. Avaleht õigusaktide kogumik + teavitusteenus Koolitused Logi sisse Kontakt
                                                    ......
Õigusaktide kogumikud

Hariduse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Ehituse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Kaubanduse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Maksud 2009 CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Meditsiini CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Ohutuse CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Transpordi CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus TööÕiguse CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Äriabi CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus

    . 


Maksud 2023                            

Õigusaktide TEAVITUSTEENUS aitab Teil aega ja raha säästes hoida teadmisi õigusaktide osas professionaalsel tasemel.
Hind:
Teavitusteenus aastaks 32.40 €. (püsiklientidele lisaks -5%)
CD+teavitusteenus aastaks 43.20 €. (püsiklientidele lisaks -5%)

Sisukord teemade järgi: (kokku 127 õigusakti)
 1. HAIGEKASSA (1 tk)
 2. KAUBANDUS (3 tk)
 3. KESKKOND (1 tk)
 4. LIIKLUS (1 tk)
 5. MAA (2 tk)
 6. MEDITSIIN (2 tk)
 7. RAAMATUPIDAMINE (17 tk)
 8.    RP - AKTSIIS (20 tk)
 9.    RP - KOGUMISPENSION (1 tk)
 10.    RP - KOV (4 tk)
 11.    RP - KÄIBEMAKS (19 tk)
 12.    RP - MAAMAKS (3 tk)
 13.    RP - RAVIKINDLUSTUS (2 tk)
 14.    RP - SOTSIAALMAKS (3 tk)
 15.    RP - TULUMAKS (6 tk)
 16.    RP - TööSTUSKINDLUSTUS (6 tk)
 17. SOTSIAAL (1 tk)
 18. TOLL (1 tk)
 19. TSIVIILSEADUSTIKUD (3 tk)
 20. Töö (1 tk)
 21.   Töö - PALK (6 tk)
 22. TööSTUSKAUP (1 tk)
 23. Valik seaduseid (20 tk)
 • HAIGEKASSA (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika08.04.22
 • KAUBANDUS (muudetud 3 tk)
 • Üles
  Hasartmänguseadus01.01.21
  Pakendi tagatisraha märgid24.11.14
  Pakendi tagatisraha suurus01.02.15
 • KESKKOND (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Keskkonnatasude seadus19.08.22
 • LIIKLUS (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid04.06.18
 • MAA (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Maa hindamise seadus07.05.22
  Maa hindamise seaduse, maamaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus15.03.22
 • MEDITSIIN (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid01.01.22
  Käibemaksuvabad inimorganid ja -koed, inimveri ja inimverest valmistatud veretooted ning rinnapiim16.06.17
 • RAAMATUPIDAMINE (muudetud 17 tk)
 • Üles
  * Maksukorralduse seadus01.04.23
  * Maksukorralduse seaduse muutmise (ehitustööde andmete esitamine) ja tulumaksuseaduse muutmise seadus01.10.23
  Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend03.01.22
  Hoiu-laenuühistu bilansi ja kasumiaruande koostamise nõuded ning aruannete Eesti Pangale esitamise kord01.06.21
  Investeerimisühingu, investeerimisühingu emaettevõtja ja välisriigi investeerimisühingu filiaali aruannete sisu, koostamise metoodika ja esitamise kord15.01.22
  Isiku maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja maksukohustuslase registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm01.07.21
  Kohaliku omavalitsuse üksuse poolt Rahandusministeeriumile eelarvestrateegia, eelarve, lisaeelarve ja eelarve täitmise andmete esitamise tingimused, kord ning vormid18.02.13
  Maksukorralduse seadus01.02.23
  Maksuvõla mahakandmise ja kustutamise kord01.06.12
  Masintöödeldava algdokumendi juhendi kehtestamine26.04.19
  Piiratud maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm09.01.17
  Raamatupidamise seadus 31.12.21
  Raamatupidamise seaduse muutmise seadus01.01.17
  Riiklike maksude maksuhalduri poolt hallatavate nõuete ja kohustuste arvestusse kandmise, tasumise ja tagastamise kord04.04.22
  Riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise kord01.01.19
  TARGET2-Eesti reeglite kinnitamine13.06.22
  Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad07.01.22
  Raamatupidamine
  AKTSIIS (muudetud 20 tk)
  Üles
  Aktsiisi tagatissumma määramise alused ja tagatissumma minimaalsed määrad13.02.23
  Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord01.06.20
  Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise ja järelevalve lõpetamise kord01.02.19
  Aktsiisikauba kao piirnorm aktsiisikauba ladustamisel ja veol15.03.09
  Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord18.04.21
  Aktsiisikauba mõõtmiseks kasutatavate mõõtevahendite metroloogilistele omadustele ja mõõteprotseduuridele esitatavad nõuded29.05.22
  Alkoholi aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord01.12.12
  Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus ja liigid, maksumärkide tellimise kord, maksumärgistatud alkoholi ja tubakatoodete teisele aktsiisilaopidajale lähetamise kord ning maksumärkide saatelehe andmekoosseis01.02.22
  Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus, tubakatoodete maksumärkide liigid, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ning tubakatoodete maksumärkide lähetamise kord, maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord01.01.23
  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus 01.06.22
  E-saatelehe menetlemise kord01.01.18
  Energia aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord01.01.19
  Erimärgistatud vedelkütuse erimärgistatuse kindlakstegemise kord01.01.08
  Kalapüügiks kasutatava aktsiisivaba kütuse suurim lubatud kogus kalendriaasta kohta12.01.09
  Maksuhalduri elektroonilisse infosüsteemi kantavad andmed ning aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, registreeritud kaubasaatja, maksuesindaja, sertifitseeritud kaubasaatja ja sertifitseeritud kaubasaaja numbrite kombinatsioon13.02.23
  Õppetöös kasutatava aktsiisist vabastatud piirituse kulunormid16.10.03
  Pakendi aktsiisideklaratsiooni vormi kehtestamine01.12.12
  Pakendiaktsiisi seadus01.07.17
  Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord03.09.19
  Vedelkütuse erimärgistamise seadus01.05.22
 • Raamatupidamine
  KOGUMISPENSION - 18 (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Maksustamisperioodi tulust mahaarvatava täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu kindlustusmaksete osa arvutamise põhimõtted08.02.03
 • Raamatupidamine
  KOHALIKOMAVALITSUS - 18 (muudetud 4 tk)
 • Üles
  Kohalike maksude seadus01.07.13
  Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus27.12.20
  Kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse finantsdistsipliini tagamise meetmete arvutusmetoodika25.01.13
  Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonnas elektroonilise asjaajamise tingimused ja kord, automaatselt antavate haldusaktide ja dokumentide loetelu ning riigi-, valla- ja linnaasutuste poolt elektrooniliselt esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri26.12.21
 • Raamatupidamine
  KÄIBEMAKS (muudetud 19 tk)
 • Üles
  Eestis soetatud kaupade eest tasutud käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm08.05.16
  Kauba või teenuse harilikust väärtusest madalama hinnaga võõrandamiseks maksukohustuslasele antava sihtotstarbelise toetuse maksustatava väärtuse hulka arvamise ja maksustamise kord 01.07.09
  Keskmist marginaali kasutava maksukohustuslase poolt reisiteenuse maksustatava väärtuse korrigeerimise kord30.08.09
  Kolmandale isikule «Maksukorralduse seaduses» sätestatud kohustuste täitmisega kaasnenud kulude ja eksperdile ekspertiisiga seotud kulude hüvitamise suurus ja kord23.12.19
  Koondumise osaliste käibe arvutamise juhend01.01.11
  Käibedeklaratsiooni vorm 01.08.22
  Käibemaksugrupi registreerimise kord, registreerimisavalduse vorm, registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm ning käibemaksugrupi registrist kustutamise kord09.01.17
  Käibemaksuseadus01.08.22
  Käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seadus01.07.21
  Käibemaksuseadusega seotud rahandusministri määruste muutmine01.01.18
  Maksukohustuslase käibemaksu igapäevase arvestuse pidamise kord01.01.22
  Maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimata isiku poolt uue transpordivahendi ühendusesisesel soetamisel käibemaksu tasumise kord29.03.09
  Osaliselt mahaarvatud sisendkäibemaksu ümberarvutuse käibedeklaratsioonis kajastamise kord ja soetatud põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu korrigeerimise kord01.01.18
  Residentsuse ja tulu saaja tõendamine välislepingu rakendamiseks05.03.22
  Uue transpordivahendi soetamisel tasutud käibemaksu erijuhul tagastamise kord01.12.12
  Välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele vastastikkuse põhimõttel kohaldatavad käibemaksusoodustused01.10.17
  Välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele vastastikkuse põhimõttel kohaldatavad käibemaksusoodustused01.10.17
  Välisriigi maksukohustuslasele käibemaksu tagastamise kord ja käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm ning humanitaarabi korras kaupa eksportivale isikule käibemaksu tagastamise01.01.22
  Ühendusevälise riigi füüsilisele isikule võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord 01.07.16
 • Raamatupidamine
  MAAMAKS (muudetud 3 tk)
 • Üles
  Maamaksu arvutamise ja tasumise ning maksusoodustuse taotlemise kord17.08.18
  Maamaksuseadus01.01.23
  Maamaksuseaduse ning koduomanikke maamaksust vabastava maamaksuseaduse muutmise seaduse, maamaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seadus01.01.15
 • Raamatupidamine
  RAVIKINDLUSTUS (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Ravikindlustuse seadus09.05.22
  Ravikindlustuse seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus01.01.17
 • Raamatupidamine
  SOTSIAALMAKS (muudetud 3 tk)
 • Üles
  * Sotsiaalmaksuseadus01.04.23
  Sotsiaalmaksu arvestamise ning sotsiaalmaksu andmete Sotsiaalkindlustusametile ja Eesti Haigekassale väljastamise kord01.04.13
  Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel29.04.22
 • Raamatupidamine
  TULUMAKS (muudetud 6 tk)
 • Üles
  Erisoodustuse hinna määramise kord01.01.18
  Hoiuste intresside maksustamise ja intressidealase teabevahetuse kokkulepete ratifitseerimise seadus04.12.05
  Mitteresidendi ja investeerimisfondi deklaratsioonide ning füüsilise isiku residentsuse määramise vormide kinnitamine ja täitmise korrad07.01.22
  Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine06.12.21
  Tulumaksuseadus17.03.23
  Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus31.12.16
 • Raamatupidamine
  TÖÖSTUSKINDLUSTUS (muudetud 6 tk)
 • Üles
  Erisoodustuse hinna määramise kord01.01.18
  Hoiuste intresside maksustamise ja intressidealase teabevahetuse kokkulepete ratifitseerimise seadus04.12.05
  Mitteresidendi ja investeerimisfondi deklaratsioonide ning füüsilise isiku residentsuse määramise vormide kinnitamine ja täitmise korrad07.01.22
  Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine06.12.21
  Tulumaksuseadus17.03.23
  Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus31.12.16
 • SOTSIAAL (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Kogumispensionide seadus01.04.22
 • TOLL (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Ajutise sisseveo konventsiooniga ühinemise seadus01.06.02
  Eesti Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemisega seonduvalt seaduste ja nende sätete jõustamise, kehtetuks tunnistamise ja muutmise seadus01.05.04
  Kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus01.06.02
  Konventsiooni ajutise impordi kohta rakendamine11.07.07
  Maksulao nõuded, maksulao pidamise loa väljastamise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning maksuladustamisel oleva kauba hoidmise ja vedamise kord 01.02.19
  Rahvusvahelise lennujaama ainult reisijatele ettenähtud alal asuvas müügipunktis võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord01.01.18
  Tolliseadus01.07.21
 • TSIVIILSEADUSTIKUD (muudetud 3 tk)
 • Üles
  Kohtutäituri seadus 01.01.22
  Kohtutäiturimäärustik21.01.22
  Täitemenetluse seadustik15.03.22
 • TÖÖ (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Töötajatele distsiplinaarkaristuse korras määratud rahatrahvi sotsiaalkindlustuse eelarvesse kandmise korra kohta01.01.11
 • TÖÖ - PALK (muudetud 6 tk)
 • Üles
  Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord21.07.15
  Linnade koefitsiendid 03.02.22
  Riigieelarvest hüvitatava puhkusetasu ja keskmise töötasu maksmise kord ja hüvitamise taotluse andmete loetelu01.04.22
  Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord01.01.16
  Töötasu alammäära kehtestamine01.01.23
  Välislähetustasu ja abikaasatasu maksmise ning teenistuja kulude katmise kord01.04.22
 • TÖÖSTUSKAUP (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Väärismetalltoodete seadus01.01.19
 • Valik seaduseid (muudetud 20 tk)
 • Üles
  * E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus13.03.23
  * Kriminaalmenetluse seadustik01.04.23
  Arvutite ja kohtvõrkude kaitse nõuded01.01.22
  Auditi audiitorteenuse vandeaudiitori aruande vormide kehtestamine01.02.17
  Elektroonilise side seadus19.01.23
  Hasartmängumaksu seadus01.01.22
  Infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamise ja andmete kontrollimise tehnilised nõuded ja kord01.01.21
  Kriminaalmenetluse seadustik11.03.23
  Maksualase teabevahetuse seadus04.12.20
  Maksualase teabevahetuse seadusest tuleneva deklaratsiooni vorm ning selle esitamise ja täitmise korra kehtestamine08.02.21
  Piiriüleste skeemide kriteeriumid24.01.20
  Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus15.03.22
  Rahvusvahelise sanktsiooni seadus15.03.22
  Raskeveokimaksu seadus01.01.21
  Ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus01.01.18
  Riigilõivuseadus20.02.23
  Riikliku statistika seadus21.03.22
  Siseaudiitori kutsetegevuse standardite kehtestamine24.04.17
  Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus01.01.16
  Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus01.02.21

  Jooksva aasta jooksul on muutunud 1 Maksunduse õigusakti.

  2023-03-13 12:47:53
   
  Copyright © 2008 - 2023 Hansakirjastus OÜ. All rights reserved.
  Revised:   01/01/2023