Tallinna õppenõustamiskeskus    Tallinna Haridusamet

                  . Avaleht ÕPPENÕUSTAMINE Projektist Kontakt
          
PAKUTAVAD TEENUSED NÕUSTAJAD Registreerimine lõppenud LAPSELE / NOORELE LAPSEVANEMALE PEDAGOOGILE NÕUSTAJALE

    . õppenõustamisega seotud mõisted
õppenõustamise tasandid

ÕPPENÕUSTAMISEGA SEOTUD MÕISTED

 • Õppenõustamine on laste, lapsevanemate ja lastega töötavate isikute nõustamine lapse võimete ja arenguvõimaluste väljaselgitamisel ning õppimise või käitumisega seotud probleemide ennetamisel ning lahendamisel.

 • Õppenõustamiskeskus on piirkondlik tugikeskus, mille ülesanne on toetada laste arenguliste ja hariduslike erivajaduste varajast märkamist ning individuaalset arengut.

 • Logopeediline nõustamine on lapse suulise ja kirjaliku kõne loome ja mõistmisoskuse ning mitteverbaalse suhtlemise parandamise või arendamise võtete soovitamine.
 • Eripedagoogiline nõustamine on lapsele sobivate tugiteenuste, võimetekohase õppekava, õppevormi, õppematerjali ja erimetoodiliste võtete soovitamine.

 • Psühholoogiline nõustamine on lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine ja arengu toetamine koostöös lapsevanemate, õpetajate ja teiste erialade spetsialistidega.

 • Sotsiaalpedagoogiline nõustamine on lapsega seotud sotsiaalsete probleemide ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimine.


  ÕPPENÕUSTAMISE TASANDID

  I tasand

  1. IGA LAPSE VÕIMETE TOETAMINE
 • varajane märkamine;
 • diferentseeritud õppe-kasvatustegevuse korraldamine rühmas/klassis;
 • lapsevanemate nõustamine kasvatuse ja hariduse küsimustes
  2. ERIVAJADUSTEGA LASTE TOETAMINE HARIDUSASUTUSTES
 • konkreetne töö haridusliku/arengulise erivajadusega lapsega koolis või koolieelses lasteasutuses - õpetajad, spetsialistid

  II tasand
  (praegu ESF programmi "Õppenõustamissüsteemi arendamine" raames)

  1. PIIRKONDLIKUD ÕPPENÕUSTAMISKESKUSED
 • nõustamine lapse loomulikus kasvu ja/või õpikeskkonnas - lapse jälgimine lasteasutuse või kooli keskkonnas;
 • haridustöötajate ja asutuste juhtkondade nõustamine haridusasutuses kohapeal - IÕK koostamine, konkreetsed nõuanded, kuidas last aidata, milliseid töömeetodeid valida jm;
 • lapse uuringud väljaspool haridusasutuse keskkonda, lapse suunamine spetsialistide juurde, lapsevanemate, haridustöötajate ja spetsialistide nõustamine, nõupidamiste ja ümarlaudade korraldamine juhtumite analüüsimisel
  2. SPETSIIFILISE VALDKONNA NÕUSTAMISKESKUSED
 • nägemis-, kuulmis- ja kõnepuudega laste osas nõustamisteenus üle vabariigi (Tartu Emajõe Kool ja Tartu Hiie kool)

  III tasand

 • töö riiklikus metoodikakeskuses, kust saavad abi õppenõustamiskeskuse töötajad ning kuhu koondatakse head praktikad ning metoodikad jm


 • Tallinna õppenõustamiskeskus tegutses Tallinna Haridusameti projektina


  Copyright © 2009-2014 Hansakirjastus OÜ. All rights reserved.
  Revised:   19/06/2014. Created by Hansakirjastus.