. Avaleht õigusaktide kogumik + teavitusteenus Koolitused Logi sisse Kontakt
                                                    ......
Õigusaktide kogumikud

Hariduse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Ehituse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Kaubanduse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Maksud 2009 CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Meditsiini CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Ohutuse CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Transpordi CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus TööÕiguse CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Äriabi CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus

    . 


Transport 2016                            

Õigusaktide TEAVITUSTEENUS aitab Teil aega ja raha säästes hoida teadmisi õigusaktide osas professionaalsel tasemel.
Hind:
Teavitusteenus aastaks 26.40 €. (püsiklientidele lisaks -5%)
CD+teavitusteenus aastaks 34.80 €. (püsiklientidele lisaks -5%)

Sisukord teemade järgi: (kokku 61 õigusakti)
 1. EKSPORT / IMPORT (3 tk)
 2. JÄRELVALVE (1 tk)
 3. KUTSEÕPE (6 tk)
 4. KVALIFIKATSIOON (6 tk)
 5. LAEVANDUS (3 tk)
 6. LIIKLUS (7 tk)
 7. OHUTUS (8 tk)
 8.    RP - AKTSIIS (3 tk)
 9. TEESEADUSTIK (3 tk)
 10. TERVISHOID (2 tk)
 11. TOETUSED (3 tk)
 12. TOIDUKAUP (1 tk)
 13. TOLL (0 tk)
 14. TRANSPORT (7 tk)
 15.   Töö - OHUTUS (1 tk)
 16. Valik seaduseid (2 tk)
 • EKSPORT / IMPORT (muudetud 3 tk)
 • Üles
  Ekspordiks ettenähtud loomade ja loomsete saaduste liikmesriikidevahelise veo kohta esitatavad veterinaarnõuded01.07.14
  Imporditavate loomade ja loomsete saadustega, mille kohta ei ole kehtestatud veterinaarnõudeid, kaasasolevale sertifikaadile kantavad andmed01.07.14
  Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seadus01.01.18
 • JÄRELVALVE (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord01.01.18
 • KUTSEÕPE (muudetud 6 tk)
 • Üles
  Logistika erialade riiklik õppekava05.03.17
  Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele17.11.17
  Nõuded vedurijuhi teadmistele, oskustele ja väljaõppe üldkoolituse sisule, nõuded vedurijuhi teadmistele ja oskustele sertifikaadi saamiseks ning vedurijuhi eksamineerimise kord25.03.17
  Sõitjateveo veokorraldaja kvalifikatsiooninõuded, koolituskursuse õppekava, koolitustunnistuse vorm ning loetelu ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide õppekavadest, mille lõpetajale antud diplom on aluseks isiku osaliseks...09.10.15
  Trollibussijuhi ettevalmistamise riiklik õppekava08.07.05
  Vedurijuhiloa väljaandmise, uuendamise ja duplikaadi väljaandmise eeskiri ning vedurijuhiloa vorm25.03.17
 • KVALIFIKATSIOON (muudetud 6 tk)
 • Üles
  * Ühistranspordiseadus21.01.18
  Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitustunnistuse vormi kehtestamine¹17.06.16
  Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad17.11.17
  Mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille korral mootorsõiduki ja trammi...01.01.18
  Ohtlikke veoseid vedava autojuhi kutseoskusnõuded, koolitamise eeskiri ja koolituskursuse õppekava17.06.16
  Traktori-, liikurmasina- ja masinrongijuhi liiklusalased kvalifikatsiooninõuded, ettevalmistamise tingimused ja kord, eksamineerimise ning temale juhtimisõiguse andmise kord, nõuded eksamisõidukile ja õppekava17.06.16
 • LAEVANDUS (muudetud 3 tk)
 • Üles
  Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus01.07.17
  Laevaliikluse korraldamise süsteemi tööpiirkonna piirid, liiklemise ning teadete ja informatsiooni edastamise kord23.04.12
  Laevatatavatel sisevetel liiklemise kord29.01.16
 • LIIKLUS (muudetud 7 tk)
 • Üles
  Liikluskindlustuse seadus01.09.17
  Liiklusõnnetusest teatamise, asjaolude väljaselgitamise, vormistamise, registreerimise ja arvestuse kord01.01.12
  Liiklusseadus30.12.17
  Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused18.02.13
  Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid13.05.16
  Suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimused ja kord01.03.15
  Teeliikluse ning liiklusmärkide ja -signaalide 1968. aasta Viini konventsioone täiendavate, 1.mail 1971. aastal Genfis sõlmitud Euroopa kokkulepetega ühinemise kohta22.06.02
 • OHUTUS (muudetud 8 tk)
 • Üles
  Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad24.07.17
  Kalalaevade ohutusnõuded, sõidupiirkonnad ning vastavuse tunnistuse, vabastuse tunnistuse ja varustuse nimekirja vormid07.11.14
  Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded01.01.12
  Kohalikus rannasõidus sõitvate reisilaevade klassid, sõidupiirkonnad, ohutusnõuded ja ohutuse tunnistuse vorm01.07.17
  Laevade ohutusvarustusele esitatavad nõuded, ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse tunnistuse vorm ja selle v23.09.16
  Ohtlikust lastist teavitamise kord23.09.13
  Raudtee-ettevõtja ohutusjuhtimise süsteemile ja selle rakendamisele esitatavad nõuded06.04.14
  Väikelaevale, osaliselt valmis väikelaevale ja väikelaeva komponentidele esitatavad ohutus- ja kvaliteedinõuded, nende teabe ja märgistusega varustamise ning nõuetele vastavuse tõendamise kord18.01.16
  Raamatupidamine
  AKTSIIS (muudetud 3 tk)
  Üles
  E-saatelehe menetlemise kord01.01.18
  Energia aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord01.01.15
  Erimärgistatud vedelkütuse erimärgistatuse kindlakstegemise kord01.01.08
 • TEESEADUSTIK (muudetud 3 tk)
 • Üles
  Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded01.07.15
  Tee seisundinõuded18.07.15
  Tähistatavate teede liigid, juhatus- ja teeninduskohamärkide paigaldamise kord ning sihtpunktidele viitamise süsteem14.07.15
 • TERVISHOID (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Kutsehaiguste loetelu20.05.05
  Tervisekaitsenõuded reisirongidele ja reisiteenuste osutamisele01.01.10
 • TOETUSED (muudetud 3 tk)
 • Üles
  Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus01.09.17
  Rohelise investeerimisskeemi „Elektriautode toetus” kasutamise tingimused ja kord22.08.16
  Transpordi infrastruktuuri arendamine perioodil 2014–202024.08.15
 • TOIDUKAUP (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Kiiresti riknevate külmutatud toiduainete veoks kasutatava sõiduki õhutemperatuuri registreerimise mõõtevahendi kontrollimise tingimused ja kord13.04.12
 • TOLL (muudetud 0 tk)
 • Üles
  Ajutise sisseveo konventsiooniga ühinemise seadus01.06.02
  Kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus01.06.02
  Konventsiooni ajutise impordi kohta rakendamine11.07.07
  Rahvusvahelise lennujaama ainult reisijatele ettenähtud alal asuvas müügipunktis võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord01.01.18
  Üleliigse laovaru tasu seadus01.09.15
 • TRANSPORT (muudetud 7 tk)
 • Üles
  * Autoveoseadus21.01.18
  Autoveol veose laadimise ja kinnitamise eeskiri16.09.02
  Autoveoseadus20.12.17
  Liiklusregistri elektroonsetele andmetele juurdepääsu kord01.07.11
  Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord05.09.16
  Mootorsõidukite varustuse ja osade kinnitamise ühtsete nõuete vastuvõtmise ja kinnitamise vastastikuse tunnustamise ja kokkuleppega ühinemise seadus Mootorsõidukite varustuse ja osade kinnitamise ühtsete nõuete vastuvõtmise ja kinnitamise vastastikuse tun01.06.02
  Veoloa taotlemise ja andmise kord01.12.14
 • TÖÖ - OHUTUS (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Töötervishoiu ja tööohutuse seadus08.05.17
 • Valik seaduseid (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Konkurentsiseadus30.12.17
  Sadamaseadus 01.07.17

  Jooksva aasta jooksul on muutunud 62 Transpordi õigusakti.

  2018-01-20 19:58:23
   
  Copyright © 2008 - 2018 Hansakirjastus OÜ. All rights reserved.
  Revised:   01/01/2018