. Avaleht õigusaktide kogumik + teavitusteenus Koolitused Logi sisse Kontakt
                                                    ......
Õigusaktide kogumikud

Hariduse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Ehituse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Kaubanduse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Maksud 2009 CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Meditsiini CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Ohutuse CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Transpordi CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus TööÕiguse CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Äriabi CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus

    . 


Transport 2021                            

Õigusaktide TEAVITUSTEENUS aitab Teil aega ja raha säästes hoida teadmisi õigusaktide osas professionaalsel tasemel.
Hind:
Teavitusteenus aastaks 26.40 €. (püsiklientidele lisaks -5%)
CD+teavitusteenus aastaks 34.80 €. (püsiklientidele lisaks -5%)

Sisukord teemade järgi: (kokku 54 õigusakti)
 1. EKSPORT / IMPORT (3 tk)
 2. JÄRELVALVE (1 tk)
 3. KUTSEÕPE (4 tk)
 4. KVALIFIKATSIOON (4 tk)
 5. LAEVANDUS (2 tk)
 6. LIIKLUS (8 tk)
 7. OHUTUS (7 tk)
 8.    RP - AKTSIIS (3 tk)
 9. TEESEADUSTIK (4 tk)
 10. TERVISHOID (2 tk)
 11. TOETUSED (3 tk)
 12. TOIDUKAUP (1 tk)
 13. TOLL (0 tk)
 14. TRANSPORT (5 tk)
 15.   Töö - OHUTUS (1 tk)
 16. Valik seaduseid (2 tk)
 • EKSPORT / IMPORT (muudetud 3 tk)
 • Üles
  Ekspordiks ettenähtud loomade ja loomsete saaduste liikmesriikidevahelise veo kohta esitatavad veterinaarnõuded01.01.21
  Imporditavate loomade ja loomsete saadustega, mille kohta ei ole kehtestatud veterinaarnõudeid, kaasasolevale sertifikaadile kantavad andmed01.01.21
  Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seadus01.01.21
 • JÄRELVALVE (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord05.07.21
 • KUTSEÕPE (muudetud 4 tk)
 • Üles
  Autoerialade riiklik õppekava03.05.20
  Logistika erialade riiklik õppekava22.08.20
  Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele01.05.21
  Nõuded tasulise veoseveo ja sõitjateveo veokorraldusjuhi teadmistele ja oskustele ning koolitusele02.06.18
 • KVALIFIKATSIOON (muudetud 4 tk)
 • Üles
  Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad05.10.20
  Mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille korral mootorsõiduki ja trammi...17.07.20
  Traktori-, liikurmasina- ja masinrongijuhi liiklusalased kvalifikatsiooninõuded, ettevalmistamise tingimused ja kord, eksamineerimise ning temale juhtimisõiguse andmise kord, nõuded eksamisõidukile ja õppekava05.10.20
  Ühistranspordiseadus31.03.21
 • LAEVANDUS (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus01.01.21
  Laevatatavatel sisevetel liiklemise kord29.01.16
 • LIIKLUS (muudetud 8 tk)
 • Üles
  Liikluskindlustuse seadus15.03.19
  Liiklusõnnetuse registreerimise, asjaolude väljaselgitamise ja arvestuse kord ning liiklusõnnetuste andmekogu pidamise põhimäärus13.07.18
  Liiklusseadus07.06.21
  Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused18.02.13
  Ohtliku veose autoveo tingimused ja kord ning riikliku järelevalve korralduslikud nõuded27.04.20
  Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid04.06.18
  Suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimused ja kord01.03.18
  Teeliikluse ning liiklusmärkide ja -signaalide 1968. aasta Viini konventsioone täiendavate, 1.mail 1971. aastal Genfis sõlmitud Euroopa kokkulepetega ühinemise kohta22.06.02
 • OHUTUS (muudetud 7 tk)
 • Üles
  Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad06.07.18
  Kalalaevade ohutusnõuded, sõidupiirkonnad ning vastavuse tunnistuse, vabastuse tunnistuse ja varustuse nimekirja vormid07.11.14
  Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded20.03.20
  Kohalikus rannasõidus sõitvate reisilaevade klassid, sõidupiirkonnad, ohutusnõuded ja ohutuse tunnistuse vorm21.12.19
  Laevade ohutusvarustusele esitatavad nõuded, ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse tunnistuse vorm ja selle v22.02.19
  Ohtlikust lastist teavitamise kord01.10.19
  Väikelaevale, osaliselt valmis väikelaevale ja väikelaeva komponentidele esitatavad ohutus- ja kvaliteedinõuded, nende teabe ja märgistusega varustamise ning nõuetele vastavuse tõendamise kord18.01.16
  Raamatupidamine
  AKTSIIS (muudetud 3 tk)
  Üles
  E-saatelehe menetlemise kord01.01.18
  Energia aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord01.01.19
  Erimärgistatud vedelkütuse erimärgistatuse kindlakstegemise kord01.01.08
 • TEESEADUSTIK (muudetud 4 tk)
 • Üles
  Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded01.07.15
  Nõuded ajutisele liikluskorraldusele01.01.19
  Tee seisundinõuded05.11.18
  Tähistatavate teede liigid, juhatus- ja teeninduskohamärkide paigaldamise kord ning sihtpunktidele viitamise süsteem01.03.18
 • TERVISHOID (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Kutsehaiguste loetelu20.05.05
  Tervisekaitsenõuded reisirongidele ja reisiteenuste osutamisele01.01.10
 • TOETUSED (muudetud 3 tk)
 • Üles
  Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus01.07.21
  Rohelise investeerimisskeemi „Elektriautode toetus” kasutamise tingimused ja kord22.08.16
  Transpordi infrastruktuuri arendamine perioodil 2014–202001.04.21
 • TOIDUKAUP (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Kiiresti riknevate külmutatud toiduainete veoks kasutatava sõiduki õhutemperatuuri registreerimise mõõtevahendi kontrollimise tingimused ja kord13.04.12
 • TOLL (muudetud 0 tk)
 • Üles
  Ajutise sisseveo konventsiooniga ühinemise seadus01.06.02
  Kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus01.06.02
  Konventsiooni ajutise impordi kohta rakendamine11.07.07
  Rahvusvahelise lennujaama ainult reisijatele ettenähtud alal asuvas müügipunktis võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord01.01.18
 • TRANSPORT (muudetud 5 tk)
 • Üles
  Autoveoseadus31.03.21
  Liiklusregistri elektroonsetele andmetele juurdepääsu kord05.09.21
  Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord06.09.21
  Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele05.07.21
  Mootorsõidukite varustuse ja osade kinnitamise ühtsete nõuete vastuvõtmise ja kinnitamise vastastikuse tunnustamise ja kokkuleppega ühinemise seadus Mootorsõidukite varustuse ja osade kinnitamise ühtsete nõuete vastuvõtmise ja kinnitamise vastastikuse tun01.06.02
 • TÖÖ - OHUTUS (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Töötervishoiu ja tööohutuse seadus01.09.21
 • Valik seaduseid (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Konkurentsiseadus01.07.21
  Sadamaseadus 01.06.21

  Jooksva aasta jooksul on muutunud 58 Transpordi õigusakti.

  2021-09-26 08:20:59
   
  Copyright © 2008 - 2021 Hansakirjastus OÜ. All rights reserved.
  Revised:   01/01/2021