. Avaleht õigusaktide kogumik + teavitusteenus Koolitused Logi sisse Kontakt
                                                    ......
Õigusaktide kogumikud

Hariduse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Ehituse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Kaubanduse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Maksud 2009 CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Meditsiini CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Ohutuse CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Transpordi CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus TööÕiguse CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Äriabi CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus

    . 


Äriabi 2020                            

Õigusaktide TEAVITUSTEENUS aitab Teil aega ja raha säästes hoida teadmisi õigusaktide osas professionaalsel tasemel.
Hind:
Teavitusteenus aastaks 26.40 €. (püsiklientidele lisaks -5%)
CD+teavitusteenus aastaks 34.80 €. (püsiklientidele lisaks -5%)

Sisukord teemade järgi: (kokku 380 õigusakti)
 1. AUTORLUS (17 tk)
 2. EKSPORT / IMPORT (1 tk)
 3. KAUBANDUS (2 tk)
 4. KEELESEADUS (3 tk)
 5. KESKKOND (2 tk)
 6. LIIKLUS (2 tk)
 7. MAA (2 tk)
 8. NOTAR (6 tk)
 9. PAKKUMISED (1 tk)
 10. RAAMATUPIDAMINE (17 tk)
 11.    RP - AKTSIIS (3 tk)
 12.    RP - KOV (4 tk)
 13.    RP - KÄIBEMAKS (19 tk)
 14.    RP - MAAMAKS (1 tk)
 15.    RP - RAVIKINDLUSTUS (2 tk)
 16.    RP - SOTSIAALMAKS (3 tk)
 17.    RP - TULUMAKS (6 tk)
 18.    RP - TööSTUSKINDLUSTUS (6 tk)
 19. Raamatupidamine - RTJ (1 tk)
 20. Raamatupidamine - IAS (31 tk)
 21. Raamatupidamine - IFRS (5 tk)
 22. SOTSIAAL (3 tk)
 23. TARBIJAKAITSE (1 tk)
 24. TERVISHOID (1 tk)
 25. TOETUSED (89 tk)
 26. TOIDUKAUP (1 tk)
 27. TOLL (0 tk)
 28. TSIVIILSEADUSTIKUD (22 tk)
 29. ÄRI JA MITTETULUNDUS (25 tk)
 30. Töö (17 tk)
 31.   Töö - PALK (7 tk)
 32.   Töö - OHUTUS (6 tk)
 33. TööTURG (9 tk)
 34. Valik seaduseid (65 tk)
 • AUTORLUS (muudetud 17 tk)
 • Üles
  Autoriõiguse seadus01.05.19
  Eesti Kasuliku Mudeli Lehe põhimäärus01.12.14
  Eesti Patendilehe põhimäärus01.12.14
  Geograafilise tähise kaitse seadus01.04.19
  Kasuliku mudeli seadus01.04.19
  Kaubamärgimäärus01.07.19
  Kaubamärgiseadus01.04.19
  Märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokoll18.11.98
  Orbteoseks tunnistamisele eelneva hoolika otsingu allikad30.01.15
  Patendiseadus01.04.19
  Patenditaotluse avaldamise kord01.12.14
  Patenditaotluses käsitletud kaitsealase leiutise salastatuse vastastikuse kaitse kokkuleppe heakskiitmine17.09.09
  Säilituseksemplari seadus01.07.17
  Teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus14.12.02
  Tööstusdisaini kaitse seadus01.04.19
  Tööstusdisainilahenduse määrus01.07.19
  Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus09.09.19
 • EKSPORT / IMPORT (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Ekspordi riikliku tagamise seadus01.01.11
 • KAUBANDUS (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Hasartmänguseadus15.03.19
  Kaubandustegevuse seadus15.03.19
 • KEELESEADUS (muudetud 3 tk)
 • Üles
  Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded17.02.18
  Avaliku teenistuja, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded17.02.18
  Keeleseadus01.08.20
 • KESKKOND (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Keskkonnatasude seadus20.07.20
  Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu31.01.20
 • LIIKLUS (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Liikluskindlustuse seadus15.03.19
  Liiklusseadus01.07.20
 • MAA (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Kinnistusraamatuseadus01.01.20
  Maareformi seadus29.05.20
 • NOTAR (muudetud 6 tk)
 • Üles
  Notari distsiplinaarvastutuse seadus24.03.11
  Notari tasu seadus20.07.20
  Notariaadimäärustik06.04.20
  Notariaadiseadus20.07.20
  Tõestamisseadus01.02.20
  Välisriikide ametiisikute loetelu, kelle kinnitatud või tõestatud volikiri on võrdne Eesti notari tõestatud volikirjaga22.07.18
 • PAKKUMISED (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Riigihangete seadus15.07.20
 • RAAMATUPIDAMINE (muudetud 17 tk)
 • Üles
  Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend14.03.20
  Eelarveklassifikaator10.06.19
  Hoiu-laenuühistu bilansi ja kasumiaruande koostamise nõuded ning aruannete Eesti Pangale esitamise kord01.01.13
  Investeerimisühingu, investeerimisühingu emaettevõtja ja välisriigi investeerimisühingu filiaali aruannete sisu, koostamise metoodika ja esitamise kord30.06.20
  Isiku maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja maksukohustuslase registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm01.01.18
  Kassalise teenindamise eeskiri18.10.19
  Kohaliku omavalitsuse üksuse poolt Rahandusministeeriumile eelarvestrateegia, eelarve, lisaeelarve ja eelarve täitmise andmete esitamise tingimused, kord ning vormid18.02.13
  Majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatavate raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine07.01.20
  Maksukorralduse seadus01.07.20
  Maksuvõla mahakandmise ja kustutamise kord01.06.12
  Masintöödeldava algdokumendi juhendi kehtestamine26.04.19
  Raamatupidamise seadus 01.07.19
  Raamatupidamise seaduse muutmise seadus01.01.17
  Riiklike maksude maksuhalduri poolt hallatavate nõuete ja kohustuste arvestusse kandmise, tasumise ja tagastamise kord26.03.20
  Riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise kord01.01.19
  TARGET2-Eesti reeglite kinnitamine17.11.19
  Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad01.07.20
  Raamatupidamine
  AKTSIIS (muudetud 3 tk)
  Üles
  Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord01.02.19
  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus 01.07.20
  Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord03.09.19
 • Raamatupidamine
  KOHALIKOMAVALITSUS - 18 (muudetud 4 tk)
 • Üles
  Kohalike maksude seadus01.07.13
  Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus20.07.20
  Kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse finantsdistsipliini tagamise meetmete arvutusmetoodika25.01.13
  Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonnas elektroonilise asjaajamise tingimused ja kord, automaatselt antavate haldusaktide ja dokumentide loetelu ning riigi-, valla- ja linnaasutuste poolt elektrooniliselt esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri26.04.19
 • Raamatupidamine
  KÄIBEMAKS (muudetud 19 tk)
 • Üles
  Eestis soetatud kaupade eest tasutud käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm08.05.16
  Kauba või teenuse harilikust väärtusest madalama hinnaga võõrandamiseks maksukohustuslasele antava sihtotstarbelise toetuse maksustatava väärtuse hulka arvamise ja maksustamise kord 01.07.09
  Kolmandale isikule «Maksukorralduse seaduses» sätestatud kohustuste täitmisega kaasnenud kulude ja eksperdile ekspertiisiga seotud kulude hüvitamise suurus ja kord23.12.19
  Koondumise osaliste käibe arvutamise juhend01.01.11
  Krediidiasutuse bilansi ning kasumiaruande sisu- ja vorminõuete kehtestamine01.04.20
  Käibedeklaratsiooni vorm 09.01.17
  Käibemaksugrupi registreerimise kord, registreerimisavalduse vorm, registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm ning käibemaksugrupi registrist kustutamise kord09.01.17
  Käibemaksuseadus01.05.20
  Käibemaksuseaduse alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine01.01.10
  Käibemaksuseadusega seotud rahandusministri määruste muutmine01.01.18
  Maksukohustuslase käibemaksu igapäevase arvestuse pidamise kord01.01.20
  Maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimata isiku poolt uue transpordivahendi ühendusesisesel soetamisel käibemaksu tasumise kord29.03.09
  Maksustatava ja maksuvaba käibe, arvestatud käibemaksu ning teistelt registreeritud maksukohustuslastelt saadud maksustatava käibe või «Käibemaksuseaduse» § 4 lõikes 2 nimetatud ettevõtluses kasutatava kauba või teenuse eest tasumisele kuuluva ning «Käibemaksuseaduse» § 3 lõike 4 punktides 2–5 nimetatud saadud teenuse või soetatud kauba maksustatavalt väärtuselt arvestatud või imporditud kauba eest tasutud või tasumisele kuuluva sisendkäibemaksu kohta igapäevase arvestuse pidamise kord 01.01.20
  Osaliselt mahaarvatud sisendkäibemaksu ümberarvutuse käibedeklaratsioonis kajastamise kord ja soetatud põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu korrigeerimise kord01.01.18
  Uue transpordivahendi soetamisel tasutud käibemaksu erijuhul tagastamise kord01.12.12
  Välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele vastastikkuse põhimõttel kohaldatavad käibemaksusoodustused01.10.17
  Välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele vastastikkuse põhimõttel kohaldatavad käibemaksusoodustused01.10.17
  Ühendusesisese käibe aruande vorm ja ühendusesisese käibe muutmise aruande vorm ning nende täitmise kord01.01.20
  Ühendusevälise riigi füüsilisele isikule võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord 01.07.16
 • Raamatupidamine
  MAAMAKS (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Maamaksu arvutamise ja tasumise ning maksusoodustuse taotlemise kord17.08.18
 • Raamatupidamine
  RAVIKINDLUSTUS (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Ravikindlustuse seadus01.07.20
  Ravikindlustuse seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus01.01.17
 • Raamatupidamine
  SOTSIAALMAKS (muudetud 3 tk)
 • Üles
  Sotsiaalmaksu maksja tõendi andmekoosseis01.07.20
  Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel09.09.19
  Sotsiaalmaksuseadus01.07.20
 • Raamatupidamine
  TULUMAKS (muudetud 6 tk)
 • Üles
  Erisoodustuse hinna määramise kord01.01.18
  Mitteresidendi ja investeerimisfondi deklaratsioonide ning füüsilise isiku residentsuse määramise vormide kinnitamine ja täitmise korrad01.01.20
  Nimekiri territooriumidest, mida ei loeta madala maksumääraga territooriumideks01.01.17
  Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine01.01.20
  Tulumaksuseadus01.08.20
  Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus31.12.16
 • Raamatupidamine
  TÖÖSTUSKINDLUSTUS (muudetud 6 tk)
 • Üles
  Erisoodustuse hinna määramise kord01.01.18
  Mitteresidendi ja investeerimisfondi deklaratsioonide ning füüsilise isiku residentsuse määramise vormide kinnitamine ja täitmise korrad01.01.20
  Nimekiri territooriumidest, mida ei loeta madala maksumääraga territooriumideks01.01.17
  Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine01.01.20
  Tulumaksuseadus01.08.20
  Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus31.12.16
 • Raamatupidamine - RTJ (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine01.01.20
 • Raamatupidamine - IAS (muudetud 31 tk)
 • Üles
  IAS 1 Finantsaruannete esitamine11.03.05
  IAS 2 Varud 11.03.05
  IAS 7 Rahavoogude aruanded01.01.05
  IAS 8 Arvestuspõhimõtted, raamatupidamislike hinnangute muutused ja vead 11.03.05
  IAS 10 Bilansipäevajärgsed sündmused11.03.05
  IAS 11 Ehituslepingud01.01.05
  IAS 12 Tulumaks01.01.05
  IAS 14 Segmendiaruandlus01.01.05
  IAS 16 Materiaalne põhivara11.03.05
  IAS 17 Rent 05.03.05
  IAS 18 Tulu01.01.05
  IAS 19 Hüvitised töövõtjatele01.01.05
  IAS 20 Sihtfinantseerimise arvestamine ja valitsusepoolse abi avalikustamine01.01.05
  IAS 21 Valuutakursside muutuste mõjud11.03.05
  IAS 23 Laenukasutuse kulutused01.01.05
  IAS 24 Seotud osapooli käsitleva informatsiooni avalikustamine11.03.05
  IAS 26 Pensionihüvitiste plaanide arvestus ja aruandlus01.01.05
  IAS 27 Konsolideeritud ja konsolideerimata finantsaruanded11.03.05
  IAS 28 Investeeringud sidusettevõtetesse11.03.05
  IAS 29 Finantsaruandlus hüperinflatiivsetes majanduskeskkondades 01.01.05
  IAS 30 Pankade ja samalaadsete finantsasutuste finantsaruannetes avalikustatav informatsioon01.01.05
  IAS 31 Osalemine ühisettevõtmistes05.03.05
  IAS 32 Finantsinstrumendid: avalikustamine ja esitamine11.03.05
  IAS 33 Aktsiakasum 11.03.05
  IAS 34 Vahearuandlus01.01.05
  IAS 36 Varade väärtuse langus11.03.05
  IAS 37 Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad01.01.05
  IAS 38 Immateriaalne vara11.03.05
  IAS 39 Finantsinstrumendid: kajastamine ja mõõtmine29.07.05
  IAS 40 Kinnisvarainvesteeringud11.03.05
  IAS 41 Põllumajandus01.01.05
 • Raamatupidamine - IFRS (muudetud 5 tk)
 • Üles
  IFRS 2 Aktsiapõhine makse 11.03.05
  IFRS 3 Äriühendused 11.03.05
  IFRS 4 Kindlustuslepingud11.03.05
  IFRS 5 Müügiks hoitav põhivara ja lõpetatud tegevusvaldkonnad11.03.05
  IFRS 627.07.05
 • SOTSIAAL (muudetud 3 tk)
 • Üles
  Kogumispensionide seadus01.07.20
  Riikliku pensionikindlustuse seadus01.07.20
  Väljateenitud aastate pensionide seadus01.01.20
 • TARBIJAKAITSE (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Tarbijakaitseseadus17.01.20
 • TERVISHOID (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ning uurimise kord17.01.20
 • TOETUSED (muudetud 89 tk)
 • Üles
  Alameetme «Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri kaasajastamine» investeeringute kavade koostamise kord22.06.13
  Alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse tingimused ja kord04.03.11
  Arendustöötajate kaasamise toetamise tingimused ja kord04.07.14
  Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord01.09.18
  Avaliku ja kolmanda sektori turismi turundustegevuste toetamise tingimused ja kord01.02.14
  Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord07.09.12
  COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord10.08.20
  COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust negatiivselt mõjutatud kaubandus- ja teenindusettevõtjate rendimaksete toetus25.05.20
  Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord11.08.14
  Ekspordi arendamise toetamise tingimused ja kord01.02.14
  Eksporditoetuse andmise täpsem kord01.07.17
  Eksporditurunduse toetamise tingimused ja kord16.01.15
  Ettevõtja turismiturunduse toetamise tingimused ja kord01.02.14
  Ettevõtjate võrkudega liitumise programm24.05.20
  Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadus22.04.20
  Ettevõtluslaenude andmise tingimused27.04.20
  Ettevõtte arenguprogrammi toetusmeede24.05.20
  Infoühiskonna edendamise toetamise tingimused ja investeeringute kava koostamise kord19.10.13
  Innovatsiooni edendavate hangete toetamise tingimused24.05.20
  Innovatsiooni- ja arendusosaku toetuse andmise tingimused ja kord24.05.20
  Innovatsiooniosakute toetusmeetme tingimused ja kord16.01.15
  Kasvuettevõtja arenguplaani toetusmeetme tingimused16.01.15
  Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord01.04.14
  Kohaliku omaalgatuse programm21.07.20
  Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord02.03.20
  Kohaliku tegevusgrupiga halduslepingu sõlmimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord, nõuded kohaliku tegevusgrupi kohta ning Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded...01.09.15
  Koolitus- ja teavitustegevuse toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord14.03.14
  Loomemajanduse tugistruktuuride toetamise tingimused ja kord01.01.14
  Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord27.07.20
  Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord22.06.20
  Meetme 1.3 «Võrdsed võimalused tööturul», välja arvatud riigi tööturuasutuste projektidele antava toetuse, tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri 01.05.09
  Meetme Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine tingimused12.10.15
  Meetme „Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine” tingimused01.09.15
  Meetme „Internetiühenduste kättesaadavuse parandamine uue põlvkonna elektroonilise side võrgu kasutuselevõtuga piirkondades” tingimused01.09.15
  Meetme „Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine” rakendamiseks toetuse andmise tingimused31.10.14
  Meetme „Tööelu kvaliteedi parandamine” avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri26.03.14
  Meetme «Kohalike avalike teenuste arendamine» tingimused ning perioodi 2007–2013 kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kava koostamise kord01.01.18
  Meetme «Kompetentsikeskuste arendamine» tingimused01.01.18
  Meetme «Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine» avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri29.11.14
  Meetme «Linnaliste piirkondade arendamine» tingimused ja investeeringute kava koostamise kord01.09.15
  Meetme «Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine» avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri15.08.11
  Meetme «Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide väljaarendamine» tingimused ja investeeringutoetuste kava koostamise kord01.09.15
  Nõustajate koolitustoetus14.09.18
  Perioodi 2007–2013 meetme tingimusi kehtestavate majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine taotluste vastuvõtmise peatamise osas05.12.08
  Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kulude abikõlblikkuse või mitteabikõlblikkuse määramise tingimused ja kord15.03.13
  Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seadus15.03.19
  Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord26.10.15
  Perioodi 2014–2020 ettevõtja tootearenduse toetus24.05.20
  Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord28.04.17
  Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus18.07.20
  Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks21.09.18
  Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord21.09.18
  Perioodi 2014–2020 tööstusettevõtja tootearenduse toetus24.05.20
  Perioodi 2014–2020 välismessitoetuse andmise tingimused ja kord24.05.20
  Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord08.08.20
  Programmi alusel elluviidavate meetmete nimekiri27.02.14
  Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetamise tingimused ja kord24.05.20
  Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamise tingimused ja kord29.03.14
  Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude sihtgrupid ja laenutagatiste ülempiirid19.02.16
  Rohelise investeerimisskeemi „Elektriautode toetus” kasutamise tingimused ja kord22.08.16
  Starditoetus28.08.20
  Struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” elluviimiseks01.09.20
  Struktuuritoetuse andmise tingimused tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel07.09.20
  Struktuuritoetuse kasutamise aruannete esitamise kord 02.04.12
  Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise tingimused ja kord 16.01.15
  Teadmiste- ja tehnoloogiasiirde baasfinantseerimise toetamise tingimused ja kord18.07.14
  Teadmussiirde ja teavituse toetus01.03.19
  Teadus- ja arendustegevuse projektide toetamise tingimused ja kord16.01.15
  Tehnoloogia arenduskeskuste toetamise tingimused24.05.20
  Toetus ettevõtja tootearenduseks15.07.19
  Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks01.09.18
  Toetuse andmise tingimused meetmes „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” jaoks väikeprojektidele avatud taotlemise korral01.05.20
  Toetuse andmise tingimused meetmes „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng”18.03.19
  Toetuse andmise tingimused regionaalsete kompetentsikeskuste arendamiseks13.05.19
  Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord21.09.18
  Transpordi infrastruktuuri arendamine perioodil 2014–202006.09.20
  Tugiteenus- ja arenduskeskuse investeeringu toetuse andmise tingimused ja kord24.05.20
  Turismiettevõtte uue ärimudeli rakendamise toetamise tingimused ja kord17.05.20
  Turismiinfo jaotuskanalite toetamise tingimused ja kord01.02.14
  Turismitoodete arendamise toetamise tingimused ja kord01.02.14
  Turismitoodete arendamise väikeprojektide toetamise tingimused ja kord01.02.14
  Turuarendustoetus14.07.20
  Tööstus- ja teenindusettevõtja investeeringu toetamise tingimused ja kord10.08.15
  Tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetamise tingimused ja kord07.01.13
  Väikeelamute taastuvenergia kasutuselevõtu ja küttesüsteemide uuendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord01.01.17
  Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord14.07.20
  Välismessitoetuse tingimused ja kord26.10.09
  Ühisturunduse toetamise tingimused ja kord26.10.09
  Ühtekuuluvusfondi vahendite taotlemise, andmise ja kasutamisega seotud asutuste pädevus ja ülesanded, vahendite andmise, kasutamise ja auditeerimise tingimused ja kord ning toetuse kasutamise lõpetamise deklaratsiooni koostamise ja esitamise kord12.10.12
 • TOIDUKAUP (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Toiduseadus17.01.20
 • TOLL (muudetud 0 tk)
 • Üles
  Tolliseadus15.03.19
  Täpsustavad juhised tollideklaratsiooni esitamiseks ja aktsepteerimiseks01.07.17
  Täpsustavad juhised tollideklaratsiooni muutmise ja kehtetuks tunnistamise taotluse esitamiseks01.07.17
 • TSIVIILSEADUSTIKUD (muudetud 22 tk)
 • Üles
  * Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus17.10.20
  Asjaõigusseadus01.10.19
  Asjaõigusseaduse rakendamise seadus01.01.19
  Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadus22.12.18
  Halduskohtumenetluse seadustik01.01.20
  Halduskoostöö seadus01.08.20
  Kohtule dokumentide esitamise kord01.08.20
  Kohtutäituri seadus 01.01.20
  Kohtutäiturimäärustik10.02.20
  Korteriomandi- ja korteriühistuseadus24.05.20
  Laeva asjaõigusseadus01.01.09
  Lepitusseadus01.01.10
  Maksekäsu kiirmenetluse infosüsteemi asutamine ja infosüsteemi pidamise põhimäärus10.08.15
  Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus26.10.16
  Rahvusvahelise eraõiguse seadus06.07.17
  Tsiviilkohtumenetluse seadustik30.06.20
  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadus07.05.20
  Tsiviilseadustiku üldosa seadus24.05.20
  Täitemenetluse seadustik01.09.19
  Vabariigi Valitsuse seadus01.08.20
  Võlaõigusseadus17.01.20
  Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadus14.12.19
 • ÄRI JA MITTETULUNDU (muudetud 25 tk)
 • Üles
  Aktsionäride üldkoosolekul esindajakonto omaja esindamiseks ühtse nimekirjana volituse andmise kord01.04.18
  Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus17.12.18
  Elamuseadus01.07.15
  Erakonnaseadus24.03.15
  Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2137/85 «Euroopa majandushuviühingu kohta» rakendamise seadus01.01.15
  Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 «Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta» rakendamise seadus01.01.15
  Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 «Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta» rakendamise seadus01.01.15
  Hoiu-laenuühistu seadus29.03.15
  Hooneühistuseadus23.03.14
  Investeerimisfondide seadus14.12.19
  Kindlustustegevuse seadus01.01.20
  Kirikute ja koguduste seadus01.01.18
  Krediidiandjate ja -vahendajate seadus14.12.19
  Krediidiasutuste seadus20.07.20
  Loovisikute ja loomeliitude seadus22.04.20
  Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus15.03.19
  Mittetulundusühingute seadus24.05.20
  Pandikirjaseadus14.12.19
  Pankrotiseadus07.05.20
  Saneerimisseadus06.07.17
  Sihtasutuste seadus24.05.20
  Tulundusühistuseadus24.05.20
  Äriseadustik01.08.20
  Äriseadustiku ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seadus12.11.11
  Äriseadustiku paragrahvi 519 alusel äriühingute sundlõpetamise korra kehtestamine14.03.16
 • TÖÖ (muudetud 17 tk)
 • Üles
  Ametnike koolituse kord28.03.20
  Ametniku pikaajalisse välislähetusse saatmise kord, lähetustasu lähtesummad ning lähetustasu arvutamise ja maksmise kord, lähetuskulude hüvitamise tingimused ja kord, hüvitatavate ravikulude loetelu, kaasasoleva perekonnaliikme eest välislähetustasusuurendamise ja maksmise kord ning abikaasatasu maksmise tingimused ja kord01.02.18
  Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr01.03.18
  Avaliku teenistuse seadus01.04.19
  Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus30.07.20
  Kollektiivse töötüli lahendamise seadus06.07.18
  Meretöö seadus13.01.20
  Riigi ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude kehtestamise kord, teenistuskohtade klassifikaator ja teenistuskohtade liigitamise kord11.05.20
  Soolise võrdõiguslikkuse seadus20.01.19
  Teenistuslehe vorm ning teenistuslehe pidamise ja teenistusstaaþi arvutamise kord20.04.19
  Töölepingu seadus30.07.20
  Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus01.04.13
  Töötajate usaldusisiku seadus30.07.20
  Töötajate üleühenduselise kaasamise seadus10.10.17
  Töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus01.04.17
  Töövaidluse lahendamise seadus01.03.18
  Võrdse kohtlemise seadus 06.05.17
 • TÖÖ - PALK (muudetud 7 tk)
 • Üles
  Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord21.07.15
  Linnade koefitsiendid 03.03.20
  Riigieelarvest hüvitatava puhkusetasu ja keskmise töötasu maksmise kord ja hüvitamise taotluse andmete loetelu01.07.20
  Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord01.09.14
  Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord01.01.16
  Töötasu alammäära kehtestamine01.01.20
  Välislähetustasu ja abikaasatasu maksmise ning teenistuja kulude katmise kord01.02.18
 • TÖÖ - OHUTUS (muudetud 6 tk)
 • Üles
  Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded01.01.19
  Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses01.01.19
  Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded01.01.19
  Töötajate tervisekontrolli kord01.01.19
  Töötervishoiu ja tööohutuse seadus30.07.20
  Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seadus01.01.19
 • TÖÖTURG (muudetud 9 tk)
 • Üles
  Hooajatööle esitatavad nõuded ja hooajast sõltuvate tegevusalade loetelu20.01.17
  Iduettevõtte määratlusele vastavuse hindamise tingimused ja kord, esitatavate andmete ja tõendite loetelu ning nende esitamise nõuded21.01.17
  Lepingu vorm tööturutoetuse maksmiseks tööandjale 01.10.00
  Tööhõiveprogramm 2017–202001.09.20
  Töölesaamist toetavad teenused03.05.20
  Tööturuteenuste ja -toetuste seadus01.09.20
  Töövõimetoetuse seadus22.04.20
  Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord01.08.20
  Välismaalaste seadus20.07.20
 • Valik seaduseid (muudetud 65 tk)
 • Üles
  Ametiühingute seadus30.07.20
  Arhiivieeskiri22.06.20
  Arhiiviseadus15.03.19
  Arvutite ja kohtvõrkude kaitse nõuded01.07.17
  Audiitortegevuse seadus20.07.20
  Auditi audiitorteenuse vandeaudiitori aruande vormide kehtestamine01.02.17
  Avaliku teabe seadus01.04.19
  E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus01.01.19
  Elektroonilise side seadus30.05.20
  Energiamajanduse korralduse seadus01.07.20
  Energiasäästu arvutamise eeskiri31.10.16
  Erakorralise seisukorra seadus07.05.20
  Ettevõtteregistri töö ümberkorraldamine01.01.18
  Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta01.01.15
  Finantsinspektsiooni veebilehel andmete avalikustamise ulatus ja kord09.02.18
  Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus15.03.19
  Haldusmenetluse seadus15.03.19
  Haldusreformi seadus01.01.17
  Hasartmängumaksu seadus01.01.19
  Hoone keskmise ehitusmaksumuse hindamise kord01.07.15
  Hädaolukorra seadus18.05.20
  Infoühiskonna teenuse seadus01.01.19
  Isikuandmete kaitse seadus15.01.19
  Isikuandmete töötlejate ja isikuandmete kaitse eest vastutavate isikute registri pidamise põhimäärus15.01.19
  Isikut tõendavate dokumentide seadus01.02.20
  Karistusseadustik20.07.20
  Keskvalitsuse juriidilise isiku finantsplaanile esitatavad nõuded, finantsplaani esitamise kord ning põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse arvestusmetoodika01.01.17
  Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus01.07.18
  Kommertspandiseadus01.07.17
  Konkurentsiseadus15.03.19
  Korruptsioonivastane seadus20.07.20
  Kriminaalmenetluse seadustik07.05.20
  Kunstiteoste tellimise seadus15.07.20
  Küberturvalisuse seadus23.05.18
  Maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tulenev Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus01.01.18
  Makseasutuste ja e-raha asutuste seadus20.07.20
  Maksualase teabevahetuse seadus01.01.20
  Maksualase teabevahetuse seadusest tuleneva deklaratsiooni vorm ning selle esitamise ja täitmise korra kehtestamine24.01.20
  Monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seadus01.11.10
  Nõuded majutusettevõttele01.07.15
  Pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste kogumüügi aruande vorm22.02.19
  Pakettreisilepingu ja seotud reisikorraldusteenuste standardinfo teabelehtede vormide kehtestamine01.07.18
  Piiriüleste skeemide kriteeriumid24.01.20
  Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus10.09.20
  Rahvusvahelise sanktsiooni seadus20.07.20
  Reklaamiseadus01.01.19
  Riigilõivuseadus01.07.20
  Saneerimisnõustaja ja eksperdi tasude ja hüvitamisele kuuluvate kulutuste arvestamise kord ning tasude piirmäärad01.01.11
  Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvormi ja taganemise näidisjuhendi kehtestamine13.06.14
  Siseaudiitori kutsetegevuse standardite kehtestamine24.04.17
  Siseaudiitori tegevusaruande vormi ning selle koostamise ja esitamise korra kehtestamine12.07.11
  Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus01.01.16
  Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused03.06.17
  Toote nõuetele vastavuse seadus10.07.20
  Turismiinfokeskusele, sealhulgas edastatavale turismiinfole ja selle kättesaadavusele, samuti turismiinfokeskuse tähistamisele esitatavad kohustuslikud nõuded ja nendele nõuetele vastavuse hindamise kord01.06.20
  Turismiseadus01.02.20
  Turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus01.07.18
  Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus01.01.16
  Usaldusteenuse osutaja ja usaldusteenuse vastavushindamise kord31.10.16
  Vandeaudiitori või tunnustatud siseaudiitori juhendamisel praktiseerimise ning kutsealal tegutsemise tõendamise kord19.02.16
  Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus01.07.14
  Väärteomenetluse seadustik07.05.20
  Väärtpaberituru seadus01.01.20
  Ülevõtmispakkumisreeglid08.02.08
  Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, 25.01.20

  Jooksva aasta jooksul on muutunud 415 Äriabi õigusakti.

  2020-10-28 21:04:33
   
  Copyright © 2008 - 2019 Hansakirjastus OÜ. All rights reserved.
  Revised:   01/01/2019