. Avaleht õigusaktide kogumik + teavitusteenus Koolitused Logi sisse Kontakt
                                                    ......
Õigusaktide kogumikud

Hariduse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Ehituse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Kaubanduse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Maksud 2009 CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Meditsiini CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Ohutuse CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Transpordi CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus TööÕiguse CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Äriabi CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus

    . 


Meditsiin 2023                            

Õigusaktide TEAVITUSTEENUS aitab Teil aega ja raha säästes hoida teadmisi õigusaktide osas professionaalsel tasemel.
Hind:
Teavitusteenus aastaks 32.40 €. (püsiklientidele lisaks -5%)
CD+teavitusteenus aastaks 43.20 €. (püsiklientidele lisaks -5%)

Sisukord teemade järgi: (kokku 236 õigusakti)
 1. ALUSHARIDUS (2 tk)
 2. ARENGUKAVAD (2 tk)
 3. EURO (8 tk)
 4. HAIGEKASSA (12 tk)
 5. HAIGLA (4 tk)
 6. HOONE / EHITIS (1 tk)
 7. KEELESEADUS (3 tk)
 8. KIIRABI (3 tk)
 9. KIIRGUS (1 tk)
 10. KUNSTLIK VILJASTAMINE (3 tk)
 11. KUTSEÕPE (1 tk)
 12. KVALIFIKATSIOON (25 tk)
 13. LIIKLUS (1 tk)
 14. MEDITSIIN (31 tk)
 15. MEDITSIINISEADMED (7 tk)
 16. NAKUSHAIGUSED (11 tk)
 17. NÕUDED (7 tk)
 18. OHUTUS (5 tk)
 19. PEREARST (4 tk)
 20.    RP - RAVIKINDLUSTUS (2 tk)
 21. RASEDUS (4 tk)
 22. RAVIMID (30 tk)
 23. SOTSIAAL (1 tk)
 24. TARBIJAKAITSE (1 tk)
 25. TERVISHOID (28 tk)
 26. TOETUSED (5 tk)
 27. TOLL (0 tk)
 28. TSIVIILSEADUSTIKUD (1 tk)
 29. TUGISÜSTEEMID (1 tk)
 30. Töö (1 tk)
 31.   Töö - OHUTUS (2 tk)
 32. TööTURG (2 tk)
 33. VERI (7 tk)
 34. Valik seaduseid (19 tk)
 • ALUSHARIDUS (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse, tervise edendamise ja päevakava koostamise nõuded01.10.10
  Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule14.10.11
 • ARENGUKAVAD (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Eesti riiklik arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004–2006 13.07.08
  Haiglavõrgu arengukava07.04.18
 • EURO (muudetud 8 tk)
 • Üles
  Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi vahelise sotsiaalkindlustuslepingu rakendamine01.06.02
  Euroopa farmakopöa koostamise konventsiooni ja selle muutmise protokolliga ühinemise seadus Euroopa farmakopöa koostamise konventsioon01.06.02
  Euroopa farmakopöa koostamise konventsiooni rakendamise kord15.04.12
  Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis proviisori kvalifikatsiooni omandamist tõendavate dokumentide loetelu01.11.13
  Euroopa sotsiaal- ja meditsiiniabi konventsioon01.08.04
  Euroopa sotsiaal- ja meditsiiniabi konventsiooni ning selle protokolli ratifitseerimise seadus03.05.04
  Euroopa sotsiaal- ja meditsiiniabi konventsiooni protokoll01.08.04
  Inimõiguste ja biomeditsiini konventsiooni: inimõiguste ja inimväärikuse kaitse bioloogia ja arstiteaduse rakendamisel ja selle inimese kloonimist keelava lisaprotokolli ratifitseerimise seadus Inimõiguste ja biomeditsiini konventsiooni: inimõiguste ja i01.06.02
 • HAIGEKASSA (muudetud 12 tk)
 • Üles
  Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed01.05.22
  Eesti Haigekassa nõukogu liikmete nimetamine14.12.06
  Eesti Haigekassa põhikiri04.04.22
  Eesti Haigekassa ravimite loetelu03.04.22
  Eesti Haigekassa ravimite loetelu koostamise ja muutmise kord ning loetelu kehtestamise kriteeriumide sisu ja kriteeriumidele vastavuse hindajad01.01.18
  Eesti Haigekassa seadus01.05.22
  Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu05.04.22
  Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord17.07.18
  Eesti Haigekassas kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks ja peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseis01.01.18
  Euroopa Liidu ravikindlustuskaardi ja asendussertifikaadi väljastamise tingimused ja kord15.03.19
  Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika08.04.22
  Piiriülese tervishoiuteenuse hüvitise taotlemise, taotluse menetlemise ja hüvitise maksmise kord24.01.14
 • HAIGLA (muudetud 4 tk)
 • Üles
  Haigla arengukava, eelarve ja auditeeritud aastaaruande esitamise ja avalikustamise tingimused ja kord01.01.05
  Haigla funktsionaalse arengukava ja ehitusprojekti meditsiinitehnoloogia osa kinnitamise kord20.01.14
  Haigla liikide nõuded01.01.21
  Haiglate majutuse standardtingimused23.01.11
 • HOONE / EHITIS (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Hoolekandeasutuse hoone ja sisekliima tagamisega mitteelamu ventileerimise ja tuulutamise nõuded13.01.23
 • KEELESEADUS (muudetud 3 tk)
 • Üles
  Avaliku teenistuja, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded13.08.21
  Keeleseadus01.02.23
  Kohanimede transkribeerimist ja translitereerimist reeglistava tähetabeli kehtestamine05.12.08
 • KIIRABI (muudetud 3 tk)
 • Üles
  Kiirabi ja perearstide koostöö ning tasaarveldamise kord01.06.02
  Kiirabi, haiglate ning pääste- ja politseiasutuste kiirabialase koostöö kord01.01.19
  Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend15.03.19
 • KIIRGUS (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Kiirgusseadus01.01.21
 • KUNSTLIK VILJASTAMINE (muudetud 3 tk)
 • Üles
  Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus01.01.18
  Kunstliku viljastamise loo vorm ja dokumenteerimise kord19.04.03
  Naise ja mehe kirjaliku nõusoleku vorm kunstlikuks viljastamiseks19.04.03
 • KUTSEÕPE (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded01.09.19
 • KVALIFIKATSIOON (muudetud 25 tk)
 • Üles
  Arst-residendi tööjõukulu arvutamise ja residentuuri baasasutusele hüvitamise alused08.04.22
  Eriarstiabi erialade ja erialade lisapädevuste loetelu24.05.21
  Eriarstiabi erialade loetelu24.05.21
  Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus15.03.19
  Laevapere liikmete esmaabi- ja meditsiiniabikoolituse õppekavad ning koolituse maht ja koolitajate kvalifikatsiooninõuded09.03.03
  Mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille korral mootorsõiduki ja trammi...17.07.20
  Nõuded pädeva isiku kvalifikatsioonile ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu24.01.22
  Õendusabi erialade loetelu01.09.19
  Proviisori ja farmatseudi kvalifikatsioonieksami korraldamise tingimused ja kord01.01.10
  Proviisori või farmatseudina registreerimise ja Eestis proviisori kutsekvalifikatsiooni omandanud isiku kutsekvalifikatsiooni tunnustamise aluseks olevate kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu01.01.10
  Proviisori või farmatseudina registreerimise ja proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotluses esitatavate andmete loetelu01.07.05
  Proviisori või farmatseudina registreerimise või proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendite vormid01.01.10
  Residentuuri lõpetamist tõendava tunnistuse statuut ja vorm01.08.20
  Residentuuri raamnõuded ja korraldamise tingimused24.05.21
  Tervisekontrolli tegijate meremeditsiinialase koolituse nõuded13.11.05
  Tervishoiutöötaja registreerimistaotluses esitatavate andmete loetelu01.01.13
  Tervishoiutöötaja registreerimistõendi vorm01.01.16
  Tervishoiutöötaja teooria- ja praktikaeksami korraldus02.09.19
  Tervishoiutöötaja teooria- ja praktikaeksami sooritamise kord01.01.08
  Tervishoiutöötajate kvalifikatsiooni omandamisele eelneva ja järgneva koolituse õppebaasiks olevate haiglate, üldarstiabi ja eriarstiabi osutavate ettevõtjate loetelu ja õppebaasina tegutsemise kord01.01.13
  Tervishoiutöötajate registreerimise aluseks olevate kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu24.05.21
  Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses kõrgharidusseaduse jõustumisega01.09.19
  Välisriigis kvalifikatsiooni omandanud tervishoiutöötajale vastavuseksami koostamise, korraldamise ja hindamise kord ning tasu suurus08.09.19
  Välisriigis omandatud kvalifikatsiooni Eestis nõutava kvalifikatsiooniga võrdlemise tingimused ja kord08.09.19
  Välisriigis omandatud proviisori kvalifikatsiooni Eestis nõutava kvalifikatsiooniga võrdlemise kord01.01.10
 • LIIKLUS (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused18.02.13
 • MEDITSIIN (muudetud 31 tk)
 • Üles
  Anatoomilise õppematerjali hankimise, hoidmise, kasutamise tingimused ja kord23.01.06
  Apteegist piirituse väljastamise kord ja tingimused24.12.12
  Arestialustele, vahistatutele ja kinnipeetavatele ning nendega vahetult kokkupuutuvatele vanglaametnikele ja valve- ning tervishoiutöötajatele kohustusliku kopsude radiograafilise uuringu tegemise kord17.04.10
  Eriarsti lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord01.04.22
  Iseseisvalt osutatavate õendusabi tervishoiuteenuste loetelu01.09.21
  Isiku surma fakti tuvastamise tingimused ja kord ning surma fakti tuvastamise akti vorm07.03.15
  Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid01.01.22
  Käibemaksuvabad inimorganid ja -koed, inimveri ja inimverest valmistatud veretooted ning rinnapiim16.06.17
  Liiklusohtliku terviseseisundi ekspertiisiakti vormi kehtestamine01.07.11
  Menetlustoimingule väljakutsutud isiku või tema lähedase ilmumata jätmisel terviseseisundist tingitud põhjendatud takistuse kohta menetlejale esitatava tõendi vorm ja väljaandmise kord30.01.16
  Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad26.02.21
  Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus01.02.20
  Patsientide esindusühingutele sihtotstarbeliste eraldiste tegemise tingimused ja kord28.02.03
  Perekonnaseisutoimingute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus01.01.18
  Piiriüleste tervishoiuteenuste riikliku kontaktpunkti ülesanded teabe jagamisel17.04.15
  Psühhiaatrilise abi seadus03.04.21
  Puudega isiku kaardile ja pensionitunnistusele kantavate andmete loetelu ning kaardi väljastamise kord01.07.19
  Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seadus13.01.22
  Raku-, koe- ja elundidoonori valimise kriteeriumid, rakkude, kudede või elundi annetamist välistavate asjaolude loetelu, doonorile ettenähtud kohustuslike laboratoorsete uuringute loetelu ning uuringute tegemise tingimused ja kord24.01.22
  Soovahetuse arstlike toimingute ühtsed nõuded01.06.02
  Surma põhjuse tuvastamise seadus01.05.21
  Taastusravi osutamise ulatus ja kord01.01.20
  Tahtest olenematu vältimatu psühhiaatrilise ravi otsuse vormistamise kord Saatekiri tahtest olenematu vältimatu psühhiaatrilise abi andmiseks Tahtest olenematu vältimatu psühhiaatrilise ravi otsus01.06.02
  Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord07.02.22
  Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord01.01.22
  Tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seadus01.07.24
  Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise tingimused ja kord01.04.22
  Töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja haigekassale edastamise tingimused ja kord01.04.22
  Vangistusseaduse alusel osutatavate tervishoiuteenuste ning nende osutamiseks vajalike ravimite ja meditsiiniliste abivahendite soetamise riigieelarvest rahastamise maht, tingimused ja kord01.01.10
  Üldise töövõime vähenemise ulatust ja kindlustusjuhtumist tingitud töövõime vähenemise ulatust väljendavad protsendimäärad ja protsendi määramise kord14.10.19
  Üldise töövõime vähenemise ulatust ja kindlustusjuhtumist tingitud töövõime vähenemise ulatust väljendavad protsendimäärad ja protsendi määramise kord14.10.19
 • MEDITSIINISEADMED (muudetud 7 tk)
 • Üles
  Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord01.05.22
  Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu muutmise kriteeriumid ning nende hindamise kord01.01.10
  In vitro diagnostikameditsiiniseadmete liigitamise reeglid ja vastavushindamise kord26.05.21
  Meditsiiniliste ülesvõtete liigid, neile esitatavad infotehnoloogilised nõuded ning kättesaadavaks tegemise tingimused ja kord01.09.14
  Meditsiiniseadme seadus01.02.22
  Meditsiiniseadme turule laskmisest, kasutuselevõtust, esmakordsest levitamisest ja esmakordsest professionaalsest kasutamisest ning meditsiiniseadmel tehtud olulisest muudatusest teavitamise tingimused ja kord16.01.17
  Nõuded in vitro diagnostikameditsiiniseadme kavandamisele, tootmisele ja pakendamisele ning in vitro diagnostikameditsiiniseadmega kaasnevale teabele26.05.21
 • NAKUSHAIGUSED (muudetud 11 tk)
 • Üles
  * Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus01.04.23
  Haiglanakkuste seire, ennetamise ja tõrje abinõude ning sellekohase teabe edastamise kord ning mikrobioloogia- ja viroloogialaborist haiglanakkuse laboratoorse seire ning mikroobide ravimresistentsuse uurimise tulemuste Tervisekaitseinspektsioonile edasta01.01.10
  Immuniseerimise korraldamise nõuded08.02.22
  Immuniseerimiskava01.10.21
  Karantiininõuded ja nende täitmise järelevalve kord01.09.21
  Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale09.01.21
  Nakkushaiguse ja nakkuskandluse uurimise ning ravimise kord rasedal17.11.03
  Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus01.06.21
  Nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite ja ennetamise kohta teabe edastamise kord, nakkushaiguste loetelu ja andmesubjekti isikuandmetega edastatavate andmete koosseis29.11.20
  Nakkushaiguste tõrje nõuded01.09.21
  Nakkustekitajate suhtes doonorivere ja verekomponentide uurimise kord15.03.19
 • NÕUDED (muudetud 7 tk)
 • Üles
  Nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele09.01.21
  Nõuded haigla funktsionaalsele arengukavale ja ehitusprojekti meditsiinitehnoloogia osale ning haigla funktsionaalse arengukava kinnitamise kord20.01.14
  Nõuded õendusabi iseseisvaks osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele09.01.21
  Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile19.03.18
  Nõuded ämmaemandusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele04.12.20
  Tervisekaitsenõuded apteekidele ja nende struktuuriüksustele10.03.17
  Tervisekaitsenõuded lasteluttidele04.06.17
 • OHUTUS (muudetud 5 tk)
 • Üles
  Eesti riigipiiril eriti ohtlike nakkushaiguste leviku tõkestamise kord ja tingimused20.04.19
  Nakkusohtliku materjali käitlemise kord01.01.10
  Nõuded nakkusohtlikku materjali käitleva isiku laboriruumidele, sisseseadele ja tehnoloogiale ning rakendatavatele ohutusmeetmetele17.11.03
  Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid01.03.21
  Päästeseadus01.01.23
 • PEREARST (muudetud 4 tk)
 • Üles
  Avaliku konkursi kord perearsti nimistu moodustamise õiguse andmiseks01.01.13
  Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhend09.01.21
  Perearsti nimistu moodustamise, muutmise ja võrdlemise alused ja kord ning perearsti nimistute piirarv04.12.20
  Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise kord24.03.17
 • Raamatupidamine
  RAVIKINDLUSTUS (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Ravikindlustuse seadus09.05.22
  Ravikindlustuse seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus01.01.17
 • RASEDUS (muudetud 4 tk)
 • Üles
  Iseseisvalt osutada lubatud ämmaemandusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning kodusünnitusabi osutamise tingimused ja kord01.08.14
  Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus15.03.19
  Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seaduse muutmise seadus01.03.15
  Raseduse katkestamisega seotud uuringud ja toimingud01.06.02
 • RAVIMID (muudetud 30 tk)
 • Üles
  Aine või toote ravimina määratlemise tingimused ja kord01.11.22
  Apteegiteenuse osutamise kohustamise tingimused ja kord22.05.15
  Droogide käitlemise ning pakendi märgistamise tingimused ja kord ning droogide loetelu04.03.11
  Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 7501.01.22
  Koodikeskuse asutamine ja registri pidamise põhimäärus31.08.08
  Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse, ravikindlustuse seaduse ja ravimiseaduse alusel kehtestatud määruste muutmine24.12.17
  Ravimi müügiloa andmise aluseks olevate tingimuste muudatuste liigid ning muudatuste taotlemise tingimused ja kord21.07.12
  Ravimi müügiloa andmise ja müügiloa uuendamise taotlemise ja taotluse menetlemise ning Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi pädeva asutuse hinnangu tunnustamise tingimused ja kord21.07.12
  Ravimi müügiloa taotluse liigid ja vorminõuded, täiendava dokumentatsiooni loetelu, täiendavale dokumentatsioonile esitatavad nõuded, taotluse erialase hindamise tasu suurus taotluse eri liikide kaupa ning tasu arvestamise ja tasumise kord28.03.14
  Ravimi ohutusalase teabe edastamise ning ravimi ohutus- ja kvaliteediseire tasu arvestamise ja tasumise kord13.05.13
  Ravimi teisese müügiloa taotlemiseks esitatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise tingimused ja kord24.04.10
  Ravimialase arvestuse eeskirjad tervishoiuteenuse või veterinaarteenuse osutamisel ning hoolekandeasutuses01.03.05
  Ravimiameti põhimäärus03.02.22
  Ravimireklaami aruande esitamise vorm ja kord24.02.14
  Ravimiseadus01.05.22
  Ravimite apteegis valmistamise, jaendamise ja kontrollimise tingimused ja kord ning apteegis seeriaviisiliselt valmistatavate ravimite loetelu10.03.17
  Ravimite hulgi- ja jaemüügi juurdehindluse piirmäärad ning nende rakendamise kord01.01.11
  Ravimite hulgimüügi ostuhindade edastajad, ravimite hulgimüügi ostuhindade edastamise tingimused ja kord01.01.18
  Ravimite hulgimüügi tegevusloa omaja poolt ravimite tooraine ümberpakendamise tingimused ja kord25.03.05
  Ravimite hulgimüügi tingimused ja kord06.07.20
  Ravimite hulgiostu õigust omavate isikute nimekiri16.01.22
  Ravimite kodeerimise ning ravimikoodi kasutamise kord01.10.18
  Ravimite piirhindade arvutamise metoodika, kehtestamise tähtajad ning muutmise tingimused ja tähtajad01.01.18
  Ravimite piirhinnad03.04.22
  Ravimite säilitamise ja transportimise tingimused ja kord01.03.05
  Ravimite tootmise eeskiri09.02.19
  Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm09.01.21
  Ravimpreparaatide klassifitseerimise tingimused ja kord13.05.13
  Taimsete ravimite ja traditsiooniliste taimsete ravimite müügiloa taotlemise tingimused ja kord21.10.05
  Tarbijatelt kõlbmatute ravimite üldapteegis ja veterinaarapteegis vastuvõtmise ja hävitamisele suunamise kord01.03.05
 • SOTSIAAL (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Sotsiaalhoolekande seadus02.02.23
 • TARBIJAKAITSE (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Tarbijakaitsealase koostöö määruse rakendamise eest vastutavate pädevate asutuste nimetamine17.01.20
 • TERVISHOID (muudetud 28 tk)
 • Üles
  * Tervishoiuteenuste korraldamise seadus01.04.23
  Arsti otsuse vorm turvavöö kasutamise vastunäidustuse kohta18.09.15
  COVID-19 põhjustava viiruse levikust tulenevate teenuste eest Eesti Haigekassa kaudu maksmise tingimused ja kord01.05.21
  Geenidoonoriks saamise nõusoleku vorm20.04.19
  Inimgeeniuuringute seadus15.03.19
  Iseseisvalt osutada lubatud ambulatoorsete õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused01.09.21
  Kutsehaiguste loetelu01.01.23
  Õendushaiglas iseseisvalt osutada lubatud õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning nõuded statsionaarse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikule töötajate koosseisule, ruumidele, sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele09.01.21
  Rahvatervise seadus01.05.21
  Ravikindlustusega hõlmamata isikule osutatavate rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenuste loetelu04.04.22
  Tervise infosüsteemi põhimäärus01.05.22
  Tervisekaitsenõuded asenduskoduteenusele03.02.18
  Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele01.01.10
  Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele27.04.20
  Tervisekaitsenõuded koolidele01.09.13
  Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale01.10.10
  Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele13.02.16
  Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele 01.04.12
  Tervisekaitsenõuded ravimuda turustamisele, säilitamisele ja kasutamisele01.01.10
  Tervisekaitsenõuded reisirongidele ja reisiteenuste osutamisele01.01.10
  Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis23.04.12
  Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele26.08.11
  Tervishoiuteenuse osutamisel ja hoolekandeasutuses hooldamisel kasutatava piirituse kulunormid19.04.03
  Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded27.05.22
  Tervishoiuteenuste loetelu kehtestamine01.06.02
  Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded31.03.14
  Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ning uurimise kord25.11.22
  Töövõime hindamise taotlusele kantavate andmete loetelu, töövõime hindamise tingimused ja töövõimet välistavate seisundite loetelu11.05.20
 • TOETUSED (muudetud 5 tk)
 • Üles
  Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine28.03.22
  Meetme «Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine» toetuse andmise ja toetuse kasutamise seire tingimused ja kord16.03.15
  Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord28.04.17
  Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine04.09.20
  Tervisekeskuste kaasajastamine28.03.22
 • TOLL (muudetud 0 tk)
 • Üles
  Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või posti teel saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu03.05.17
 • TSIVIILSEADUSTIKUD (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus26.10.16
 • TUGISÜSTEEMID (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord09.03.18
 • TÖÖ (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Soolise võrdõiguslikkuse seadus01.04.22
 • TÖÖ - OHUTUS (muudetud 2 tk)
 • Üles
  * Töötervishoiu ja tööohutuse seadus01.04.23
  Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses01.03.21
 • TÖÖTURG (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Töövõime hindamiseks, puude raskusastme tuvastamiseks ning hüvitiste määramiseks ja maksmiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid29.11.20
  Töövõimetoetuse seadus05.03.22
 • VERI (muudetud 7 tk)
 • Üles
  Immunohematoloogiliste uuringute tegemise tingimused ja kord15.03.19
  Isiku doonoriks sobivuse kriteeriumid, hindamise tingimused ja kord ning vere loovutamist välistavate või piiravate haiguste ja muude tegurite loetelu15.03.19
  Verekomponentide kvaliteedi nõuded, verekomponentide kvaliteedi kontrollimise ja mikrobioloogiliste uuringute tingimused ja kord25.07.16
  Verekomponentide valmistamise eeskiri13.08.17
  Vereseadus13.01.22
  Verevalvsuse ning verekomponentide tagasikutsumise tingimused ja kord24.01.22
  Vereülekande tingimused ja kord15.03.19
 • Valik seaduseid (muudetud 19 tk)
 • Üles
  * Avaliku teabe seadus01.05.23
  * E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus13.03.23
  * Haldusmenetluse seadus31.05.23
  * Hädaolukorra seadus01.05.23
  Apteekri lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord01.04.22
  Arvutite ja kohtvõrkude kaitse nõuded01.01.22
  Avaliku teabe seadus21.03.22
  Eesti Meditsiiniraamatukogu tegevuse lõpetamine riigiasutusena05.03.07
  Erakorralise seisukorra seadus07.05.20
  Haldusmenetluse seadus15.03.19
  Hädaolukorra seadus01.01.22
  Isikuandmete kaitse seadus15.01.19
  Isikuandmete töötlejate ja isikuandmete kaitse eest vastutavate isikute registri pidamise põhimäärus15.01.19
  Isikut tõendavate dokumentide seadus02.07.22
  Narkootilise või psühhotroopse aine või nende lähteaine säilitamise, õppeotstarbel kasutamiseks üleandmise ja hävitamise kord11.08.14
  Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus kohalikule omavalitsusele ja esmatasandi tervisekeskusele19.09.21
  Puude raskusastme tuvastamise tingimused ja kord ning puudega tööealise inimese toetuse tingimused11.05.20
  Saamata jäänud täiendava ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kord21.12.17
  Sotsiaalministri 29. jaanuari 2007. a määruse nr 14 «Eesti Meditsiiniraamatukogu tegevuse lõpetamine riigiasutusena» muutmine05.03.07

  Jooksva aasta jooksul on muutunud 3 Meditsiini õigusakti.

  2023-03-13 12:50:09
   
  Copyright © 2008 - 2023 Hansakirjastus OÜ. All rights reserved.
  Revised:   01/01/2023