTUS (21 tk)
 19. PAKKUMISED (2 tk)
 20. PLANEERIMINE / PROJEKTEERIMINE (6 tk)
 21. RAAMATUPIDAMINE (3 tk)
 22.    RP - KÄIBEMAKS (4 tk)
 23.    RP - MAAMAKS (2 tk)
 24.    RP - TULUMAKS (2 tk)
 25.    RP - TööSTUSKINDLUSTUS (2 tk)
 26. TARBIJAKAITSE (3 tk)
 27. TEESEADUSTIK (12 tk)
 28. TERVISHOID (6 tk)
 29. TOETUSED (44 tk)
 30. TRANSPORT (3 tk)
 31. TSIVIILSEADUSTIKUD (11 tk)
 32. ÄRI JA MITTETULUNDUS (5 tk)
 33. Töö (9 tk)
 34.   Töö - PALK (1 tk)
 35.   Töö - OHUTUS (18 tk)
 36. TööTURG (2 tk)
 37. VESI (5 tk)
 38. Valik seaduseid (29 tk)
 • ARENGUKAVAD (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Üleriigilise planeeringu «Eesti 2010» heakskiitmine ja selle elluviimise tegevuskava kinnitamine15.10.02
 • ELEKTER / SIDE (muudetud 8 tk)
 • Üles
  Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele28.01.22
  Eesti numeratsiooniplaan01.03.19
  Eesti raadiosagedusplaan28.06.21
  Elektripaigaldise käidule ja elektritööle esitatavad nõuded01.07.15
  Nõuded raadioseadmele ja nõuetele vastavuse tõendamise kord13.11.20
  Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele29.11.21
  Raadioside piiramise kord29.05.20
  Tehnilised nõuded sagedusloa alusel kasutatavatele raadioseadmetele19.10.21
 • EURO (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Hoonestatud kinnisvara kasutuslepingute tingimused ja kasutustasu kujunemise alused30.01.17
 • HOONE / EHITIS (muudetud 19 tk)
 • Üles
  Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja üleandmisele esitatavad nõuded21.02.20
  Ehitise auditi tegemise kord23.10.20
  Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise06.02.22
  Ehitise kasutamise otstarvete loetelu01.03.21
  Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise korra kinnitamine01.01.18
  Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused01.07.15
  Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus07.05.22
  Elamu energiaauditile esitatavad nõuded25.08.19
  Eluruumile esitatavad nõuded12.07.20
  Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamise tingimused ja kord 08.04.12
  Energiaauditi miinimumnõuded23.11.20
  Hoolekandeasutuse hoone ja sisekliima tagamisega mitteelamu ventileerimise ja tuulutamise nõuded29.11.20
  Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika10.07.20
  Hoone energiatõhususe miinimumnõuded10.07.20
  Hoone energiatõhusust oluliselt mõjutava tehnosüsteemi energiatõhususe hindamise ja hinnangu kohta ehitisregistrisse kantavate andmete loetelu ja esitamise kord14.08.20
  Hoone energiatõhusust oluliselt mõjutavale tehnosüsteemile esitatavad nõuded12.07.20
  Hoone ruumiõhu radoonisisalduse ja hoone tarindi ehitusmaterjalidest siseruumidesse emiteeritavast gammakiirgusest saadava efektiivdoosi viitetase01.03.19
  Nõuded hoonejaotusplaani aluseks olevale plaanile ja selle ehitisregistrisse kandmise kord01.01.18
  Rahvahulkade kogunemisega seotud hooneliigid, mille puhul on nõutav energiamärgise olemasolu01.07.15
 • JÄRELVALVE (muudetud 5 tk)
 • Üles
  * Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord01.07.22
  Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded28.01.22
  Maastikusõiduki tehnonõuded ja nõuded selle varustusele ning nendele nõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord24.10.20
  Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord05.07.21
  Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile01.07.15
 • JÄÄTMEKÄITLUS (muudetud 11 tk)
 • Üles
  * Jäätmeseadus06.06.22
  Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded28.04.14
  Jäätmearuande andmekoosseis ja aruande esitamise kord01.02.22
  Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu01.01.21
  Keskkonnaloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnaloa taotluse ja loa andmekoosseis28.10.19
  Metallijäätmete täpsustatud nimistu14.01.22
  Ohtlike jäätmete saatekirja andmekoosseis ning saatekirja koostamise, edastamise ja registreerimise kord22.01.21
  Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused01.01.16
  Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu30.06.20
  Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded01.01.21
  Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded01.08.20
 • KESKKOND (muudetud 12 tk)
 • Üles
  * Atmosfääriõhu kaitse seadus05.06.22
  * Looduskaitseseadus06.06.22
  * Tööstusheite seadus06.06.22
  Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri09.06.15
  Keskkonnajärelevalve seadus01.01.21
  Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus13.01.22
  Keskkonnamõju hindamise litsentsi ja selle taotluse vormid01.07.15
  Keskkonnatasude seadus01.01.21
  Keskkonnavastutuse seadus01.01.21
  Säästva arengu seadus01.01.17
  Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu25.09.20
  Tööstusheite seadus01.01.21
 • KIIRGUS (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Kiirgusseadus01.01.21
 • KUTSEÕPE (muudetud 6 tk)
 • Üles
  Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded01.09.19
  Ehituserialade riiklik õppekava11.04.20
  Energeetika ja automaatika erialade riiklik õppekava03.05.20
  Kutseharidusstandard20.04.19
  Mehaanika ja metallitöö erialade riiklik õppekava01.01.22
  Puidutehnoloogia erialade riiklik õppekava03.05.20
 • LIIKLUS (muudetud 5 tk)
 • Üles
  Liikluskindlustuse seadus01.04.22
  Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele01.01.21
  Liiklusseadus01.04.22
  Ohtliku veose autoveo tingimused ja kord ning riikliku järelevalve korralduslikud nõuded27.04.20
  Suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimused ja kord01.03.18
 • LÕHKEMATERJAL (muudetud 3 tk)
 • Üles
  Lõhkematerjalilaole, lõhkematerjali ja pürotehnilise toote hoidmisele esitatavad nõuded28.08.17
  Lõhkematerjaliseadus01.05.21
  Lõhkematerjalitehasele ja lõhkematerjalitehase projektile esitatavad nõuded28.08.17
 • MAA (muudetud 6 tk)
 • Üles
  Kinnistusraamatuseadus01.01.22
  Maa hindamise seadus07.05.22
  Maa hindamise seaduse, maamaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus15.03.22
  Maa munitsipaalomandisse andmise kord01.01.18
  Maareformi käigus riigimaale hoonestusõiguse seadmise ja selle käigus maa erastamise kord01.01.18
  Maareformi seadus01.01.22
 • MAAPARANDUS (muudetud 10 tk)
 • Üles
  Eesvoolu kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord01.01.21
  Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad nõuded ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded24.05.21
  Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri põhimäärus01.01.21
  Maaparanduse uurimistöö nõuded01.01.21
  Maaparandushoiutööde nõuded01.01.21
  Maaparandusseadus01.01.21
  Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded01.01.21
  Maaparandussüsteemi ehitamise üle omanikujärelevalve tegemise nõuded01.01.21
  Maaparandussüsteemi kasutusloa ja väikesüsteemi kasutusloa ning nende taotluste sisu nõuded01.12.18
  Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid01.01.21
 • MAAVARAD (muudetud 1 tk)
 • Üles
  * Maapõueseadus06.06.22
 • MUINSUSKAITSE (muudetud 8 tk)
 • Üles
  Arheoloogiapärandi kaitse Euroopa konventsiooni ratifitseerimise seadus01.06.02
  Euroopa arhitektuuripärandi kaitse konventsiooni ratifitseerimise seadus Euroopa arhitektuuripärandi kaitse konventsioon01.06.02
  Muinsuskaitse valdkonna tegevusalade täpsem jagunemine ning pädevustunnistuse taotluse esitamise kord, taotluse ja pädevustunnistuse vormid21.06.19
  Muinsuskaitselise järelevalve dokumenteerimise ja läbiviimisega seotud kulu hüvitamise ning kinnismälestisel ja vallasmälestisel tehtud tööde dokumenteerimise kord17.05.19
  Muinsuskaitseseadus01.01.21
  Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamise toetamise tingimused ja kord31.07.20
  Mälestise liikide ja muinsuskaitseala riikliku kaitse üldised kriteeriumid ning muinsuskaitsealal asuvate ehitiste väärtusklassid13.11.20
  Sõjahaudade kaitse seadus01.05.19
 • MÕÕTESEADUS (muudetud 5 tk)
 • Üles
  Metroloogiliselt kontrollitud mõõtevahendite kohustuslikud kasutusalad koos eranditega, metroloogilise kontrolli alla kuuluvate mõõtevahendite nimistu, täpsusnõuded, taatluskehtivusajad ning metroloogilise kontrolli ja statistilise taatluse täpsustatud nõuded19.11.21
  Mõõteseadus01.01.19
  Mõõtevahendite riigisisese tüübikinnitustunnistuse taotlemise, andmise, muutmise, kehtetuks tunnistamise ja selle kehtivusaja pikendamise ning legaalmetroloogilise ekspertiisi kord01.01.19
  Taatlusmärgisele esitatavad nõuded, taatlusmärgise tellimise, kasutamise ja hoidmise kord ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslikud andmed10.02.19
  Ultra- ja infraheli helirõhutasemete piirväärtused ning ultra- ja infraheli helirõhutasemete mõõtmine01.01.21
 • NÕUDED (muudetud 12 tk)
 • Üles
  Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning auditi tulemuste esitamisele28.01.22
  Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord01.01.21
  Keskvalitsuse ostetavate toodete, teenuste ja hoonete energiatõhususe nõuded06.12.19
  Käitise tõhusaks soojus- ja elektrienergia koostootmisjaamaks muutmise kulude ja tulude analüüsi miinimumnõuded13.03.17
  Luminofoorlampide liiteseadiste energiatõhususele ja tehnilisele dokumentatsioonile esitatavad nõuded ning nende nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord19.05.08
  Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele10.07.20
  Nõuded masinale ja osaliselt komplekteeritud masinale, ohutusseadisele ja masinaga kaasnevale teabele ning masina ja osaliselt komplekteeritud masina vastavushindamise kord11.04.15
  Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile19.03.18
  Nõuded surveseadmele ning selle nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord01.11.19
  Omanikujärelevalve tegemise kord06.07.15
  Ratassõidukile ning sellele paigaldatavale ja/või sellel kasutatavale varustusele ja osadele ühtsete tehnonõuete kehtestamise ning nende nõuete alusel väljastatud tunnistuste vastastikuse tunnustamise kokkuleppest tulenevate eeskirjade kohaldamine01.06.02
  Soojus- ja elektrienergia tõhusa koostootmise nõuded01.01.17
 • OHUTUS (muudetud 21 tk)
 • Üles
  * Päästeseadus01.07.22
  Asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuded01.01.16
  Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele01.03.21
  Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad01.12.21
  Kaevandamise ja kaeveõõne teisese kasutamise ohutusnõuded15.02.21
  Küttesüsteemi puhastamise nõuded01.03.21
  Liftile ja selle ohutusseadisele ning nende vastavushindamisele esitatavad nõuded28.01.22
  Lõkke tegemisele ja grillimiskohale esitatavad nõuded09.07.21
  Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitistele, kust tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade edastada Häirekeskusesse, ning tulekahjuteate edastamise ja sellest loobumise kord01.03.21
  Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule13.02.16
  Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid01.03.21
  Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele01.03.21
  Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord01.01.16
  Ohtlikust lastist teavitamise kord06.02.22
  Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas01.06.15
  Päästeseadus01.03.21
  Seadme ohutuse seadus01.03.21
  Suletud keskkonna ohuklassidele kohaldatavad nõuded01.06.02
  Tuleohutuse seadus01.04.21
  Turvaseadus14.03.19
  Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord01.03.21
 • PAKKUMISED (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Kohalikele omavalitsusüksustele eluruumide ehitamiseks või ostmiseks rahaliste vahendite taotlemise ja eraldamise korra kinnitamine01.01.18
  Riigihangete seadus01.06.22
 • PLANEERIMINE / PROJEKTEERIMINE (muudetud 6 tk)
 • Üles
  Nõuded ehitusprojektile01.03.21
  Planeerimisseadus13.01.22
  Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded01.11.19
  Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused01.01.21
  Projekteerimistingimuste taotluste ja projekteerimistingimuste vorminõuded06.07.15
  Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded23.11.20
 • RAAMATUPIDAMINE (muudetud 3 tk)
 • Üles
  * Maksukorralduse seaduse muutmise (ehitustööde andmete esitamine) ja tulumaksuseaduse muutmise seadus01.10.23
  Maksukorralduse seadus01.04.22
  Masintöödeldava algdokumendi juhendi kehtestamine26.04.19
 • Raamatupidamine
  KÄIBEMAKS (muudetud 4 tk)
 • Üles
  * Käibemaksuseadus01.07.22
  ** Käibemaksuseadus01.08.22
  Käibedeklaratsiooni vorm 01.01.22
  Käibemaksuseadus01.01.22
 • Raamatupidamine
  MAAMAKS (muudetud 2 tk)
 • Üles
  * Maamaksuseadus01.01.23
  Maamaksu arvutamise ja tasumise ning maksusoodustuse taotlemise kord17.08.18
 • Raamatupidamine
  TULUMAKS (muudetud 2 tk)
 • Üles
  * Tulumaksuseadus01.07.22
  Tulumaksuseadus06.04.22
 • Raamatupidamine
  TÖÖSTUSKINDLUSTUS (muudetud 2 tk)
 • Üles
  * Tulumaksuseadus01.07.22
  Tulumaksuseadus06.04.22
 • TARBIJAKAITSE (muudetud 3 tk)
 • Üles
  Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse01.03.21
  Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavate pädevate asutuste nimetamine17.01.20
  Tarbijakaitseseadus28.05.22
 • TEESEADUSTIK (muudetud 12 tk)
 • Üles
  Ehitustegevuse kord veeteel või navigatsioonimärgi vahetus läheduses või mõjupiirkonnas01.01.03
  Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded01.07.15
  Nõuded ajutisele liikluskorraldusele01.01.19
  Riigiteede liigid ja riigiteede nimekiri07.03.22
  Tee ehitamise ja korrashoiu terminid10.08.15
  Tee ehitamise kvaliteedi nõuded23.11.20
  Tee ohutuse kontrollimise tingimused ja nõuded tee ohutuse kontrollimisele17.12.21
  Tee ohutuse määramise tingimused ja nõuded tee ohutuse määramisele17.12.21
  Tee projekteerimise normid03.01.22
  Tee seisundinõuded05.11.18
  Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord22.02.19
  Tähistatavate teede liigid, juhatus- ja teeninduskohamärkide paigaldamise kord ning sihtpunktidele viitamise süsteem01.03.18
 • TERVISHOID (muudetud 6 tk)
 • Üles
  Kutsehaiguste loetelu20.05.05
  Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid01.01.21
  Rahvatervise seadus01.05.21
  Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded31.03.14
  Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ning uurimise kord01.03.21
  Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid01.01.21
 • TOETUSED (muudetud 44 tk)
 • Üles
  Arhitektuuri ja disaini arendusprojektide toetamise tingimused ja kord17.01.20
  COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord01.01.21
  COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi ja sellest tuleneva eriolukorra mõju leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmete üldtingimused24.07.21
  COVID-19 kriisist tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord01.01.22
  COVID-19 olukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks ning lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord30.04.21
  COVID-19 põhjustava viiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusprogrammide üldtingimused03.01.22
  Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord11.08.14
  Elamumajanduslaenu andmise tingimused16.05.20
  Ettevõtjate võrkudega liitumise programm01.01.22
  Ettevõtluslaenude andmise tingimused27.04.20
  Hajaasustuse programm01.03.21
  Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimused08.06.20
  Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused01.01.22
  Kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonete energiatõhusaks muutmiseks ja hoolekandeasutuste energiatõhusate hoonete rajamiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord13.03.21
  Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord19.03.22
  Kohaliku omavalitsuse üksustele liginullenergiahoonete ehitamiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord13.12.20
  Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise põhimõtted21.11.21
  Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord01.01.22
  Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord16.08.19
  Lokaalse küttelahenduse ehitamise toetamise tingimused22.02.19
  Meetme „Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine” tingimused01.09.15
  Meetme „Internetiühenduste kättesaadavuse parandamine uue põlvkonna elektroonilise side võrgu kasutuselevõtuga piirkondades” tingimused01.09.15
  Meetme «Kohalike avalike teenuste arendamine» tingimused ning perioodi 2007–2013 kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kava koostamise kord01.01.18
  Meetme «Linnaliste piirkondade arendamine» tingimused ja investeeringute kava koostamise kord01.09.15
  Perioodi 2014–2020 ettevõtja tootearenduse toetus01.01.22
  Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord28.04.17
  Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus01.07.21
  Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks21.09.18
  Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord09.10.20
  Perioodi 2014–2020 välismessitoetuse andmise tingimused ja kord01.01.22
  Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord21.02.21
  Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude sihtgrupid ja laenutagatiste ülempiirid25.02.22
  Starditoetus07.06.21
  Struktuuritoetustest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord01.01.11
  Taluarhitektuuri toetamise tingimused ja kord26.10.19
  Tervisekeskuste kaasajastamine28.03.22
  Toetuse andmise tingimused meetme „Üleujutusriski maandamine“ ehituslike tegevuste elluviimiseks27.09.20
  Toetuse andmise tingimused meetmes „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” jaoks väikeprojektidele avatud taotlemise korral13.11.20
  Toetuse andmise tingimused meetmes „Veemajandustaristu arendamine” avatud taotlemise korral13.11.20
  Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord09.10.20
  Transpordi infrastruktuuri arendamine perioodil 2014–202001.04.21
  Täiselektriliste sõidukite ostutoetuse andmise tingimused ja kord11.12.20
  Uue põlvkonna elektroonilise side baasvõrgu toetamise tingimused ja investeeringute kava koostamise kord01.06.21
  Väikeelamute taastuvenergia kasutuselevõtu ja küttesüsteemide uuendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord01.01.22
 • TRANSPORT (muudetud 3 tk)
 • Üles
  * Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord01.07.22
  Autoveoseadus21.05.22
  Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele20.05.22
 • TSIVIILSEADUSTIKUD (muudetud 11 tk)
 • Üles
  Asjaõigusseadus01.01.22
  Asjaõigusseaduse rakendamise seadus01.01.19
  Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadus22.12.18
  Eluruumide erastamise korraldamine01.01.18
  Eluruumide erastamise seadus01.01.22
  Halduskohtumenetluse seadustik26.05.22
  Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus01.09.21
  Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus18.10.21
  Kohtule dokumentide esitamise kord04.04.22
  Korteriomandi- ja korteriühistuseadus01.12.20
  Võlaõigusseadus28.05.22
 • ÄRI JA MITTETULUNDU (muudetud 5 tk)
 • Üles
  Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus17.12.18
  Elamuseadus01.07.15
  Hooneühistuseadus23.03.14
  Äriseadustik15.03.22
  Äriseadustiku ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seadus12.11.11
 • TÖÖ (muudetud 9 tk)
 • Üles
  * * Töölepingu seadus01.09.22
  * Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus01.08.22
  * Töölepingu seadus01.08.22
  Kollektiivse töötüli lahendamise seadus06.07.18
  Töölepingu seadus01.04.22
  Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus01.04.13
  Töötajate usaldusisiku seadus22.11.21
  Töötajate üleühenduselise kaasamise seadus01.01.21
  Töövaidluse lahendamise seadus04.12.20
 • TÖÖ - PALK (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Töötasu alammäära kehtestamine01.01.22
 • TÖÖ - OHUTUS (muudetud 18 tk)
 • Üles
  * Töötervishoiu ja tööohutuse seadus01.08.22
  Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded17.01.20
  Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded15.03.22
  Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord20.11.21
  Maavarade kaevandamisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded17.01.20
  Plii ja selle ioonsete ühendite kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded24.11.20
  Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded01.01.19
  Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses01.01.19
  Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded01.01.19
  Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord01.03.21
  Töötajate tervisekontrolli kord01.01.19
  Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses01.03.21
  Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded elektromagnetväljadest mõjutatud töökeskkonnale, elektromagnetväljadega kokkupuute piirnormid ja rakendusväärtused ning elektromagnetväljade mõõtmise kord01.01.19
  Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas01.03.21
  Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja vibratsiooni mõõtmise kord01.01.19
  Töötervishoiu ja tööohutuse seadus01.01.22
  Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seadus01.01.19
  Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded17.01.20
 • TÖÖTURG (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Tööturuteenuste ja -toetuste seadus19.02.22
  Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord01.08.20
 • VESI (muudetud 5 tk)
 • Üles
  * Veeseadus06.06.22
  Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused01.10.21
  Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete..17.07.15
  Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus01.01.06
  Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus01.01.22
 • Valik seaduseid (muudetud 29 tk)
 • Üles
  * Kriminaalmenetluse seadustik01.07.22
  * Riigilõivuseadus06.06.22
  Avaliku teabe seadus21.03.22
  E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus25.10.21
  Ehitisregistri põhimäärus01.07.19
  Ehitusseadustik07.05.22
  Elektroonilise side seadus10.03.22
  Energiamajanduse korralduse seadus28.05.22
  Energiasäästu arvutamise eeskiri01.02.21
  Erakorralise seisukorra seadus07.05.20
  Haldusreformi seadus01.01.17
  Hoone keskmise ehitusmaksumuse hindamise kord01.07.15
  Hädaolukorra seadus01.01.22
  Isikuandmete kaitse seadus15.01.19
  Karistusseadustik08.05.22
  Kasutusest välja langenud hoone lammutamise toetuse tingimused ja kord01.01.22
  Kaugkütteseadus28.05.22
  Kemikaaliseadus01.11.21
  Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus01.01.22
  Konkurentsiseadus01.01.22
  Korruptsioonivastane seadus23.04.21
  Kriminaalmenetluse seadustik01.01.22
  Kunstiteoste tellimise seadus01.01.21
  Maagaasiseadus28.05.22
  Maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tulenev Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus01.01.18
  Nõuded majutusettevõttele01.05.21
  Raskeveokimaksu seadus01.01.21
  Toote nõuetele vastavuse seadus01.11.21
  Väärteomenetluse seadustik29.04.22

  Jooksva aasta jooksul on muutunud 233 Ehituse õigusakti.

  2022-06-14 16:20:41
   
  Copyright © 2008 - 2022 Hansakirjastus OÜ. All rights reserved.
  Revised:   01/01/2022