. Avaleht õigusaktide kogumik + teavitusteenus Koolitused Logi sisse Kontakt
                                                    ......
Õigusaktide kogumikud

Hariduse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Ehituse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Kaubanduse CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Maksud 2009 CD - õigusaktide kogumik + teavitusteenus Meditsiini CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Ohutuse CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Transpordi CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus TööÕiguse CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus Äriabi CD - Õigusaktide kogumik + teavitusteenus

    . 


Tööõigus 2023                            

Õigusaktide TEAVITUSTEENUS aitab Teil aega ja raha säästes hoida teadmisi õigusaktide osas professionaalsel tasemel.
Hind:
Teavitusteenus aastaks 32.40 €. (püsiklientidele lisaks -5%)
CD+teavitusteenus aastaks 43.20 €. (püsiklientidele lisaks -5%)

Sisukord teemade järgi: (kokku 204 õigusakti)
 1. HAIGEKASSA (1 tk)
 2. KEELESEADUS (6 tk)
 3. KIIRGUS (1 tk)
 4. KUTSEÕPE (39 tk)
 5. KVALIFIKATSIOON (45 tk)
 6. MEDITSIIN (3 tk)
 7. NOORSOOTÖÖ (1 tk)
 8. OHUTUS (1 tk)
 9. RAAMATUPIDAMINE (3 tk)
 10.    RP - SOTSIAALMAKS (1 tk)
 11.    RP - TULUMAKS (2 tk)
 12.    RP - TööSTUSKINDLUSTUS (2 tk)
 13. SOTSIAAL (2 tk)
 14. TERVISHOID (2 tk)
 15. TOETUSED (8 tk)
 16. TSIVIILSEADUSTIKUD (1 tk)
 17. Töö (26 tk)
 18.   Töö - PALK (11 tk)
 19.   Töö - OHUTUS (19 tk)
 20.   Töö - PERSONAL (3 tk)
 21. TööTURG (11 tk)
 22. Valik seaduseid (17 tk)
 • HAIGEKASSA (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Eesti Haigekassas kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks ja peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseis01.01.18
 • KEELESEADUS (muudetud 6 tk)
 • Üles
  Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded13.08.21
  Avaliku teenistuja, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded13.08.21
  Keeleõppes osalemise tingimused ja kord01.01.19
  Keeleseadus01.02.23
  Kodakondsuse taotleja eesti keele eksami ja eesti keele tasemeeksami ühitamise tingimused ning eksami läbiviimise kord01.09.20
  Kohanimede transkribeerimist ja translitereerimist reeglistava tähetabeli kehtestamine05.12.08
 • KIIRGUS (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Tööruumide õhu radoonisisalduse viitetase, õhu radoonisisalduse mõõtmise kord ja tööandja kohustused kõrgendatud radooniriskiga töökohtadel12.11.21
 • KUTSEÕPE (muudetud 39 tk)
 • Üles
  * Majutuse ja toitlustuse erialade riiklik õppekava12.03.23
  Arstiõppe, loomaarstiõppe, proviisoriõppe, hambaarstiõppe, ämmaemandaõppe, õeõppe, arhitektiõppe ja ehitusinseneriõppe raamnõuded01.09.19
  Autoerialade riiklik õppekava12.12.22
  Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse kord, koolituse õppekavad, nõuded autojuhi koolituse korraldamise õppekavale ja õppekava koostamisele, nõuded autojuhi teadmistele ja oskustele ning pädevustunnistuse vorm17.07.20
  Ehituserialade riiklik õppekava12.12.22
  Energeetika ja automaatika erialade riiklik õppekava03.05.20
  Iluteeninduse erialade riiklik õppekava03.05.20
  Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava17.04.20
  Kaubanduserialade riiklik õppekava03.05.20
  Kiirguseksperdi kiirgusohutuse koolituse õppekava, kutseoskusnõuded, tunnistuse taotlemise kord, taotluse vorm ja tunnistuse vorm01.11.16
  Kutseharidusstandard20.04.19
  Kutseõppe tasemeõppe õpilaste kutseeksami kulude ülemmäärad09.04.21
  Kutseõppeasutuse lõpudokumentide vormid, statuut ja väljaandmise kord01.09.16
  Kutseõppeasutuse seadus 01.04.22
  Kutseõppeasutuses täiendusõppe korraldamise tingimused ja kord23.09.13
  Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord04.12.15
  Kutseregistri põhimäärus01.08.16
  Kutseseadus15.03.19
  Kutsestandardite koostamise, muutmise ja vormistamise kord14.12.08
  Kutsetegevuse valdkondade loetelu, kutsenõukogude nimetused, kutsenõukogude moodustamise ja lõpetamise kord ning töökorraldus ja kutsenõukogusse institutsioonide esindajate nimetamise kord18.07.15
  Kutsetunnistuse statuut ja vorm01.09.16
  Käsitöö erialade riiklik õppekava03.05.20
  Laevaliikluse juhtimise keskuse operaatori koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded, kutsetunnistuse vorm ning väljastamise kord18.05.12
  Logistika erialade riiklik õppekava22.08.20
  Meediatehnoloogia erialade riiklik õppekava03.05.20
  Mehaanika ja metallitöö erialade riiklik õppekava01.01.22
  Metsakorraldaja katsetöödele ja eksamitele esitatavad nõuded, katsetööde ja eksamite korraldamise, tulemuste hindamise ning metsakorraldaja tunnistuse andmise, pikendamise ja kehtetuks tunnistamise kord11.04.22
  Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele01.05.21
  Muusika erialade riiklik õppekava03.05.20
  Nõuded tasulise veoseveo ja sõitjateveo veokorraldusjuhi teadmistele ja oskustele ning koolitusele02.06.18
  Õpetajate koolituse raamnõuded01.09.19
  Põllumajanduserialade riiklik õppekava03.05.20
  Praktika korraldamise ning läbiviimise tingimused ja kord16.09.13
  Puidutehnoloogia erialade riiklik õppekava03.05.20
  Reguleeritud ametikohad ja kutsealad, millel töötamiseks võib nõuda sobivustesti sooritamist või kohanemisaja läbimist ning millel ajutiseks töötamiseks võib teha välisriigi kutsekvalifikatsiooni eelnevat kontrolli114.12.21
  Sekretäri- ja kontoritöö erialade riiklik õppekava03.05.20
  Sobivustesti ja kohanemisaja korraldamise ja hindamise kord19.12.08
  Toiduainetöötluse erialade riiklik õppekava18.04.20
  Töökohapõhise õppe rakendamise kord22.06.19
 • KVALIFIKATSIOON (muudetud 45 tk)
 • Üles
  * Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (eestikeelsele õppele üleminek)01.09.24
  Ametnike haridusele, töökogemusele ja võõrkeelte oskusele esitatavad nõuded01.04.13
  Arst-residendi tööjõukulu arvutamise ja residentuuri baasasutusele hüvitamise alused08.04.22
  Arvestusala eksperdi kutseeksami programm14.02.22
  Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded08.07.22
  Eriarstiabi erialade ja erialade lisapädevuste loetelu24.05.21
  Eriarstiabi erialade loetelu24.05.21
  Kiirgustöötaja ja kiirgusohutuse spetsialisti kiirgusohutusalase koolitamise nõuded28.11.16
  Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded08.07.22
  Kutset andva organi valimiseks avaliku konkursi korraldamise kord ning konkursil osalemise tingimustele vastavust tõendavate dokumentide loetelu05.04.15
  Laevapere liikmete esmaabi- ja meditsiiniabikoolituse õppekavad ning koolituse maht ja koolitajate kvalifikatsiooninõuded09.03.03
  Lastekaitsetöötajate täienduskoolituse tingimused ja kord01.01.23
  Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad05.10.20
  Mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille korral mootorsõiduki ja trammi...17.07.20
  Mootorsõidukijuhi koolitamise loa väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord 09.01.03
  Mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooni nõuded, õpetajakoolituse ja õpetaja täienduskoolituse korralduse nõuded ning mootorsõidukijuhi õpetamise õigust tõendava tunnistuse taotlemise, väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord28.11.20
  Nõuded krediidiandja või -vahendaja juhtide ja töötajate erialastele teadmistele, oskustele ning kogemustele25.11.16
  Nõuded pädeva isiku kvalifikatsioonile ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu24.01.22
  Õendusabi erialade loetelu01.09.19
  Ohtlike jäätmete käitluse, prügila või jäätmehoidla käitamise eest vastutava isiku koolitus- ja pädevusnõuded22.03.20
  Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord 06.09.13
  Perekonnaseisuametniku koolituse ja eksami läbiviimise kord01.01.18
  Proviisori ja farmatseudi kvalifikatsioonieksami korraldamise tingimused ja kord01.01.10
  Proviisori või farmatseudina registreerimise ja Eestis proviisori kutsekvalifikatsiooni omandanud isiku kutsekvalifikatsiooni tunnustamise aluseks olevate kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu01.01.10
  Proviisori või farmatseudina registreerimise ja proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamise taotluses esitatavate andmete loetelu01.07.05
  Proviisori või farmatseudina registreerimise või proviisori kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendite vormid01.01.10
  Residentuuri lõpetamist tõendava tunnistuse statuut ja vorm01.08.20
  Residentuuri raamnõuded ja korraldamise tingimused24.05.21
  Siseveelaeva laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded, diplomeerimise kord ning diplomite ja kutsetunnistuste vormid26.03.22
  Struktuuritoetuse andmise tingimused täiskasvanute võtmepädevuste arendamiseks01.09.20
  Tervisekontrolli tegijate meremeditsiinialase koolituse nõuded13.11.05
  Tervishoiutöötaja registreerimistaotluses esitatavate andmete loetelu01.01.13
  Tervishoiutöötaja registreerimistõendi vorm01.01.16
  Tervishoiutöötaja teooria- ja praktikaeksami korraldus02.09.19
  Tervishoiutöötaja teooria- ja praktikaeksami sooritamise kord01.01.08
  Tervishoiutöötajate kvalifikatsiooni omandamisele eelneva ja järgneva koolituse õppebaasiks olevate haiglate, üldarstiabi ja eriarstiabi osutavate ettevõtjate loetelu ja õppebaasina tegutsemise kord01.01.13
  Tervishoiutöötajate registreerimise aluseks olevate kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu24.05.21
  Traktori-, liikurmasina- ja masinrongijuhi liiklusalased kvalifikatsiooninõuded, ettevalmistamise tingimused ja kord, eksamineerimise ning temale juhtimisõiguse andmise kord, nõuded eksamisõidukile ja õppekava05.10.20
  Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses kõrgharidusseaduse jõustumisega01.09.19
  Välisriigi haridust tõendavate dokumentide hindamise ja akadeemilise tunnustamise ning välisriigi haridussüsteemis antud kvalifikatsiooni nimetuse kasutamise tingimused ja kord01.08.20
  Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadus01.08.20
  Välisriigis kvalifikatsiooni omandanud tervishoiutöötajale vastavuseksami koostamise, korraldamise ja hindamise kord ning tasu suurus08.09.19
  Välisriigis omandatud kvalifikatsiooni Eestis nõutava kvalifikatsiooniga võrdlemise tingimused ja kord08.09.19
  Välisriigis omandatud proviisori kvalifikatsiooni Eestis nõutava kvalifikatsiooniga võrdlemise kord01.01.10
  Ühistranspordiseadus01.04.22
 • MEDITSIIN (muudetud 3 tk)
 • Üles
  Töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja haigekassale edastamise tingimused ja kord01.04.22
  Üldise töövõime vähenemise ulatust ja kindlustusjuhtumist tingitud töövõime vähenemise ulatust väljendavad protsendimäärad ja protsendi määramise kord14.10.19
  Üldise töövõime vähenemise ulatust ja kindlustusjuhtumist tingitud töövõime vähenemise ulatust väljendavad protsendimäärad ja protsendi määramise kord14.10.19
 • NOORSOOTÖÖ (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded ning neile vastavuse tõendamise kord09.03.18
 • OHUTUS (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuute direktiivi 2004/37/EÜ muudatuste ülevõtmisega seotud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine17.01.20
 • RAAMATUPIDAMINE (muudetud 3 tk)
 • Üles
  * Maksukorralduse seadus01.04.23
  Maksukorralduse seadus01.02.23
  Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad07.01.22
 • Raamatupidamine
  SOTSIAALMAKS (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Sotsiaalmaksu maksja tõendi andmekoosseis01.04.22
 • Raamatupidamine
  TULUMAKS (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Erisoodustuse hinna määramise kord01.01.18
  Tulumaksuseadus17.03.23
 • Raamatupidamine
  TÖÖSTUSKINDLUSTUS (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Erisoodustuse hinna määramise kord01.01.18
  Tulumaksuseadus17.03.23
 • SOTSIAAL (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Riikliku pensionikindlustuse seadus01.06.22
  Väljateenitud aastate pensionide seadus01.07.22
 • TERVISHOID (muudetud 2 tk)
 • Üles
  Kutsehaiguste loetelu01.01.23
  Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ning uurimise kord25.11.22
 • TOETUSED (muudetud 8 tk)
 • Üles
  Arendustöötajate kaasamise toetamise tingimused ja kord04.07.14
  COVID-19 põhjustava viiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusprogrammide üldtingimused03.01.22
  Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord24.05.21
  Meetme „Tööelu kvaliteedi parandamine” avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri26.03.14
  Nõustajate koolitustoetus13.04.21
  Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus01.07.21
  Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord01.09.20
  Tööalast konkurentsivõimet suurendavad teenused21.06.21
 • TSIVIILSEADUSTIKUD (muudetud 1 tk)
 • Üles
  Võlaõigusseadus11.03.23
 • TÖÖ (muudetud 26 tk)
 • Üles
  * Avaliku teenistuse seadus01.05.23
  * Töölepingu seadus17.03.23
  Ametnike koolituse kord28.03.20
  Ametnike värbamise ja valiku kord01.04.13
  Ametniku pikaajalisse välislähetusse saatmise kord, lähetustasu lähtesummad ning lähetustasu arvutamise ja maksmise kord, lähetuskulude hüvitamise tingimused ja kord, hüvitatavate ravikulude loetelu, kaasasoleva perekonnaliikme eest välislähetustasusuurendamise ja maksmise kord ning abikaasatasu maksmise tingimused ja kord01.08.21
  Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr01.03.18
  Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus01.08.22
  Haridustöötajate tööaeg01.09.13
  Kollektiivlepingu seadus22.11.21
  Kollektiivse töötüli lahendamise seadus06.07.18
  Meretöö seadus28.03.22
  Mootorsõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja järelevalve korralduslikud nõuded15.05.22
  Pedagoogikaspetsialistide üldtööaja kasutamise põhimõtted01.06.02
  Pühade ja tähtpäevade seadus04.12.20
  Riigi ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude kehtestamise kord, teenistuskohtade klassifikaator ja teenistuskohtade liigitamise kord07.01.22
  Soolise võrdõiguslikkuse seadus01.04.22
  Teenistuslehe vorm ning teenistuslehe pidamise ja teenistusstaaþi arvutamise kord20.04.19
  Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus01.04.13
  Töötajate usaldusisiku seadus22.11.21
  Töötajate üleühenduselise kaasamise seadus01.02.23
  Töötajatele distsiplinaarkaristuse korras määratud rahatrahvi sotsiaalkindlustuse eelarvesse kandmise korra kohta01.01.11
  Töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus01.04.17
  Töövaidluse lahendamise seadus04.12.20
  Võrdse kohtlemise seadus 01.04.22
  Välisteenistuse seadus01.04.22
  Välisteenistuse seaduse kohaselt teenistuja välisesindusse lähetamise ja välisesindusest tagasikutsumise kord01.01.07
 • TÖÖ - PALK (muudetud 11 tk)
 • Üles
  Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seadus01.07.14
  Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord21.07.15
  Linnade koefitsiendid 03.02.22
  Õpetaja ja tugispetsialisti lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord01.01.21
  Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär01.01.23
  Riigieelarvest hüvitatava puhkusetasu ja keskmise töötasu maksmise kord ja hüvitamise taotluse andmete loetelu01.04.22
  Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord01.09.14
  Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord07.11.22
  Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord01.01.16
  Töötasu alammäära kehtestamine01.01.23
  Välislähetustasu ja abikaasatasu maksmise ning teenistuja kulude katmise kord01.04.22
 • TÖÖ - OHUTUS (muudetud 19 tk)
 • Üles
  * Töötervishoiu ja tööohutuse seadus01.04.23
  Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded17.01.20
  Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded15.03.22
  Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord20.11.21
  Kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded21.02.21
  Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded01.03.21
  Maavarade kaevandamisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded17.01.20
  Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid15.03.22
  Plii ja selle ioonsete ühendite kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded24.11.20
  Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded01.01.19
  Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses01.01.19
  Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded01.01.19
  Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses01.03.21
  Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded elektromagnetväljadest mõjutatud töökeskkonnale, elektromagnetväljadega kokkupuute piirnormid ja rakendusväärtused ning elektromagnetväljade mõõtmise kord01.01.19
  Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord01.01.19
  Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas01.03.21
  Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja vibratsiooni mõõtmise kord01.01.19
  Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seadus01.01.19
  Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded17.01.20
 • TÖÖ - PERSONAL (muudetud 3 tk)
 • Üles
  Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalasse kuuluvate riigi teadus- ja arendusasutuste direktori valimise avaliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord06.07.12
  Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisu kinnitamine27.09.15
  Kutseõppeasutuse õppekasvatusala töötaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimused ja kord01.01.14
 • TÖÖTURG (muudetud 11 tk)
 • Üles
  * Tööturuteenuste ja -toetuste seadus01.05.23
  * Välismaalaste seadus01.04.23
  Hooajatööle esitatavad nõuded ja hooajast sõltuvate tegevusalade loetelu20.01.17
  Iduettevõtte määratlusele vastavuse hindamise tingimused ja kord, esitatavate andmete ja tõendite loetelu ning nende esitamise nõuded21.01.17
  Lepingu vorm tööturutoetuse maksmiseks tööandjale 01.10.00
  Tööhõiveprogramm 2021–202307.02.22
  Töölesaamist toetavad teenused03.05.20
  Tööturuteenuste ja -toetuste seadus19.02.22
  Töövõime hindamiseks, puude raskusastme tuvastamiseks ning hüvitiste määramiseks ja maksmiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid29.11.20
  Töövõimetoetuse seadus05.03.22
  Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord01.01.23
 • Valik seaduseid (muudetud 17 tk)
 • Üles
  * E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus13.03.23
  Ametiühingute seadus01.02.23
  Ametnikueetika nõukogu töökorralduse alused22.05.15
  Apteekri lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord01.04.22
  Haridustöötajate ametikohtade loetelu, kus antakse kuni 56 kalendripäeva põhipuhkust, ja puhkuse kestus ametikohtade kaupa01.09.09
  Isikuandmete kaitse seadus15.01.19
  Isikuandmete töötlejate ja isikuandmete kaitse eest vastutavate isikute registri pidamise põhimäärus15.01.19
  Isikut tõendavate dokumentide seadus02.07.22
  Õppetoetuste ja õppelaenu seadus01.08.22
  Õppetoetuste ja õppelaenu seadus01.08.22
  Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus kohalikule omavalitsusele ja esmatasandi tervisekeskusele19.09.21
  Riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogusse andmete esitamise ja arvestuse toimingute teostamise kord01.06.19
  Siseaudiitori kutsetegevuse standardite kehtestamine24.04.17
  Täienduskoolituse standard01.01.17
  Täiskasvanute koolituse seadus01.09.19
  Vandeaudiitori või tunnustatud siseaudiitori juhendamisel praktiseerimise ning kutsealal tegutsemise tõendamise kord19.02.16
  Väärteomenetluse seadustik01.04.23

  Jooksva aasta jooksul on muutunud 1 TÖÖ õigusakti.

  2023-03-13 12:49:03
   
  Copyright © 2008 - 2023 Hansakirjastus OÜ. All rights reserved.
  Revised:   01/01/2023