. Avaleht õigusaktide kogumik + teavitusteenus Koolitused Logi sisse Kontakt
                                                    ......
Õigusaktide kogumikud

Hariduse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Ehituse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Kaubanduse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Maksud 2009 CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Meditsiini CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Ohutuse CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Transpordi CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus TööÕiguse CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Äriabi CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus

    . 


Kaubandus 2020                            

Õigusaktide TEAVITUSTEENUS aitab Teil aega ja raha säästes hoida teadmisi õigusaktide osas professionaalsel tasemel.
Hind:
Teavitusteenus aastaks 26.40 €. (püsiklientidele lisaks -5%)
CD+teavitusteenus aastaks 34.80 €. (püsiklientidele lisaks -5%)

Sisukord teemade järgi: (kokku 155 õigusakti)
 1. ALKOHOL JA TUBAKAS (3 tk)
 2. AUTORLUS (13 tk)
 3. EKSPORT / IMPORT (4 tk)
 4. ELEKTER / SIDE (1 tk)
 5. EURO (6 tk)
 6. JÄÄTMEKÄITLUS (8 tk)
 7. KAUBANDUS (10 tk)
 8. KEELESEADUS (2 tk)
 9. KUTSEÕPE (1 tk)
 10. KVALIFIKATSIOON (1 tk)
 11. MÕÕTESEADUS (1 tk)
 12. NAKUSHAIGUSED (1 tk)
 13. NÕUDED (2 tk)
 14. OHUTUS (7 tk)
 15. RAAMATUPIDAMINE (2 tk)
 16.    RP - AKTSIIS (15 tk)
 17.    RP - KÄIBEMAKS (2 tk)
 18. TARBIJAKAITSE (2 tk)
 19. TERVISHOID (3 tk)
 20. TOETUSED (2 tk)
 21. TOIDUKAUP (16 tk)
 22. TOLL (11 tk)
 23. TSIVIILSEADUSTIKUD (4 tk)
 24. ÄRI JA MITTETULUNDUS (2 tk)
 25. Töö (7 tk)
 26.   Töö - OHUTUS (7 tk)
 27. TööSTUSKAUP (11 tk)
 28. Valik seaduseid (15 tk)
 • ALKOHOL JA TUBAKAS (muudetud 3 tk)
 • Üles
  Alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõuded 05.04.19
  Alkoholiseadus20.07.20
  Tubakaseadus29.05.20
 • AUTORLUS (muudetud 13 tk)
 • Üles
  Autoriõiguse seadus01.05.19
  Geograafilise tähise kaitse seadus01.04.19
  Kasuliku mudeli seadus01.04.19
  Kaubamärgimäärus01.07.19
  Kaubamärgiseadus01.04.19
  Märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokoll18.11.98
  Patendiseadus01.04.19
  Teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus14.12.02
  Tööstusdisaini kaitse seadus01.04.19
  Tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise klassifikatsiooni Locarno kokkuleppega ühinemise seadus Tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise klassifikatsiooni Locarno kokkulepe01.06.02
  Tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni ratifitseerimise seadus Tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsioon20.01.08
  Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni ratifitseerimise seadus Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon01.06.02
  Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus09.09.19
 • EKSPORT / IMPORT (muudetud 4 tk)
 • Üles
  Ekspordi riikliku tagamise seadus01.01.11
  Ekspordiks ettenähtud loomade ja loomsete saaduste liikmesriikidevahelise veo kohta esitatavad veterinaarnõuded01.07.14
  Imporditavate loomade ja loomsete saadustega, mille kohta ei ole kehtestatud veterinaarnõudeid, kaasasolevale sertifikaadile kantavad andmed01.07.14
  Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seadus01.01.19
 • ELEKTER / SIDE (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Nõuded raadioseadmele ja nõuetele vastavuse tõendamise kord01.03.19
 • EURO (muudetud 6 tk)
 • Üles
  Eesti Vabariigi Maailma Kaubandusorganisatsiooni Asutamislepinguga (Marrakeði lepinguga) ühinemise protokolli ratifitseerimise seadus Protokoll Eesti ühinemise kohta maailma kaubandusorganisatsiooni asutamislepinguga (Marrakeði lepinguga)01.06.02
  Euroopa Majandusühenduse ja Eesti Vabariigi kaubavahetuse ja äri- ning majanduskoostöö lepingu ratifitseerimise seadus Euroopa Ühenduse volikiri Euroopa Majandusühenduse ja Eesti Vabariigi kaubavahetuse ja äri- ning majanduskoostöö leping01.06.02
  Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning Eesti Vabariigi vahelise assotsieerumislepingu (Euroopa lepingu) ratifitseerimise seadus Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning Eesti Vabariigi vaheline assotsieerumisleping (Euroopa leping) Lisad I-X 01.06.02
  Mõõtevahendite direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate mõõtevahendite olulised ja erinõuded, nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning mõõtevahendite märgistamise nõuded26.07.19
  Vabakaubandust ja kaubandust puudutavaid küsimusi käsitleva lepingu ühelt poolt Eesti Vabariigi ja teiselt poolt Euroopa Ühenduse, Euroopa Aatomienergiaühenduse (EAEC) ning Euroopa Söe- ja Terasekoondise vahel muudatuste + ratifitseerimise seadus Euroopa Ü01.06.02
  Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta ratifitseerimise seadus01.07.02
 • JÄÄTMEKÄITLUS (muudetud 8 tk)
 • Üles
  Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded28.04.14
  Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad05.07.19
  Jäätmeseadus01.01.20
  Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja koostamise, edastamise ja registreerimise kord23.01.17
  Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused01.01.16
  Patareide ja akude märgistamise viis ja kord04.09.11
  Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid12.06.19
  Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu30.06.20
 • KAUBANDUS (muudetud 10 tk)
 • Üles
  Hasartmänguseadus15.03.19
  Kaubandustegevuse seadus15.03.19
  Pakendi taaskasutamise määra arvutamise ja pakendi massi määramise kord29.05.09
  Pakendi tagatisraha märgid24.11.14
  Pakendi tagatisraha suurus01.02.15
  Pakendiseadus15.03.19
  Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seadus01.01.15
  Probleemtoote kasutajale kättesaadavaks tehtava teabe loetelu ning teabe esitamise viisid ja kord28.07.13
  Uue mootorsõiduki kasutajale antavate andmete loetelu ja kasutaja teavitamise kord01.01.17
  Volituste andmine «Kaubandustegevuse seadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks10.04.04
 • KEELESEADUS (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Avaliku teenistuja, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded17.02.18
  Keeleseadus01.08.20
 • KUTSEÕPE (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Kaubanduserialade riiklik õppekava03.05.20
 • KVALIFIKATSIOON (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Nõuded krediidiandja või -vahendaja juhtide ja töötajate erialastele teadmistele, oskustele ning kogemustele25.11.16
 • MÕÕTESEADUS (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Mõõteseadus01.01.19
 • NAKUSHAIGUSED (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus18.05.20
 • NÕUDED (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord22.02.19
  Tervisekaitsenõuded lasteluttidele04.06.17
 • OHUTUS (muudetud 7 tk)
 • Üles
  Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule13.02.16
  Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid01.01.14
  Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord01.01.16
  Päästeseadus15.07.20
  Taimekaitseseadme kasutamise, puhastamise, hooldamise ning hoidmise ohutusnõuded01.06.13
  Turvaseadus14.03.19
  Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks18.03.16
 • RAAMATUPIDAMINE (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Maksukorralduse seadus01.07.20
  Masintöödeldava algdokumendi juhendi kehtestamine26.04.19
  Raamatupidamine
  AKTSIIS (muudetud 15 tk)
  Üles
  Aktsiisi tagatissumma määramise alused ja tagatissumma minimaalsed määrad18.07.10
  Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord01.06.20
  Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise ja järelevalve lõpetamise kord01.02.19
  Aktsiisikauba kao piirnorm aktsiisikauba ladustamisel ja veol15.03.09
  Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord01.02.19
  Aktsiisikauba mõõtmiseks kasutatavate mõõtevahendite metroloogilistele omadustele esitatavad nõuded 22.02.19
  Aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, registreeritud kaubasaatja ja maksuesindaja numbrite kombinatsioon ning nende kohta Maksu- ja Tolliameti elektroonsesse infosüsteemi kantavad andmed01.12.12
  Alkoholi aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord01.12.12
  Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus ja liigid, maksumärkide tellimise kord, maksumärgistatud alkoholi ja tubakatoodete teisele aktsiisilaopidajale lähetamise kord ning maksumärkide saatelehe andmekoosseis01.01.20
  Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus, tubakatoodete maksumärkide liigid, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ning tubakatoodete maksumärkide lähetamise kord, maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord01.01.20
  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus 01.07.20
  Erimärgistatud vedelkütuse erimärgistatuse kindlakstegemise kord01.01.08
  Pakendiaktsiisi seadus01.07.17
  Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord03.09.19
  Vedelkütuse erimärgistamise seadus01.07.20
 • Raamatupidamine
  KÄIBEMAKS (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Koondumise osaliste käibe arvutamise juhend01.01.11
  Käibemaksuseadus01.05.20
 • TARBIJAKAITSE (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavate pädevate asutuste nimetamine17.01.20
  Tarbijakaitseseadus17.01.20
 • TERVISHOID (muudetud 3 tk)
 • Üles
  Kutsehaiguste loetelu20.05.05
  Rahvatervise seadus01.10.19
  Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis23.04.12
 • TOETUSED (muudetud 2 tk)
 • Üles
  COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust negatiivselt mõjutatud kaubandus- ja teenindusettevõtjate rendimaksete toetus25.05.20
  Turuarendustoetus14.07.20
 • TOIDUKAUP (muudetud 16 tk)
 • Üles
  Jaekaubandusettevõttes loomse toidu töötlemise ja selle turustamise hügieeninõuded01.07.07
  Kiiresti riknevate külmutatud toiduainete veoks kasutatava sõiduki õhutemperatuuri registreerimise mõõtevahendi kontrollimise tingimused ja kord13.04.12
  Loomses toidus saasteainete järelevalve reguleerimise kord ning kontrollproovide võtmise ja analüüsimise meetodid14.12.19
  Loomsete saaduste ja nende käitlemise, sealhulgas nendega kauplemise, veterinaarnõuded06.09.15
  Mahepõllumajanduse seadus01.07.20
  Mahepõllumajandusele viitava märgi etalonkirjeldus ja märgi kasutamise kord01.01.07
  Suhkrutoodete koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõuded ja analüüsimise meetodid13.12.14
  Taimekaitseseadus01.07.20
  Toidu säilitamisnõuded20.11.09
  Toidulisandi koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõuded13.12.14
  Toidunormid kinnipidamisasutustes01.01.10
  Toiduseadus17.01.20
  Toiduseaduse muutmise seadus13.12.14
  Toorpiima käitlemise hügieeninõuded01.04.18
  Veterinaarnõuded kodulindude ja nende haudemunadega kauplemisel04.07.14
  Veterinaarnõuded veiste ja sigadega kauplemisel07.07.14
 • TOLL (muudetud 11 tk)
 • Üles
  Ajutise sisseveo konventsiooniga ühinemise seadus01.06.02
  Kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus01.06.02
  Konventsiooni ajutise impordi kohta rakendamine11.07.07
  Maksulao nõuded, maksulao pidamise loa väljastamise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning maksuladustamisel oleva kauba hoidmise ja vedamise kord 01.02.19
  Tolliseadus15.03.19
  Täpsustavad juhised tollideklaratsiooni esitamiseks ja aktsepteerimiseks01.07.17
  Täpsustavad juhised tollideklaratsiooni muutmise ja kehtetuks tunnistamise taotluse esitamiseks01.07.17
 • TSIVIILSEADUSTIKUD (muudetud 4 tk)
 • Üles
  Asjaõigusseadus01.10.19
  Asjaõigusseaduse rakendamise seadus01.01.19
  Halduskohtumenetluse seadustik01.01.20
  Võlaõigusseadus17.01.20
 • ÄRI JA MITTETULUNDU (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus17.12.18
  Krediidiandjate ja -vahendajate seadus14.12.19
 • TÖÖ (muudetud 7 tk)
 • Üles
  Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus30.07.20
  Soolise võrdõiguslikkuse seadus20.01.19
  Töölepingu seadus30.07.20
  Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus01.04.13
  Töötajate usaldusisiku seadus30.07.20
  Töötajate üleühenduselise kaasamise seadus10.10.17
  Töövaidluse lahendamise seadus01.03.18
 • TÖÖ - OHUTUS (muudetud 7 tk)
 • Üles
  Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded01.01.19
  Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses01.01.19
  Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded01.01.19
  Töötajate tervisekontrolli kord01.01.19
  Töötervishoiu ja tööohutuse seadus30.07.20
  Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seadus01.01.19
  Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded17.01.20
 • TÖÖSTUSKAUP (muudetud 11 tk)
 • Üles
  Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord02.01.13
  Jalatsite märgistamise nõuded20.01.14
  Kosmeetikavahendite terviseohutuse kontrollimine01.06.02
  Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord22.02.19
  Nõuded kristallklaasist toote märgistamisele ja kristallklaasist toote omaduste määramise meetodid01.05.04
  Relvaseadus15.07.20
  Rõivaste ja tekstiiltoodete märgistamise nõuded08.05.12
  Tulemasina ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamine01.10.10
  Vedelkütusevaru haldaja tegutsemispõhimõtted ning vedelkütusevaru haldaja poolt müügiks pakutava vedelkütusevaru müümise kord varustamisraskuste korral19.07.14
  Väikeses koguses esmatoodete turustamise hügieeninõuded01.07.06
  Väärismetalltoodete seadus01.01.19
 • Valik seaduseid (muudetud 15 tk)
 • Üles
  Avaliku teabe seadus01.04.19
  Hädaolukorra seadus18.05.20
  Infoühiskonna teenuse seadus01.01.19
  Isikuandmete kaitse seadus15.01.19
  Isikut tõendavate dokumentide seadus01.02.20
  Karistusseadustik20.07.20
  Kemikaaliseadus07.05.20
  Konkurentsiseadus15.03.19
  Koolikava toetus14.07.20
  Korruptsioonivastane seadus20.07.20
  Reklaamiseadus01.01.19
  Riikliku statistika seadus14.12.19
  Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvormi ja taganemise näidisjuhendi kehtestamine13.06.14
  Toote nõuetele vastavuse seadus10.07.20
  Väärteomenetluse seadustik07.05.20

  Jooksva aasta jooksul on muutunud 134 Kaubanduse õigusakti.

  2020-10-21 20:41:44
   
  Copyright © 2008 - 2019 Hansakirjastus OÜ. All rights reserved.
  Revised:   01/01/2019