. Avaleht õigusaktide kogumik + teavitusteenus Koolitused Logi sisse Kontakt
                                                    ......
Õigusaktide kogumikud

Hariduse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Ehituse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Kaubanduse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Maksud 2009 CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Meditsiini CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Ohutuse CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Transpordi CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus TööÕiguse CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Äriabi CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus

    . 


Äriabi 2023                            

Õigusaktide TEAVITUSTEENUS aitab Teil aega ja raha säästes hoida teadmisi õigusaktide osas professionaalsel tasemel.
Hind:
Teavitusteenus aastaks 32.40 €. (püsiklientidele lisaks -5%)
CD+teavitusteenus aastaks 43.20 €. (püsiklientidele lisaks -5%)

Sisukord teemade järgi: (kokku 392 õigusakti)
 1. AUTORLUS (17 tk)
 2. EKSPORT / IMPORT (1 tk)
 3. JÄÄTMEKÄITLUS (1 tk)
 4. KAUBANDUS (1 tk)
 5. KEELESEADUS (3 tk)
 6. KESKKOND (2 tk)
 7. LIIKLUS (2 tk)
 8. MAA (2 tk)
 9. NOTAR (6 tk)
 10. PAKKUMISED (1 tk)
 11. RAAMATUPIDAMINE (18 tk)
 12.    RP - AKTSIIS (3 tk)
 13.    RP - KOV (4 tk)
 14.    RP - KÄIBEMAKS (18 tk)
 15.    RP - MAAMAKS (2 tk)
 16.    RP - RAVIKINDLUSTUS (2 tk)
 17.    RP - SOTSIAALMAKS (3 tk)
 18.    RP - TULUMAKS (5 tk)
 19.    RP - TööSTUSKINDLUSTUS (5 tk)
 20. Raamatupidamine - RTJ (1 tk)
 21. Raamatupidamine - IAS (31 tk)
 22. Raamatupidamine - IFRS (5 tk)
 23. SOTSIAAL (3 tk)
 24. TARBIJAKAITSE (1 tk)
 25. TERVISHOID (1 tk)
 26. TOETUSED (94 tk)
 27. TOIDUKAUP (1 tk)
 28. TOLL (0 tk)
 29. TSIVIILSEADUSTIKUD (26 tk)
 30. ÄRI JA MITTETULUNDUS (25 tk)
 31. Töö (17 tk)
 32.   Töö - PALK (7 tk)
 33.   Töö - OHUTUS (5 tk)
 34. TööTURG (10 tk)
 35. Valik seaduseid (71 tk)
 • AUTORLUS (muudetud 17 tk)
 • Üles
  Autoriõiguse seadus07.01.22
  Eesti Kasuliku Mudeli Lehe põhimäärus01.12.14
  Eesti Patendilehe põhimäärus01.12.14
  Geograafilise tähise kaitse seadus01.01.21
  Kasuliku mudeli seadus01.04.19
  Kaubamärgimäärus01.07.19
  Kaubamärgiseadus01.04.19
  Märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokoll18.11.98
  Orbteoseks tunnistamisele eelneva hoolika otsingu allikad30.01.15
  Patendiseadus01.04.19
  Patenditaotluse avaldamise kord01.12.14
  Patenditaotluses käsitletud kaitsealase leiutise salastatuse vastastikuse kaitse kokkuleppe heakskiitmine17.09.09
  Säilituseksemplari seadus01.07.17
  Teose esitaja, fonogrammitootja ja ringhäälinguorganisatsiooni kaitse rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus14.12.02
  Tööstusdisaini kaitse seadus01.04.19
  Tööstusdisainilahenduse määrus01.07.19
  Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus01.04.21
 • EKSPORT / IMPORT (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Ekspordi riikliku tagamise seadus07.02.22
 • JÄÄTMEKÄITLUS (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Jäätmearuande andmekoosseis ja aruande esitamise kord01.01.23
 • KAUBANDUS (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Hasartmänguseadus01.01.21
 • KEELESEADUS (muudetud 3 tk)
 • Üles
  Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded13.08.21
  Avaliku teenistuja, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded13.08.21
  Keeleseadus01.02.23
 • KESKKOND (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Keskkonnatasude seadus19.08.22
  Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu25.09.20
 • LIIKLUS (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Liikluskindlustuse seadus01.04.22
  Liiklusseadus27.06.22
 • MAA (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Kinnistusraamatuseadus01.02.23
  Maareformi seadus01.04.23
 • NOTAR (muudetud 6 tk)
 • Üles
  Notari distsiplinaarvastutuse seadus01.01.21
  Notari tasu seadus20.07.20
  Notariaadimäärustik07.09.21
  Notariaadiseadus01.04.22
  Tõestamisseadus01.01.21
  Välisriikide ametiisikute loetelu, kelle kinnitatud või tõestatud volikiri on võrdne Eesti notari tõestatud volikirjaga22.07.18
 • PAKKUMISED (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Riigihangete seadus01.04.23
 • RAAMATUPIDAMINE (muudetud 18 tk)
 • Üles
  * Maksukorralduse seadus01.04.23
  Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend03.01.22
  Eelarveklassifikaator03.01.22
  Hoiu-laenuühistu bilansi ja kasumiaruande koostamise nõuded ning aruannete Eesti Pangale esitamise kord01.06.21
  Investeerimisühingu, investeerimisühingu emaettevõtja ja välisriigi investeerimisühingu filiaali aruannete sisu, koostamise metoodika ja esitamise kord15.01.22
  Isiku maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja maksukohustuslase registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm01.07.21
  Kassalise teenindamise eeskiri13.08.21
  Kohaliku omavalitsuse üksuse poolt Rahandusministeeriumile eelarvestrateegia, eelarve, lisaeelarve ja eelarve täitmise andmete esitamise tingimused, kord ning vormid18.02.13
  Majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatavate raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine01.01.22
  Maksukorralduse seadus01.02.23
  Maksuvõla mahakandmise ja kustutamise kord01.06.12
  Masintöödeldava algdokumendi juhendi kehtestamine26.04.19
  Raamatupidamise seadus 31.12.21
  Raamatupidamise seaduse muutmise seadus01.01.17
  Riiklike maksude maksuhalduri poolt hallatavate nõuete ja kohustuste arvestusse kandmise, tasumise ja tagastamise kord04.04.22
  Riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise kord01.01.19
  TARGET2-Eesti reeglite kinnitamine13.06.22
  Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad07.01.22
  Raamatupidamine
  AKTSIIS (muudetud 3 tk)
  Üles
  Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord18.04.21
  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus 01.06.22
  Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord03.09.19
 • Raamatupidamine
  KOHALIKOMAVALITSUS - 18 (muudetud 4 tk)
 • Üles
  Kohalike maksude seadus01.07.13
  Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus27.12.20
  Kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse finantsdistsipliini tagamise meetmete arvutusmetoodika25.01.13
  Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonnas elektroonilise asjaajamise tingimused ja kord, automaatselt antavate haldusaktide ja dokumentide loetelu ning riigi-, valla- ja linnaasutuste poolt elektrooniliselt esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri26.12.21
 • Raamatupidamine
  KÄIBEMAKS (muudetud 18 tk)
 • Üles
  Eestis soetatud kaupade eest tasutud käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm08.05.16
  Kauba või teenuse harilikust väärtusest madalama hinnaga võõrandamiseks maksukohustuslasele antava sihtotstarbelise toetuse maksustatava väärtuse hulka arvamise ja maksustamise kord 01.07.09
  Kolmandale isikule «Maksukorralduse seaduses» sätestatud kohustuste täitmisega kaasnenud kulude ja eksperdile ekspertiisiga seotud kulude hüvitamise suurus ja kord23.12.19
  Koondumise osaliste käibe arvutamise juhend01.01.11
  Krediidiasutuse bilansi ning kasumiaruande sisu- ja vorminõuete kehtestamine28.06.21
  Käibedeklaratsiooni vorm 01.08.22
  Käibemaksugrupi registreerimise kord, registreerimisavalduse vorm, registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm ning käibemaksugrupi registrist kustutamise kord09.01.17
  Käibemaksuseadus01.08.22
  Käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seadus01.07.21
  Käibemaksuseadusega seotud rahandusministri määruste muutmine01.01.18
  Maksukohustuslase käibemaksu igapäevase arvestuse pidamise kord01.01.22
  Maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimata isiku poolt uue transpordivahendi ühendusesisesel soetamisel käibemaksu tasumise kord29.03.09
  Osaliselt mahaarvatud sisendkäibemaksu ümberarvutuse käibedeklaratsioonis kajastamise kord ja soetatud põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu korrigeerimise kord01.01.18
  Uue transpordivahendi soetamisel tasutud käibemaksu erijuhul tagastamise kord01.12.12
  Välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele vastastikkuse põhimõttel kohaldatavad käibemaksusoodustused01.10.17
  Välisesindustele, diplomaatidele ja haldustöötajatele vastastikkuse põhimõttel kohaldatavad käibemaksusoodustused01.10.17
  Ühendusesisese käibe aruande vorm ja ühendusesisese käibe muutmise aruande vorm ning nende täitmise kord01.02.21
  Ühendusevälise riigi füüsilisele isikule võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord 01.07.16
 • Raamatupidamine
  MAAMAKS (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Maamaksu arvutamise ja tasumise ning maksusoodustuse taotlemise kord17.08.18
  Maamaksuseadus01.01.23
 • Raamatupidamine
  RAVIKINDLUSTUS (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Ravikindlustuse seadus09.05.22
  Ravikindlustuse seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus01.01.17
 • Raamatupidamine
  SOTSIAALMAKS (muudetud 3 tk)
 • Üles
  * Sotsiaalmaksuseadus01.04.23
  Sotsiaalmaksu maksja tõendi andmekoosseis01.04.22
  Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel29.04.22
 • Raamatupidamine
  TULUMAKS (muudetud 5 tk)
 • Üles
  Erisoodustuse hinna määramise kord01.01.18
  Mitteresidendi ja investeerimisfondi deklaratsioonide ning füüsilise isiku residentsuse määramise vormide kinnitamine ja täitmise korrad07.01.22
  Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine06.12.21
  Tulumaksuseadus17.03.23
  Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus31.12.16
 • Raamatupidamine
  TÖÖSTUSKINDLUSTUS (muudetud 5 tk)
 • Üles
  Erisoodustuse hinna määramise kord01.01.18
  Mitteresidendi ja investeerimisfondi deklaratsioonide ning füüsilise isiku residentsuse määramise vormide kinnitamine ja täitmise korrad07.01.22
  Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine06.12.21
  Tulumaksuseadus17.03.23
  Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus31.12.16
 • Raamatupidamine - RTJ (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine01.01.21
 • Raamatupidamine - IAS (muudetud 31 tk)
 • Üles
  IAS 1 Finantsaruannete esitamine11.03.05
  IAS 2 Varud 11.03.05
  IAS 7 Rahavoogude aruanded01.01.05
  IAS 8 Arvestuspõhimõtted, raamatupidamislike hinnangute muutused ja vead 11.03.05
  IAS 10 Bilansipäevajärgsed sündmused11.03.05
  IAS 11 Ehituslepingud01.01.05
  IAS 12 Tulumaks01.01.05
  IAS 14 Segmendiaruandlus01.01.05
  IAS 16 Materiaalne põhivara11.03.05
  IAS 17 Rent 05.03.05
  IAS 18 Tulu01.01.05
  IAS 19 Hüvitised töövõtjatele01.01.05
  IAS 20 Sihtfinantseerimise arvestamine ja valitsusepoolse abi avalikustamine01.01.05
  IAS 21 Valuutakursside muutuste mõjud11.03.05
  IAS 23 Laenukasutuse kulutused01.01.05
  IAS 24 Seotud osapooli käsitleva informatsiooni avalikustamine11.03.05
  IAS 26 Pensionihüvitiste plaanide arvestus ja aruandlus01.01.05
  IAS 27 Konsolideeritud ja konsolideerimata finantsaruanded11.03.05
  IAS 28 Investeeringud sidusettevõtetesse11.03.05
  IAS 29 Finantsaruandlus hüperinflatiivsetes majanduskeskkondades 01.01.05
  IAS 30 Pankade ja samalaadsete finantsasutuste finantsaruannetes avalikustatav informatsioon01.01.05
  IAS 31 Osalemine ühisettevõtmistes05.03.05
  IAS 32 Finantsinstrumendid: avalikustamine ja esitamine11.03.05
  IAS 33 Aktsiakasum 11.03.05
  IAS 34 Vahearuandlus01.01.05
  IAS 36 Varade väärtuse langus11.03.05
  IAS 37 Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad01.01.05
  IAS 38 Immateriaalne vara11.03.05
  IAS 39 Finantsinstrumendid: kajastamine ja mõõtmine29.07.05
  IAS 40 Kinnisvarainvesteeringud11.03.05
  IAS 41 Põllumajandus01.01.05
 • Raamatupidamine - IFRS (muudetud 5 tk)
 • Üles
  IFRS 2 Aktsiapõhine makse 11.03.05
  IFRS 3 Äriühendused 11.03.05
  IFRS 4 Kindlustuslepingud11.03.05
  IFRS 5 Müügiks hoitav põhivara ja lõpetatud tegevusvaldkonnad11.03.05
  IFRS 627.07.05
 • SOTSIAAL (muudetud 3 tk)
 • Üles
  Kogumispensionide seadus01.04.22
  Riikliku pensionikindlustuse seadus01.06.22
  Väljateenitud aastate pensionide seadus01.07.22
 • TARBIJAKAITSE (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Tarbijakaitseseadus28.05.22
 • TERVISHOID (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ning uurimise kord25.11.22
 • TOETUSED (muudetud 94 tk)
 • Üles
  Alameetme «Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri kaasajastamine» investeeringute kavade koostamise kord22.06.13
  Alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse tingimused ja kord04.03.11
  Arendustöötajate kaasamise toetamise tingimused ja kord04.07.14
  Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord12.06.21
  Avaliku ja kolmanda sektori turismi turundustegevuste toetamise tingimused ja kord01.02.14
  COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord01.01.21
  COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi ja sellest tuleneva eriolukorra mõju leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmete üldtingimused24.07.21
  COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust negatiivselt mõjutatud kaubandus- ja teenindusettevõtjate rendimaksete toetus25.05.20
  COVID-19 olukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks ning lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord17.12.22
  COVID-19 põhjustava viiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusprogrammide üldtingimused03.01.22
  Ekspordi arendamise toetamise tingimused ja kord01.02.14
  Eksporditurunduse toetamise tingimused ja kord16.01.15
  Ettevõtja turismiturunduse toetamise tingimused ja kord01.02.14
  Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega01.01.22
  Ettevõtjate võrkudega liitumise programm01.01.22
  Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadus22.04.20
  Ettevõtluslaenude andmise tingimused27.04.20
  Ettevõtte arenguprogrammi toetusmeede01.01.22
  Infoühiskonna edendamise toetamise tingimused ja investeeringute kava koostamise kord19.10.13
  Innovatsiooni edendavate hangete toetamise tingimused01.01.22
  Innovatsiooni- ja arendusosaku toetuse andmise tingimused ja kord01.01.22
  Innovatsiooniosakute toetusmeetme tingimused ja kord16.01.15
  Kasvuettevõtja arenguplaani toetusmeetme tingimused16.01.15
  Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord01.04.14
  Kohaliku omaalgatuse programm27.03.21
  Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord17.02.23
  Kohaliku omavalitsuse üksustele liginullenergiahoonete ehitamiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord13.12.20
  Kohaliku tegevusgrupiga halduslepingu sõlmimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord, nõuded kohaliku tegevusgrupi kohta ning Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded...01.09.15
  Loomemajanduse tugistruktuuride toetamise tingimused ja kord01.01.14
  Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord11.02.22
  Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord26.12.21
  Meetme 1.3 «Võrdsed võimalused tööturul», välja arvatud riigi tööturuasutuste projektidele antava toetuse, tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri 01.05.09
  Meetme Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine tingimused12.10.15
  Meetme „Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine” tingimused01.09.15
  Meetme „Internetiühenduste kättesaadavuse parandamine uue põlvkonna elektroonilise side võrgu kasutuselevõtuga piirkondades” tingimused01.09.15
  Meetme „Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine” rakendamiseks toetuse andmise tingimused31.10.14
  Meetme „Tööelu kvaliteedi parandamine” avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri26.03.14
  Meetme «Kohalike avalike teenuste arendamine» tingimused ning perioodi 2007–2013 kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kava koostamise kord01.01.18
  Meetme «Kompetentsikeskuste arendamine» tingimused01.01.18
  Meetme «Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine» avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri29.11.14
  Meetme «Linnaliste piirkondade arendamine» tingimused ja investeeringute kava koostamise kord01.09.15
  Meetme «Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine» avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri15.08.11
  Meetme «Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide väljaarendamine» tingimused ja investeeringutoetuste kava koostamise kord01.09.15
  Nõustajate koolitustoetus13.04.21
  Nutika teenuste taristu arendamise toetamise tingimused ja investeeringute kava koostamise kord12.06.21
  Perioodi 2007–2013 meetme tingimusi kehtestavate majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine taotluste vastuvõtmise peatamise osas05.12.08
  Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kulude abikõlblikkuse või mitteabikõlblikkuse määramise tingimused ja kord15.03.13
  Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seadus15.03.19
  Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord26.10.15
  Perioodi 2014–2020 ettevõtja tootearenduse toetus16.12.22
  Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord28.04.17
  Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus01.07.21
  Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks24.09.22
  Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord24.09.22
  Perioodi 2014–2020 tööstusettevõtja tootearenduse toetus01.01.22
  Perioodi 2014–2020 välismessitoetuse andmise tingimused ja kord16.12.22
  Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord24.09.22
  Programmi alusel elluviidavate meetmete nimekiri27.02.14
  Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetamise tingimused ja kord01.01.22
  Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamise tingimused ja kord29.03.14
  Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude sihtgrupid ja laenutagatiste ülempiirid25.02.22
  Rohelise investeerimisskeemi „Elektriautode toetus” kasutamise tingimused ja kord01.01.22
  Starditoetus07.06.21
  Struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” elluviimiseks01.09.20
  Struktuuritoetuse andmise tingimused tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel14.06.21
  Struktuuritoetuse kasutamise aruannete esitamise kord 02.04.12
  Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise tingimused ja kord 16.01.15
  Teadmiste- ja tehnoloogiasiirde baasfinantseerimise toetamise tingimused ja kord18.07.14
  Teadmussiirde ja teavituse toetus13.04.21
  Teadus- ja arendustegevuse projektide toetamise tingimused ja kord16.01.15
  Toetus ettevõtja tootearenduseks01.01.22
  Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks01.09.18
  Toetuse andmise tingimused meetmes „Ettevõtete ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnikasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” jaoks väikeprojektidele avatud taotlemise korral13.11.20
  Toetuse andmise tingimused meetmes „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng”18.03.19
  Toetuse andmise tingimused regionaalsete kompetentsikeskuste arendamiseks13.05.19
  Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord24.09.22
  Transpordi infrastruktuuri arendamine perioodil 2014–202014.06.22
  Tugiteenus- ja arenduskeskuse investeeringu toetuse andmise tingimused ja kord01.01.22
  Turismiettevõtte uue ärimudeli rakendamise toetamise tingimused ja kord01.01.22
  Turismiga seotud majandusharu ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga01.01.22
  Turismiinfo jaotuskanalite toetamise tingimused ja kord01.02.14
  Turismisektori tootearenduse toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ja kord06.10.21
  Turismitoodete arendamise toetamise tingimused ja kord01.02.14
  Turismitoodete arendamise väikeprojektide toetamise tingimused ja kord01.02.14
  Turuarendustoetus11.02.22
  Täiselektriliste sõidukite ostutoetuse andmise tingimused ja kord11.12.20
  Tööstus- ja teenindusettevõtja investeeringu toetamise tingimused ja kord10.08.15
  Tööstusettevõtja tehnoloogiainvesteeringu toetamise tingimused ja kord07.01.13
  Uue põlvkonna elektroonilise side baasvõrgu toetamise tingimused ja investeeringute kava koostamise kord01.06.21
  Väikeelamute taastuvenergia kasutuselevõtu ja küttesüsteemide uuendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord01.01.22
  Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord11.03.22
  Välismessitoetuse tingimused ja kord26.10.09
  Ühisturunduse toetamise tingimused ja kord26.10.09
  Ühtekuuluvusfondi vahendite taotlemise, andmise ja kasutamisega seotud asutuste pädevus ja ülesanded, vahendite andmise, kasutamise ja auditeerimise tingimused ja kord ning toetuse kasutamise lõpetamise deklaratsiooni koostamise ja esitamise kord12.10.12
 • TOIDUKAUP (muudetud 1 tk)
 • Üles
  * Toiduseadus01.12.22
 • TOLL (muudetud 0 tk)
 • Üles
  Tolliseadus01.07.21
 • TSIVIILSEADUSTIKUD (muudetud 26 tk)
 • Üles
  * * Halduskohtumenetluse seadustik01.04.23
  * Asjaõigusseadus11.03.23
  * Halduskoostöö seadus08.04.23
  Asjaõigusseaduse rakendamise seadus01.01.19
  Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadus22.12.18
  Halduskohtumenetluse seadustik26.05.22
  Halduskohtumenetluse seadustik21.03.23
  Halduskoostöö seadus01.12.21
  Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus01.09.21
  Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus01.04.23
  Kohtule dokumentide esitamise kord01.02.23
  Kohtutäituri seadus 01.01.22
  Kohtutäiturimäärustik21.01.22
  Korteriomandi- ja korteriühistuseadus16.01.23
  Laeva asjaõigusseadus01.01.09
  Lepitusseadus01.01.10
  Maksekäsu kiirmenetluse infosüsteemi asutamine ja infosüsteemi pidamise põhimäärus10.08.15
  Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus26.10.16
  Rahvusvahelise eraõiguse seadus06.07.17
  Tsiviilkohtumenetluse seadustik01.01.22
  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadus19.02.22
  Tsiviilseadustiku üldosa seadus01.04.21
  Täitemenetluse seadustik15.03.22
  Vabariigi Valitsuse seadus01.07.21
  Võlaõigusseadus11.03.23
  Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadus01.04.21
 • ÄRI JA MITTETULUNDU (muudetud 25 tk)
 • Üles
  Aktsionäride üldkoosolekul esindajakonto omaja esindamiseks ühtse nimekirjana volituse andmise kord01.04.18
  Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus17.12.18
  Elamuseadus01.07.15
  Erakonnaseadus24.03.15
  Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2137/85 «Euroopa majandushuviühingu kohta» rakendamise seadus01.01.15
  Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 «Euroopa ühistu (SCE) põhikirja kohta» rakendamise seadus01.01.15
  Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 «Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta» rakendamise seadus01.01.15
  Hoiu-laenuühistu seadus29.03.15
  Hooneühistuseadus23.03.14
  Investeerimisfondide seadus08.04.22
  Kindlustustegevuse seadus08.04.22
  Kirikute ja koguduste seadus01.01.18
  Krediidiandjate ja -vahendajate seadus10.12.21
  Krediidiasutuste seadus08.04.22
  Loovisikute ja loomeliitude seadus05.03.22
  Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus01.05.21
  Mittetulundusühingute seadus24.05.20
  Pandikirjaseadus10.12.21
  Pankrotiseadus01.01.22
  Saneerimisseadus05.01.21
  Sihtasutuste seadus01.02.23
  Tulundusühistuseadus24.05.20
  Äriseadustik01.02.23
  Äriseadustiku ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seadus12.11.11
  Äriseadustiku paragrahvi 519 alusel äriühingute sundlõpetamise korra kehtestamine14.03.16
 • TÖÖ (muudetud 17 tk)
 • Üles
  * Avaliku teenistuse seadus01.05.23
  * Töölepingu seadus17.03.23
  Ametnike koolituse kord28.03.20
  Ametniku pikaajalisse välislähetusse saatmise kord, lähetustasu lähtesummad ning lähetustasu arvutamise ja maksmise kord, lähetuskulude hüvitamise tingimused ja kord, hüvitatavate ravikulude loetelu, kaasasoleva perekonnaliikme eest välislähetustasusuurendamise ja maksmise kord ning abikaasatasu maksmise tingimused ja kord01.08.21
  Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr01.03.18
  Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus01.08.22
  Kollektiivse töötüli lahendamise seadus06.07.18
  Meretöö seadus28.03.22
  Riigi ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude kehtestamise kord, teenistuskohtade klassifikaator ja teenistuskohtade liigitamise kord07.01.22
  Soolise võrdõiguslikkuse seadus01.04.22
  Teenistuslehe vorm ning teenistuslehe pidamise ja teenistusstaaþi arvutamise kord20.04.19
  Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus01.04.13
  Töötajate usaldusisiku seadus22.11.21
  Töötajate üleühenduselise kaasamise seadus01.02.23
  Töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus01.04.17
  Töövaidluse lahendamise seadus04.12.20
  Võrdse kohtlemise seadus 01.04.22
 • TÖÖ - PALK (muudetud 7 tk)
 • Üles
  Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord21.07.15
  Linnade koefitsiendid 03.02.22
  Riigieelarvest hüvitatava puhkusetasu ja keskmise töötasu maksmise kord ja hüvitamise taotluse andmete loetelu01.04.22
  Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord01.09.14
  Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord01.01.16
  Töötasu alammäära kehtestamine01.01.23
  Välislähetustasu ja abikaasatasu maksmise ning teenistuja kulude katmise kord01.04.22
 • TÖÖ - OHUTUS (muudetud 5 tk)
 • Üles
  * Töötervishoiu ja tööohutuse seadus01.04.23
  Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded01.03.21
  Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses01.01.19
  Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded01.01.19
  Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seadus01.01.19
 • TÖÖTURG (muudetud 10 tk)
 • Üles
  * Tööturuteenuste ja -toetuste seadus01.05.23
  * Välismaalaste seadus01.04.23
  Hooajatööle esitatavad nõuded ja hooajast sõltuvate tegevusalade loetelu20.01.17
  Iduettevõtte määratlusele vastavuse hindamise tingimused ja kord, esitatavate andmete ja tõendite loetelu ning nende esitamise nõuded21.01.17
  Lepingu vorm tööturutoetuse maksmiseks tööandjale 01.10.00
  Tööhõiveprogramm 2021–202307.02.22
  Töölesaamist toetavad teenused03.05.20
  Tööturuteenuste ja -toetuste seadus19.02.22
  Töövõimetoetuse seadus05.03.22
  Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord01.01.23
 • Valik seaduseid (muudetud 71 tk)
 • Üles
  * Avaliku teabe seadus01.05.23
  * E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus13.03.23
  * Haldusmenetluse seadus31.05.23
  * Hädaolukorra seadus01.05.23
  * Kriminaalmenetluse seadustik01.04.23
  - Toote nõuetele vastavuse seadus16.07.22
  Ametiühingute seadus01.02.23
  Arhiivieeskiri22.06.20
  Arhiiviseadus15.03.19
  Arvutite ja kohtvõrkude kaitse nõuded01.01.22
  Audiitortegevuse seadus01.04.22
  Auditi audiitorteenuse vandeaudiitori aruande vormide kehtestamine01.02.17
  Avaliku teabe seadus21.03.22
  Broneeringuinfo andmekogu põhimäärus01.05.22
  Elektroonilise side seadus19.01.23
  Energiamajanduse korralduse seadus28.05.22
  Energiamajanduse korralduse seadus17.03.23
  Energiasäästu arvutamise eeskiri01.02.21
  Erakorralise seisukorra seadus07.05.20
  Ettevõtteregistri töö ümberkorraldamine01.01.18
  Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta01.01.15
  Finantsinspektsiooni veebilehel andmete avalikustamise ulatus ja kord09.02.18
  Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seadus11.03.23
  Haldusmenetluse seadus15.03.19
  Haldusreformi seadus01.01.17
  Hasartmängumaksu seadus01.01.22
  Hoone keskmise ehitusmaksumuse hindamise kord01.07.15
  Hädaolukorra seadus01.01.22
  Infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamise ja andmete kontrollimise tehnilised nõuded ja kord01.01.21
  Infoühiskonna teenuse seadus02.07.21
  Isikuandmete kaitse seadus15.01.19
  Isikuandmete töötlejate ja isikuandmete kaitse eest vastutavate isikute registri pidamise põhimäärus15.01.19
  Isikut tõendavate dokumentide seadus02.07.22
  Karistusseadustik01.04.23
  Keskvalitsuse juriidilise isiku finantsplaanile esitatavad nõuded, finantsplaani esitamise kord ning põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, võlakohustuste ja likviidsete varade arvestusmetoodika01.04.22
  Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus01.01.22
  Kommertspandiseadus01.07.17
  Konkurentsiseadus01.01.23
  Korruptsioonivastane seadus23.04.21
  Kriminaalmenetluse seadustik11.03.23
  Kunstiteoste tellimise seadus01.01.21
  Küberturvalisuse seadus23.05.18
  Maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tulenev Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus01.01.18
  Makseasutuste ja e-raha asutuste seadus20.07.20
  Maksualase teabevahetuse seadus04.12.20
  Maksualase teabevahetuse seadusest tuleneva deklaratsiooni vorm ning selle esitamise ja täitmise korra kehtestamine08.02.21
  Monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seadus01.11.10
  Nõuded majutusettevõttele01.05.21
  Pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste kogumüügi aruande vorm22.02.19
  Pakettreisilepingu ja seotud reisikorraldusteenuste standardinfo teabelehtede vormide kehtestamine01.07.18
  Piiriüleste skeemide kriteeriumid24.01.20
  Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus15.03.22
  Rahvusvahelise sanktsiooni seadus15.03.22
  Reklaamiseadus09.03.22
  Riigilõivuseadus20.02.23
  Saneerimisnõustaja ja eksperdi tasude ja hüvitamisele kuuluvate kulutuste arvestamise kord ning tasude piirmäärad01.01.11
  Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvormi ja taganemise näidisjuhendi kehtestamine28.05.22
  Siseaudiitori kutsetegevuse standardite kehtestamine24.04.17
  Siseaudiitori tegevusaruande vormi ning selle koostamise ja esitamise korra kehtestamine12.07.11
  Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus01.01.16
  Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused22.05.22
  Turismiinfokeskusele, sealhulgas edastatavale turismiinfole ja selle kättesaadavusele, samuti turismiinfokeskuse tähistamisele esitatavad kohustuslikud nõuded ja nendele nõuetele vastavuse hindamise kord01.01.22
  Turismiseadus01.05.21
  Turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus01.07.18
  Usaldusteenuse osutaja ja usaldusteenuse vastavushindamise kord31.10.16
  Vandeaudiitori või tunnustatud siseaudiitori juhendamisel praktiseerimise ning kutsealal tegutsemise tõendamise kord19.02.16
  Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus01.02.21
  Väärteomenetluse seadustik01.04.23
  Väärtpaberituru seadus08.04.22
  Ülevõtmispakkumisreeglid08.02.08
  Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, 25.01.20

  Jooksva aasta jooksul on muutunud 0 Äriabi õigusakti.

  2023-03-13 21:43:06
   
  Copyright © 2008 - 2023 Hansakirjastus OÜ. All rights reserved.
  Revised:   01/01/2023