. Avaleht õigusaktide kogumik + teavitusteenus Koolitused Logi sisse Kontakt
                                                    ......
Õigusaktide kogumikud

Hariduse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Ehituse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Kaubanduse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Maksud 2009 CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Meditsiini CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Ohutuse CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Transpordi CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus TööÕiguse CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Äriabi CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus

    . 


Kaubandus 2023                            

Õigusaktide TEAVITUSTEENUS aitab Teil aega ja raha säästes hoida teadmisi õigusaktide osas professionaalsel tasemel.
Hind:
Teavitusteenus aastaks 32.40 €. (püsiklientidele lisaks -5%)
CD+teavitusteenus aastaks 43.20 €. (püsiklientidele lisaks -5%)

Sisukord teemade järgi: (kokku 147 õigusakti)
 1. ALKOHOL JA TUBAKAS (3 tk)
 2. AUTORLUS (13 tk)
 3. EKSPORT / IMPORT (1 tk)
 4. ELEKTER / SIDE (1 tk)
 5. EURO (6 tk)
 6. HOONE / EHITIS (1 tk)
 7. JÄÄTMEKÄITLUS (8 tk)
 8. KAUBANDUS (7 tk)
 9. KEELESEADUS (2 tk)
 10. KUTSEÕPE (1 tk)
 11. KVALIFIKATSIOON (1 tk)
 12. MEDITSIINISEADMED (1 tk)
 13. MÕÕTESEADUS (1 tk)
 14. NAKUSHAIGUSED (2 tk)
 15. NÕUDED (2 tk)
 16. OHUTUS (6 tk)
 17. RAAMATUPIDAMINE (3 tk)
 18.    RP - AKTSIIS (15 tk)
 19.    RP - KÄIBEMAKS (2 tk)
 20. TARBIJAKAITSE (2 tk)
 21. TERVISHOID (3 tk)
 22. TOETUSED (2 tk)
 23. TOIDUKAUP (12 tk)
 24. TOLL (9 tk)
 25. TSIVIILSEADUSTIKUD (6 tk)
 26. ÄRI JA MITTETULUNDUS (2 tk)
 27. Töö (7 tk)
 28.   Töö - OHUTUS (6 tk)
 29. TööSTUSKAUP (9 tk)
 30. Valik seaduseid (17 tk)
 • ALKOHOL JA TUBAKAS (muudetud 3 tk)
 • Üles
  Alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõuded 05.04.19
  Alkoholiseadus01.05.21
  Tubakaseadus26.05.21
 • AUTORLUS (muudetud 13 tk)
 • Üles
  Autoriõiguse seadus07.01.22
  Geograafilise tähise kaitse seadus01.01.21
  Kasuliku mudeli seadus01.04.19
  Kaubamärgimäärus01.07.19
  Kaubamärgiseadus01.04.19
  Märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokoll18.11.98
  Patendiseadus01.04.19
  Teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus14.12.02
  Tööstusdisaini kaitse seadus01.04.19
  Tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise klassifikatsiooni Locarno kokkuleppega ühinemise seadus Tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise klassifikatsiooni Locarno kokkulepe01.06.02
  Tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsiooni ratifitseerimise seadus Tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppe Genfi redaktsioon20.01.08
  Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni ratifitseerimise seadus Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon01.06.02
  Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus01.04.21
 • EKSPORT / IMPORT (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Ekspordi riikliku tagamise seadus07.02.22
 • ELEKTER / SIDE (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Nõuded raadioseadmele ja nõuetele vastavuse tõendamise kord13.11.20
 • EURO (muudetud 6 tk)
 • Üles
  Eesti Vabariigi Maailma Kaubandusorganisatsiooni Asutamislepinguga (Marrakeði lepinguga) ühinemise protokolli ratifitseerimise seadus Protokoll Eesti ühinemise kohta maailma kaubandusorganisatsiooni asutamislepinguga (Marrakeði lepinguga)01.06.02
  Euroopa Majandusühenduse ja Eesti Vabariigi kaubavahetuse ja äri- ning majanduskoostöö lepingu ratifitseerimise seadus Euroopa Ühenduse volikiri Euroopa Majandusühenduse ja Eesti Vabariigi kaubavahetuse ja äri- ning majanduskoostöö leping01.06.02
  Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning Eesti Vabariigi vahelise assotsieerumislepingu (Euroopa lepingu) ratifitseerimise seadus Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning Eesti Vabariigi vaheline assotsieerumisleping (Euroopa leping) Lisad I-X 01.06.02
  Mõõtevahendite direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate mõõtevahendite olulised ja erinõuded, nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning mõõtevahendite märgistamise nõuded26.07.19
  Vabakaubandust ja kaubandust puudutavaid küsimusi käsitleva lepingu ühelt poolt Eesti Vabariigi ja teiselt poolt Euroopa Ühenduse, Euroopa Aatomienergiaühenduse (EAEC) ning Euroopa Söe- ja Terasekoondise vahel muudatuste + ratifitseerimise seadus Euroopa Ü01.06.02
  Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta ratifitseerimise seadus01.07.02
 • HOONE / EHITIS (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Ehitise kasutamise otstarvete loetelu01.03.21
 • JÄÄTMEKÄITLUS (muudetud 8 tk)
 • Üles
  * Jäätmeseadus01.05.23
  Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded28.04.14
  Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad05.07.19
  Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu01.01.21
  Ohtlike jäätmete saatekirja andmekoosseis ning saatekirja koostamise, edastamise ja registreerimise kord22.01.21
  Patareide ja akude märgistamise viis ja kord04.09.11
  Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid26.05.21
  Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu30.06.20
 • KAUBANDUS (muudetud 7 tk)
 • Üles
  Pakendi taaskasutamise määra arvutamise ja pakendi massi määramise kord01.08.21
  Pakendi tagatisraha märgid24.11.14
  Pakendi tagatisraha suurus01.02.15
  Pakendiseadus16.05.21
  Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seadus01.01.15
  Probleemtoote kasutajale kättesaadavaks tehtava teabe loetelu ning teabe esitamise viisid ja kord28.07.13
  Uue mootorsõiduki kasutajale antavate andmete loetelu ja kasutaja teavitamise kord09.07.21
 • KEELESEADUS (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Avaliku teenistuja, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded13.08.21
  Keeleseadus01.02.23
 • KUTSEÕPE (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Kaubanduserialade riiklik õppekava03.05.20
 • KVALIFIKATSIOON (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Nõuded krediidiandja või -vahendaja juhtide ja töötajate erialastele teadmistele, oskustele ning kogemustele25.11.16
 • MEDITSIINISEADMED (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Nõuded in vitro diagnostikameditsiiniseadme kavandamisele, tootmisele ja pakendamisele ning in vitro diagnostikameditsiiniseadmega kaasnevale teabele26.05.21
 • MÕÕTESEADUS (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Mõõteseadus01.01.19
 • NAKUSHAIGUSED (muudetud 2 tk)
 • Üles
  * Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus01.04.23
  Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus01.06.21
 • NÕUDED (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord01.01.21
  Tervisekaitsenõuded lasteluttidele04.06.17
 • OHUTUS (muudetud 6 tk)
 • Üles
  Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid01.03.21
  Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord01.01.16
  Päästeseadus01.01.23
  Taimekaitseseadme kasutamise, puhastamise, hooldamise ning hoidmise ohutusnõuded01.06.13
  Turvaseadus17.02.23
  Volituste andmine tootele nõuete ja vastavushindamise korra kehtestamiseks ning turujärelevalveasutuse määramiseks18.03.16
 • RAAMATUPIDAMINE (muudetud 3 tk)
 • Üles
  * Maksukorralduse seadus01.04.23
  Maksukorralduse seadus01.02.23
  Masintöödeldava algdokumendi juhendi kehtestamine26.04.19
  Raamatupidamine
  AKTSIIS (muudetud 15 tk)
  Üles
  Aktsiisi tagatissumma määramise alused ja tagatissumma minimaalsed määrad13.02.23
  Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord01.06.20
  Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise ja järelevalve lõpetamise kord01.02.19
  Aktsiisikauba kao piirnorm aktsiisikauba ladustamisel ja veol15.03.09
  Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord18.04.21
  Aktsiisikauba mõõtmiseks kasutatavate mõõtevahendite metroloogilistele omadustele ja mõõteprotseduuridele esitatavad nõuded29.05.22
  Alkoholi aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord01.12.12
  Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus ja liigid, maksumärkide tellimise kord, maksumärgistatud alkoholi ja tubakatoodete teisele aktsiisilaopidajale lähetamise kord ning maksumärkide saatelehe andmekoosseis01.02.22
  Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus, tubakatoodete maksumärkide liigid, maksumärkide väljastamise, nendest loobumise ning tubakatoodete maksumärkide lähetamise kord, maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kord01.01.23
  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus 01.06.22
  Erimärgistatud vedelkütuse erimärgistatuse kindlakstegemise kord01.01.08
  Maksuhalduri elektroonilisse infosüsteemi kantavad andmed ning aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, registreeritud kaubasaatja, maksuesindaja, sertifitseeritud kaubasaatja ja sertifitseeritud kaubasaaja numbrite kombinatsioon13.02.23
  Pakendiaktsiisi seadus01.07.17
  Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord03.09.19
  Vedelkütuse erimärgistamise seadus01.05.22
 • Raamatupidamine
  KÄIBEMAKS (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Koondumise osaliste käibe arvutamise juhend01.01.11
  Käibemaksuseadus01.08.22
 • TARBIJAKAITSE (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavate pädevate asutuste nimetamine17.01.20
  Tarbijakaitseseadus28.05.22
 • TERVISHOID (muudetud 3 tk)
 • Üles
  Kutsehaiguste loetelu01.01.23
  Rahvatervise seadus01.05.21
  Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis23.04.12
 • TOETUSED (muudetud 2 tk)
 • Üles
  COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust negatiivselt mõjutatud kaubandus- ja teenindusettevõtjate rendimaksete toetus25.05.20
  Turuarendustoetus11.02.22
 • TOIDUKAUP (muudetud 12 tk)
 • Üles
  * Toiduseadus01.12.22
  Jaekaubandusettevõttes loomse toidu käitlemise hügieeninõuded01.04.21
  Kiiresti riknevate külmutatud toiduainete veoks kasutatava sõiduki õhutemperatuuri registreerimise mõõtevahendi kontrollimise tingimused ja kord13.04.12
  Loomses toidus saasteainete järelevalve reguleerimise kord ning kontrollproovide võtmise ja analüüsimise meetodid01.01.21
  Mahepõllumajanduse seadus01.01.22
  Mahepõllumajandusele viitava märgi etalonkirjeldus ja märgi kasutamise kord01.01.07
  Suhkrutoodete koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõuded ja analüüsimise meetodid13.12.14
  Taimekaitseseadus01.01.21
  Toidulisandi koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõuded13.12.14
  Toidunormid kinnipidamisasutustes01.01.10
  Toiduseaduse muutmise seadus01.04.21
  Toorpiima käitlemise hügieeninõuded01.12.21
 • TOLL (muudetud 9 tk)
 • Üles
  Ajutise sisseveo konventsiooniga ühinemise seadus01.06.02
  Kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus01.06.02
  Konventsiooni ajutise impordi kohta rakendamine11.07.07
  Maksulao nõuded, maksulao pidamise loa väljastamise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning maksuladustamisel oleva kauba hoidmise ja vedamise kord 01.02.19
  Tolliseadus01.07.21
 • TSIVIILSEADUSTIKUD (muudetud 6 tk)
 • Üles
  * * Halduskohtumenetluse seadustik01.04.23
  * Asjaõigusseadus11.03.23
  Asjaõigusseaduse rakendamise seadus01.01.19
  Halduskohtumenetluse seadustik26.05.22
  Halduskohtumenetluse seadustik21.03.23
  Võlaõigusseadus11.03.23
 • ÄRI JA MITTETULUNDU (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus17.12.18
  Krediidiandjate ja -vahendajate seadus10.12.21
 • TÖÖ (muudetud 7 tk)
 • Üles
  * Töölepingu seadus17.03.23
  Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus01.08.22
  Soolise võrdõiguslikkuse seadus01.04.22
  Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus01.04.13
  Töötajate usaldusisiku seadus22.11.21
  Töötajate üleühenduselise kaasamise seadus01.02.23
  Töövaidluse lahendamise seadus04.12.20
 • TÖÖ - OHUTUS (muudetud 6 tk)
 • Üles
  * Töötervishoiu ja tööohutuse seadus01.04.23
  Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded01.01.19
  Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses01.01.19
  Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded01.01.19
  Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seadus01.01.19
  Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded17.01.20
 • TÖÖSTUSKAUP (muudetud 9 tk)
 • Üles
  * Relvaseadus01.04.23
  Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord02.01.13
  Kaubandustegevuse seaduse kehtetuks tunnistamise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus01.05.21
  Kosmeetikavahendite terviseohutuse kontrollimine01.06.02
  Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord22.02.19
  Tulemasina ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamine01.10.10
  Vedelkütusevaru haldaja tegutsemispõhimõtted ning vedelkütusevaru haldaja poolt müügiks pakutava vedelkütusevaru müümise kord varustamisraskuste korral19.07.14
  Väikeses koguses esmatoodete turustamise hügieeninõuded01.07.06
  Väärismetalltoodete seadus01.01.19
 • Valik seaduseid (muudetud 17 tk)
 • Üles
  * Avaliku teabe seadus01.05.23
  * Hädaolukorra seadus01.05.23
  - Toote nõuetele vastavuse seadus16.07.22
  Avaliku teabe seadus21.03.22
  Hädaolukorra seadus01.01.22
  Infoühiskonna teenuse seadus02.07.21
  Isikuandmete kaitse seadus15.01.19
  Isikut tõendavate dokumentide seadus02.07.22
  Karistusseadustik01.04.23
  Kemikaaliseadus16.07.22
  Konkurentsiseadus01.01.23
  Koolikava toetus01.08.22
  Korruptsioonivastane seadus23.04.21
  Reklaamiseadus09.03.22
  Riikliku statistika seadus21.03.22
  Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvormi ja taganemise näidisjuhendi kehtestamine28.05.22
  Väärteomenetluse seadustik01.04.23

  Jooksva aasta jooksul on muutunud 0 Kaubanduse õigusakti.

  2023-03-13 12:50:02
   
  Copyright © 2008 - 2023 Hansakirjastus OÜ. All rights reserved.
  Revised:   01/01/2023