. Avaleht õigusaktide kogumik + teavitusteenus Koolitused Logi sisse Kontakt
                                                    ......
Õigusaktide kogumikud

Hariduse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Ehituse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Kaubanduse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Maksud 2009 CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Meditsiini CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Ohutuse CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Transpordi CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus TööÕiguse CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Äriabi CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus

    . 

Ohutus 2023

Sisukord teemade järgi: (kokku 68 õigusakti)

Hind: Aastane teavitusteenus 32.40 € (püsiklientidele)
 • Järelevalve (0)
 • Nõuded (4)
 • Ohutus (23)
 • Tervishoid (17)
 • Tervishoiuteenus(0)
 • Toidukaup (0)
 • Tööstuskaup (2)
 • Tööohutus (19)
 • JÄRELEVALVE (0 tk)
 • Üles
 • NÕUDED (4 tk)
 • Üles
  Nõuded masinale ja osaliselt komplekteeritud masinale, ohutusseadisele ja masinaga kaasnevale teabele ning masina ja osaliselt komplekteeritud masina vastavushindamise kord11.04.15
  Nõuded surveseadmele ning selle nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord01.11.19
  Ratassõidukile ning sellele paigaldatavale ja/või sellel kasutatavale varustusele ja osadele ühtsete tehnonõuete kehtestamise ning nende nõuete alusel väljastatud tunnistuste vastastikuse tunnustamise kokkuleppest tulenevate eeskirjade kohaldamine01.06.02
  Tervisekaitsenõuded apteekidele ja nende struktuuriüksustele10.03.17
 • OHUTUS (23 tk)
 • Üles
  Asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuded01.01.16
  Eesti riigipiiril eriti ohtlike nakkushaiguste leviku tõkestamise kord ja tingimused20.04.19
  Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele01.03.21
  Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad01.12.22
  Kalalaevade ohutusnõuded, sõidupiirkonnad ning vastavuse tunnistuse, vabastuse tunnistuse ja varustuse nimekirja vormid07.11.14
  Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded20.03.20
  Kohalikus rannasõidus sõitvate reisilaevade klassid, sõidupiirkonnad, ohutusnõuded ja ohutuse tunnistuse vorm17.04.22
  Küttesüsteemi puhastamise nõuded01.03.21
  Laevade ohutusvarustusele esitatavad nõuded, ohutusvarustuse nõuetele vastavuse tõendamise ja märgistusega varustamise kord, vastavusmärgi vorm, ohutusvarustuse katsetamise ja laevale paigaldamise kord ning laeva ohutusvarustuse tunnistuse vorm ja selle v09.10.21
  Lõkke tegemisele ja grillimiskohale esitatavad nõuded09.07.21
  Nakkusohtliku materjali käitlemise kord01.01.10
  Nõuded nakkusohtlikku materjali käitleva isiku laboriruumidele, sisseseadele ja tehnoloogiale ning rakendatavatele ohutusmeetmetele17.11.03
  Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitistele, kust tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade edastada Häirekeskusesse, ning tulekahjuteate edastamise ja sellest loobumise kord01.03.21
  Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid01.03.21
  Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele01.03.21
  Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord01.01.16
  Ohtlikust lastist teavitamise kord06.02.22
  Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas01.06.15
  Suletud keskkonna ohuklassidele kohaldatavad nõuded01.06.02
  Taimekaitseseadme kasutamise, puhastamise, hooldamise ning hoidmise ohutusnõuded01.06.13
  Tuleohutuse seadus01.01.23
  Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord01.01.23
  Väikelaevale, osaliselt valmis väikelaevale ja väikelaeva komponentidele esitatavad ohutus- ja kvaliteedinõuded, nende teabe ja märgistusega varustamise ning nõuetele vastavuse tõendamise kord06.02.22
 • TERVISHOID (17 tk)
 • Üles
  Kutsehaiguste loetelu01.01.23
  Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded03.02.18
  Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid01.01.21
  Tervisekaitsenõuded asenduskoduteenusele03.02.18
  Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele01.01.10
  Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele27.04.20
  Tervisekaitsenõuded koolidele01.09.13
  Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale01.10.10
  Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele13.02.16
  Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele 01.04.12
  Tervisekaitsenõuded ravimuda turustamisele, säilitamisele ja kasutamisele01.01.10
  Tervisekaitsenõuded reisirongidele ja reisiteenuste osutamisele01.01.10
  Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis23.04.12
  Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele26.08.11
  Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded31.03.14
  Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ning uurimise kord25.11.22
  Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid01.01.21
 • TERVISHOIUTEENUS (0 tk)
 • Üles
 • TOIDUKAUP (0 tk)
 • Üles
 • TÖÖSTUSKAUP (2 tk)
 • Üles
  Kosmeetikavahendite terviseohutuse kontrollimine01.06.02
  Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord22.02.19
 • TÖÖOHUTUS (19 tk)
 • Üles
  * Töötervishoiu ja tööohutuse seadus01.04.23
  Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded17.01.20
  Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded15.03.22
  Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord20.11.21
  Kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded21.02.21
  Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded01.03.21
  Maavarade kaevandamisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded17.01.20
  Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid15.03.22
  Plii ja selle ioonsete ühendite kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded24.11.20
  Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded01.01.19
  Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses01.01.19
  Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded01.01.19
  Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses01.03.21
  Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded elektromagnetväljadest mõjutatud töökeskkonnale, elektromagnetväljadega kokkupuute piirnormid ja rakendusväärtused ning elektromagnetväljade mõõtmise kord01.01.19
  Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord01.01.19
  Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas01.03.21
  Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja vibratsiooni mõõtmise kord01.01.19
  Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seadus01.01.19
  Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded17.01.20

   
  Copyright © 2008 - 2023 Hansakirjastus OÜ. All rights reserved.
  Revised:   01/01/2023